Kamatne stope

Luksemburg
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

Zakonska kamata je kamata koja se svake godine određuje zakonom i primjenjuje se u slučaju kašnjenja pri plaćanju dugovanog iznosa, osim ako su stranke prethodno dogovorile drugi iznos kamate.

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

Prema Zakonu od 18. travnja 2004., kojim se prenosi Direktiva 2000/35/EZ od 29. lipnja 2000., kamata zbog kašnjenja pri plaćanju u komercijalnim transakcijama (tj. transakcijama između trgovačkih društava ili između trgovačkih društava i javnih tijela kada se radi o naknadi za isporuku robe ili pružene usluge) određuje se odvojeno na temelju marginalne stope koja proizlazi iz natječaja s promjenjivom stopom koju primjenjuje Europska središnja banka za svoje zadnje operacije refinanciranja koje su obavljene prije prvog kalendarskog dana svakog polugodišta. U slučaju zakašnjelog plaćanja takva se stopa povećava za iznos razlike (osim ako je ugovornim odredbama definirano drukčije, primjenom članka 3. izmijenjenog Zakona od 18. travnja 2004. o odgodi plaćanja i kamatnim stopama zbog kašnjenja pri plaćanju).

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

/

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

LEGILUX

Ministarstvo pravosuđa

Posljednji put ažurirano: 08/08/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.