Kamatne stope

Malta
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

U malteškom pravu ne može se pronaći termin „zakonska kamata”, već se umjesto njega upotrebljava „zakonom propisana kamata za zakašnjelo plaćanje”. Taj se izraz može pronaći u malteškom Trgovačkom zakonu u kojem je termin definiran kao „jednostavna kamata za zakašnjelo plaćanje po stopi koja je jednaka zbroju referentne stope i najmanje osam posto (8 %)”.

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

Malteškim pravom predviđena je samo jedna kamatna stopa koja iznosi osam posto (8 %). Pravna osnova za ovu stopu jest Trgovački zakon, poglavlje 13. Zakonodavstva Malte, posebno u glavi II. podglavi IA navedenog zakona.

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

Vjerovnik ima pravo na kamate za zakašnjelo plaćanje od dana nakon datuma ili kraja roka za plaćanje utvrđenog u ugovoru. Međutim, kada datum ili rok za plaćanje nije utvrđen u ugovoru, vjerovnik ima pravo na zakašnjelo plaćanje nakon isteka nekog od sljedećih rokova:

  • trideset kalendarskih dana nakon datuma kada dužnik primi račun;
  • trideset kalendarskih dana nakon datuma primitka dobara ili usluga, ako je datum primitka računa nepoznat;
  • trideset kalendarskih dana nakon datuma primitka dobara ili usluga, ako dužnik primi račun prije nego dobra ili usluge;
  • trideset kalendarskih dana nakon datuma kada se proizvod mora potvrditi ili provjeriti u skladu sa zakonom ili kako je utvrđeno ugovorom te ako dužnik primi račun prije ili na datum tog prihvaćanja ili provjere.

Primjenjiva referentna stopa za prvi semestar predmetne godine jest stopa koja je na snazi 1. siječnja te godine, a za drugi semestar godine stopa koja je na snazi 1. srpnja te godine.

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

Malteški Trgovački zakon, poglavlje 13. Zakonodavstva Malte, besplatno je dostupan na internetu.

Posljednji put ažurirano: 22/03/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.