Izvorna jezična inačica ove stranice talijanski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Kamatne stope

Italija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

U Italiji se zakonska kamata dodaje financijskoj obvezi.

Pravni je izvor članak 1282. talijanskog Građanskog zakonika (Codice Civile) kojim se utvrđuje da se kamata na likvidirane i plative tražbine obračunava automatski, osim ako je drukčije utvrđeno u skladu sa zakonom ili pravom.

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

O iznosu zakonske kamate godišnje odlučuje talijansko Ministarstvo financija izdavanjem dekreta do 15. prosinca svake godine.

Ako su stranke ugovorile kamatnu stopu, primjenjuje se stopa koju su one dogovorile. Međutim, odluka o stopi mora se donijeti u pisanom obliku, a stopa ne smije biti viša od najviše stope dopuštene u skladu sa zakonom protiv lihvarenja (Zakon br. 108 od 7. ožujka 1996.); u protivnom, kamata će se smatrati lihvarskom i stoga ništavnom. U takvim slučajevima, ne duguje se iznos kamate (članak 1815. Građanskog zakonika).

Ako su se stranke sporazumjele o primjeni ugovorene kamatne stope, no nisu utvrdile iznos, primjenjuje se zakonska kamatna stopa.

U talijanskom pravnom sustavu okolnosti u pogledu kamate za kašnjenje u plaćanju djelomično se razlikuju od okolnosti u pogledu zakonske kamate. Kamata za kašnjenje u plaćanju namijenjena je kao kazna (za dužnika) i naknada (za vjerovnika). Povezana je s neispunjenjem financijske obveze koja nastaje zbog kašnjenja u plaćanju ili neplaćanja za predmetnu uslugu u razdoblju predviđenom zakonom ili na temelju sporazuma koje su stranke sklopile. Kako bi vjerovnik mogao potraživati kamatu za kašnjenje u plaćanju, dužnik mora imati nepodmirene obveze. „Nepodmirene obveze” odnose se na odgodu dužnika u pogledu ispunjenja svojih obveza. Kako bi se primjenjivale nepodmirene obveze, datum dospijeća mora isteći, a dužniku se mora dostaviti obavijest o plaćanju, službeni dokument u kojem vjerovnik traži od dužnika da izvrši dospjelo plaćanje.

U skladu s Građanskim zakonikom, kamata za kašnjenje u plaćanju dospijeva po zakonskoj kamatnoj stopi ili po stopi određenoj zakonom. Međutim, ako je prije dostavljanja obavijesti o plaćanju dužniku dospjela kamatna stopa viša od zakonske kamatne stope, iznos kamate na nepodmirene obveze bit će isti (članak 1224. Građanskog zakonika).

U skladu s člankom 1284. Građanskog zakonika zakonsku kamatnu stopu godišnje određuje ministar gospodarstva i financija. Dekretom objavljenim u Službenom listu Talijanske Republike ministar mijenja stopu na temelju prosječnog prihoda od državnih obveznica u najduljem razdoblju od 12 mjeseci, uzimajući u obzir stopu inflacije zabilježenu tijekom godine. Iznos se utvrđuje najkasnije 15. prosinca godine koja prethodi godini u kojoj se stopa primjenjuje. Ako se nova stopa ne utvrdi do 15. prosinca, postojeća stopa ostat će nepromijenjena za sljedeću godinu.

Od 1. siječnja 2017. zakonska kamatna stopa iznosi 0,1 %.

U tablici su prikazane promjene kamatne stope od 2010.:

1 %

od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2010.

Ministarski dekret od 4. prosinca 2009.

1,5 %

od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2011.

Ministarski dekret od 7. prosinca 2010.

2,5 %

od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2013.

Ministarski dekret od 12. prosinca 2011.

1 %

od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014.

Ministarski dekret od 12. prosinca 2013.

0,5 %

od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015.

Ministarski dekret od 11. prosinca 2014.

0,2 %

od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016.

Ministarski dekret od 11. prosinca 2015.

0,1 %

od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017.

Ministarski dekret od 7. prosinca 2016.

Kamatna stopa viša od zakonske kamatne stope mora se utvrditi u pisanom obliku, u protivnom dospijeva zakonska kamatna stopa.

Ako stranke nisu ugovorile stopu, od trenutka dostave dokumenta kojim se pokreće postupak zakonska kamatna stopa bit će jednaka stopi predviđenoj posebnim zakonom o kašnjenju u plaćanju u poslovnim transakcijama (vidjeli u nastavku). To se pravilo primjenjuje na pravni akt kojim se pokreće postupak arbitraže.

Posebno zakonodavstvo u pogledu kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama

Za provedbu Direktive 2000/35/EZ o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama, talijanski zakonodavac izdao je Zakonodavni dekret br. 231/2002 kako je izmijenjen. Njime se kao kamata za kašnjenje u plaćanju u poslovnim transakcijama izričito predviđa kamatna stopa viša od zakonske kamatne stope. U skladu sa Zakonodavnim dekretom br. 231/2002, poslovne transakcije znači „ugovori bilo koje vrste između poduzeća ili između poduzeća i javnih tijela koji uključuju, isključivo ili pretežito, isporuku robe ili obavljanje usluga uz plaćanje naknade”. Dekretom se propisuje da, u kontekstu poslovne transakcije, „svaka osoba koja je neopravdano izložena odgodi plaćanja naknade ima pravo na automatsku isplatu kamate za kašnjenje u plaćanju koja stupa na snagu, bez potrebe za slanjem službene obavijesti o plaćanju, od dana nakon isteka roka za plaćanje”, osim ako dužnik može dokazati da je neplaćanje nastupilo zbog uzroka koji mu se ne mogu pripisati.

U skladu s tim zakonom, kamata za kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama temelji se na stopama koje svake godine utvrđuje Ministarstvo gospodarstva i financija prikazanima u tablici u nastavku u kojoj se navodi sljedeće: a) u prvoj polovini godine na koju se odgoda odnosi primjenjuje se stopa koja je na snazi od 1. siječnja te godine; b) u drugoj polovini godine na koju se odgoda odnosi primjenjuje se stopa koja je na snazi od 1. srpnja te godine.

U tablici su prikazane promjene kamatne stope za kašnjenja u plaćanju od 2010.:

TABLICA s prikazom KAMATNIH STOPA ZA KAŠNJENJA U PLAĆANJU u skladu sa Zakonodavnim dekretom 231/2002

S promjenama uvedenima Zakonodavnim dekretom 192/2012

Transakcije izvršene prije 31. prosinca 2012.

Od

Do

Stopa ESB-a

Stopa povećanja

Ukupno

Ukupna stopa

1.1.2010.

30.6.2010.

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

1.1.2010.

31.12.2010.

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

1.1.2011.

30.6.2011.

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

1.7.2011.

31.12.2011.

1,25 %

7,00 %

8,25 %

8,25 %

1.1.2012.

30.6.2012.

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

1.7.2012.

31.12.2012.

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

1.1.2013.

30.6.2013.

0,75 %

8,00 %

8,75 %

7,75 %

1.7.2013.

31.12.2013.

0,50 %

8,00 %

8,50 %

7,50 %

1.1.2014.

30.6.2014.

0,25 %

8,00 %

8,25 %

7,25 %

1.7.2014.

31.12.2014.

0,15 %

8,00 %

8,15 %

7,15 %

1.1.2015.

31.12.2015.

0,05 %

8,00 %

8,05 %

7,05 %

1.1.2016.

30.6.2016.

0,05 %

8,00 %

8,05 %

7,05 %

1.7.2016.

31.12.2016.

0,00 %

8,00 %

8,00 %

7,00 %

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

Postoje brojna web-mjesta gdje se može besplatno preuzeti softver za izračunavanje zakonske kamate i kamate za kašnjenja u plaćanju.

Posljednji put ažurirano: 22/01/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.