Kamatne stope

Litva
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

Kamate i kazne za zakašnjelo plaćanje predviđene su u zakonodavstvu navedenom u nastavku:

Zakon o parničnom postupku Republike Litve, svezak 6.

Zakon Republike Litve o sprječavanju zakašnjelih plaćanja u poslovnim transakcijama

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

U skladu s člankom 6.37 Građanskog zakonika kamate se mogu utvrditi zakonom ili sporazumom između stranaka na temelju preuzetih obveza. Od dužnika se zahtijeva i plaćanje kamata po zakonskoj stopi na dodijeljeni iznos od datuma pokretanja postupka pred sudom do potpunog izvršenja sudske odluke.

U skladu s člankom 6.71 Građanskog zakonika Republike Litve kazna je novčani iznos utvrđen zakonom, sporazumom ili sudskom odlukom koji dužnik mora platiti vjerovniku ako određena obveza nije ispunjena ili je ispunjena na nepravilan način (novčana kazna, zatezna kamata u slučaju zakašnjelog plaćanja). Kazna se može odrediti u obliku konkretnog novčanog iznosa ili u obliku postotka temeljne obveze. Kazne se mogu propisati za neispunjenje obveze na vrijeme. Iznosi tih kazni izračunavat će se u skladu s brojem dana, tjedana, mjeseci itd. kašnjenja u plaćanju.

U skladu s člankom 6.210 Građanskog zakonika dužnik koji je propustio rok za ispunjenje novčane obveze mora plaćati kamate po godišnjoj stopi od 5 % dugovanog iznosa, osim ako je zakonom ili sporazumom utvrđena drukčija kamatna stopa. Ako su obje ugovorne strane poduzetnici ili privatni pravni subjekti, plaća se kamata po godišnjoj stopi od 6 % dugovanog iznosa, osim ako je zakonom ili sporazumom utvrđena drukčija kamatna stopa.

Svrha litavskog Zakona o sprječavanju zakašnjelih plaćanja u poslovnim transakcijama jest utvrditi rok plaćanja za robu koja je prodana, usluge koje su pružene i poslove koji su obavljeni u okviru komercijalnog ugovora te iznos kamata koje se plaćaju u slučaju zakašnjelog plaćanja, način izračuna tog iznosa i prava vjerovnika kojima je plaćeno sa zakašnjenjem. Taj se zakon primjenjuje na sve komercijalne ugovore između gospodarskih subjekata ili između gospodarskih i javnih subjekata na temelju kojih se, uz naknadu, dostavlja roba, pružaju usluge ili obavlja posao te na temelju kojih se vrše isplate. U skladu s tim zakonom kamatna stopa koja se primjenjuje za zakašnjela plaćanja za osam je postotnih bodova veća od fiksne kamatne stope koja se primjenjuje na najnoviju glavnu operaciju refinanciranja Europske središnje banke ako se ta operacija provodila u obliku aukcije s fiksnom kamatnom stopom, ili granične stope ako se najnovija glavna operacija refinanciranja Europske središnje banke provodila u obliku aukcije s promjenjivom kamatnom stopom.

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

Te informacije, ako je potrebno, pružaju osobe koje pružaju pravnu pomoć.

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

Da.

Posljednji put ažurirano: 15/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.