Kamatne stope

Irska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

Zakonodavstvom je predviđena primjena kamatne stope u različitim okolnostima, npr. zbog kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama, dugova na temelju sudskih presuda, neplaćanja ili zakašnjelog plaćanja poreza.

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

Zakonske kamatne stope navedene u tablici u nastavku bitne su za tražbine u građanskim i trgovačkim stvarima:

Iznos/stopa zakonske kamate

Kriteriji za primjenu zakonske kamate

(prema potrebi, na primjer kašnjenje, potrošački ugovor itd.)

Pravna osnova

8 %

Kamata koja se primjenjuje na dug na temelju sudske presude od datuma upisa presude

članak 26. (irskog) Zakona o dužnicima iz 1840.

i

članak 20. Zakona o sudovima iz 1981.

i

zakonski instrument 12/1989 – Zakon o sudovima iz 1981. Nalog (u pogledu kamata na dugove na temelju sudskih presuda) iz 1989.

8 %

Ako sud bilo kojoj osobi naloži plaćanje novčanog iznosa, sud može u određenim okolnostima naložiti i plaćanje kamata na cijeli ili bilo koji dio novčanog iznosa koji treba platiti tijekom cijelog ili bilo kojeg dijela razdoblja između datuma nastanka razloga za pokretanje pravnog postupka i datuma presude

članak 22. stavak 1. Zakona o sudovima iz 1981.

i

članak 50. Zakona o sudovima i sudskim službenicima iz 1995.

i

zakonski instrument 12/1989 – Zakon o sudovima iz 1981. Nalog (u pogledu kamata na dugove na temelju sudskih presuda) iz 1989.

8 %

Kamata je primjenjiva na troškove koje je odredio sud od datuma kad se utvrdi iznos tih troškova (bilo sporazumom među strankama ili procjenom sudskog službenika)

članak 30. Zakona o sudovima i sudskim službenicima iz 2002., kako je izmijenjen člankom 41. Zakona o građanskopravnoj odgovornosti i sudovima iz 2004.

i

zakonski instrument 544/2004 (nalog za stupanje na snagu)

Glavna stopa refinanciranja Europske središnje banke (na dan 1. siječnja i 1. srpnja svake godine) uvećana za osam postotnih bodova

Pravo kreditora da zahtijeva plaćanje zakonske zatezne kamate u slučaju kašnjenja u plaćanju s obzirom na poslovne ugovore sklopljene nakon 16. ožujka 2013.

zakonski instrument br. 580/2012 – uredbe Europske zajednice (kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama) iz 2012.

Glavna stopa refinanciranja Europske središnje banke (na dan 1. siječnja i 1. srpnja svake godine) uvećana za sedam postotnih bodova

Pravo kreditora da zahtijeva plaćanje zakonske zatezne kamate u slučaju kašnjenja u plaćanju s obzirom na poslovne ugovore sklopljene između 7. kolovoza 2002. i 15. ožujka 2013. te ako zatezna kamata koja se zahtijeva iznosi više od 5 EUR

zakonski instrument br. 388/2002 – uredbe Europske zajednice (kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama) iz 2002.

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

Nije primjenjivo. Vidjeti prethodnu tablicu.

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

Zakonodavstvo je dostupno na internetu na sljedećoj adresi: http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/33/enacted/en/html?q=Divorce

Posljednji put ažurirano: 12/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.