Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Kamatne stope

Sjeverna Irska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

Kao što je to slučaj i u Engleskoj i Walesu, zakonska kamata je kamatna stopa propisana zakonom koja se može primijeniti na dospjela novčana potraživanja u pogledu komercijalnog duga. Zakonska kamata može se potraživati na temelju Zakona o zakašnjelom plaćanju komercijalnih dugova (kamate) iz 1998. Zakonska kamata ne primjenjuje se na prodaju javnosti. I prodavatelj i kupac moraju djelovati u komercijalnom svojstvu.

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

Iznos/stopa zakonske kamate

Kriteriji za primjenu zakonske kamate

(prema potrebi, na primjer kašnjenje, potrošački ugovor itd.)

Pravna osnova

Najveća kamata od 8 % na dodijeljenu opću i posebnu naknadu štete.

Napomena: to tehnički nije „zakonska kamatna” stopa, nego je riječ o kamatnim stopama koje se primjenjuju izvan područja primjene Zakona o zakašnjelom plaćanju komercijalnih dugova (kamate) iz 1998., tj. nekomercijalna, jednostavna kamata.

Tijekom posljednjih nekoliko godina sudovi, u skladu sa svojim diskrecijskim pravom, obično dodjeljuju kamatu od 2 % za opću naknadu štete (od datuma dostave sudskog poziva) i 6 % za posebnu naknadu štete (od datuma nastanka štete).

Ta je praksa potvrđena u predmetu McDowell protiv Smytha i MIB-a (1996.).

Ovlasti sudova da iskoriste diskrecijsko pravo i dodijele jednostavnu kamatu na dugove i naknadu štete sadržani su u:

članku 45.A Uredbe o okružnim sudovima (Sjeverna Irska) iz 1980., i

članku 33.A Zakona o pravosuđu (Sjeverna Irska) iz 1978.

8 % iznad osnovne stope središnje banke Bank of England.

Referentna stopa za Banku utvrđuje se svakih šest mjeseci, 30. lipnja i 31. prosinca.

Osnovna stopa na dan 31. prosinca primjenjivat će se na neplaćene dospjele dugove u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja. Stopa koja je na snazi 30. lipnja primjenjivat će se u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca.

Poduzeća i tijela javnog sektora imaju zakonsko pravo tražiti kamatu na zakašnjelo plaćanje komercijalnih dugova koji proizlaze iz ugovora sklopljenih 7. kolovoza 2002. ili nakon tog datuma.

Zakonska kamata može se potraživati nakon primitka zakašnjelog plaćanja. Razdoblje zastare u Sjevernoj Irskoj iznosi šest godina. Kamate obično počinju teći 30 dana nakon što su dospjele i zatražene. Zakonska kamata ne može se isključiti ugovorom, ali potraživanje zakonske kamate nije obvezno.

Zakon o zakašnjelom plaćanju komercijalnih dugova (kamate) iz 1998.

Uredba o zakašnjelom plaćanju komercijalnih dugova (kamatna stopa) (br. 3) iz 2002.

Pravilnik o zakašnjelom plaćanju komercijalnih dugova iz 2002.

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

Izračun dospjelih kamata jednostavan je postupak. Najprije treba izračunati iznos kamate za cijelu godinu. To se postiže množenjem dugovanog iznosa s ukupnom kamatnom stopom (osnovna stopa uvećana za 8 %). Zatim treba izračunati dnevnu kamatu dijeljenjem godišnje kamate s 365. Dospjele kamate stoga se izračunavaju tako da se dnevna kamata pomnoži s brojem dana kašnjenja. Zaračunavate kamate na bruto iznos duga, uključujući bilo koji element PDV-a, ali ne plaćate PDV na kamate.

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

Mjerodavno zakonodavstvo može se pronaći na sljedećim poveznicama:

Zakon o zakašnjelom plaćanju komercijalnih dugova (kamate) iz 1998.

Uredba o zakašnjelom plaćanju komercijalnih dugova (kamatna stopa) (br. 3) iz 2002.

Pravilnik o zakašnjelom plaćanju komercijalnih dugova iz 2002.

Uredba o okružnim sudovima (Sjeverna Irska) iz 1980.

Zakon o pravosuđu (Sjeverna Irska) iz 1978.

Posljednji put ažurirano: 12/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.