Kamatne stope

Mađarska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

Da. Stopa zakonske kamate utvrđena je u članku 6:47 Zakona V. od 2013. o Građanskom zakoniku, koji je povezuje s pravilima središnje banke o kamatnim stopama. Stopa zakonske kamate koja proizlazi iz duga izraženog u HUF temelji se na kamatnoj stopi središnje banke, o kojoj je odlučilo Monetarno vijeće Narodne banke Mađarske. Ako je dug izražen u stranoj valuti, stopa zakonske kamate je osnovna kamatna stopa o kojoj je odlučila središnja banka koja ju je izdala za predmetnu valutu, ili ako nema takve osnovne stope – kamatna stopa novčanog tržišta.

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

Pravna osnova za zakonsku kamatu je Građanski zakonik, koji kamatom smatra cijenu novca druge osobe koju stranka mora platiti za bilo koji dug osim ako nije dogovoreno drukčije. Zakonska kamata primjenjiva na dug naplaćuje se svako kalendarsko polugodište. Kamatna stopa na snazi prvoga dana predmetnog polugodišta primjenjuje se na cijelo razdoblje navedenog kalendarskog polugodišta, bez obzira na bilo kakve promjene osnovne kamatne stope središnje banke tijekom tog polugodišta.

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

Ne.

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

Da, Građanski zakonik može se pronaći u Bazi podataka nacionalnog zakonodavstva [Nemzeti Jogszabálytár]. Informacije o stopi osnovne kamatne stope središnje banke mogu se pronaći na web-mjestu Narodne banke Mađarske.

Posljednji put ažurirano: 15/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.