Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Kamatne stope

Gibraltar
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

Zakonska kamata je kamatna stopa propisana zakonom koja se može primijeniti na dospjelo potraživanje određenog novčanog iznosa. U pravu Gibraltara predviđena je primjena zakonske kamate u odgovarajućim slučajevima.

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

Iznos/stopa zakonske kamate

Kriteriji za primjenu zakonske kamate

(prema potrebi, na primjer kašnjenje, potrošački ugovor itd.)

Pravna osnova

8 %

Ako se ne primjenjuje nijedna druga zakonska ili ugovorna kamatna stopa, vjerovnik može potraživati kamate po stopi koju za takve dugove povremeno propisuje Visoki sud u Engleskoj – trenutačno godišnja stopa iznosi 8 %.

Članak 36. Zakona o Vrhovnom sudu iz 1960.

Uredba o dugovima iz presude (kamatne stope) iz 2000.

8 % iznad osnovne stope koju je odredila Gibraltarska štedna banka za štednju na dan dospijeća duga.

Poduzeća i tijela javnog sektora imaju zakonsko pravo tražiti kamatu na zakašnjelo plaćanje komercijalnih dugova.

Zakon o zakašnjelom plaćanju komercijalnih dugova (kamate) iz 2003.

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

Za određene dugove kamata se može potraživati od datuma dospijeća iznosa do datuma prijave tražbine te po istoj stopi do datuma presude. Kamate se mogu potraživati i od datuma presude po stopi koju za takve dugove povremeno propisuje Visoki sud u Engleskoj – trenutačno godišnja stopa iznosi 8 %. Primjenjuje se samo jednostavna kamata.

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

Mjerodavno zakonodavstvo može se pronaći na sljedećim poveznicama:

Zakon o Vrhovnom sudu iz 1960.

Uredba o dugovima iz presude (kamatne stope) iz 2000.

Zakon o zakašnjelom plaćanju komercijalnih dugova (kamate) iz 2003.

Posljednji put ažurirano: 11/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.