Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Kamatne stope

Poljska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

U skladu s člankom 359. stavkom 1. Zakona od 23. travnja 1964. – Građanski zakonik [Službeno glasilo zakona (Dziennik Ustaw) od 2014., oznaka 121, kako je izmijenjen, dalje u tekstu: „GZ”], kamata na iznos potraživanja naplativa je samo ako proizlazi iz pravnog posla ili kodificiranog prava, odluke suda ili odluke drugog nadležnog tijela. Ako razina kamate nije utvrđena drukčije, naplaćuje se zakonska kamata po stopi koja odgovara iznosu referentne stope Narodne banke Poljske uvećane za 3,5 postotnih bodova.

S druge strane, u odnosu na zatezne kamate, u skladu s člankom 481. stavkom 2. GZ-a, ako stopa zatezne kamate nije bila utvrđena, naplaćuje se zakonska zatezna kamata po stopi koja odgovara iznosu referentne stope Narodne banke Poljske uvećane za 5,5 postotnih bodova. Međutim, ako se na potraživanje obračunava kamata po višoj stopi, vjerovnik može zahtijevati zateznu kamatu po toj višoj stopi.

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

U skladu s člankom 359. stavkom 2. GZ-a, zakonska kamata utvrđuje se po stopi koja odgovara iznosu referentne stope Narodne banke Poljske uvećane za 3,5 postotnih bodova. Ministar pravosuđa objavljuje razinu zakonske kamate putem priopćenja u Službenom listu Poljske (Monitor Polski). Trenutačno, u skladu s priopćenjem ministra pravosuđa od 7. siječnja 2016., 1. siječnja 2016. razina zakonske kamate je 5 % per annum, a razina zakonske zatezne kamate je 7 % per annum.

Kamata u poslovnim transakcijama, s druge strane, uređena je Zakonom od 8. ožujka 2013. o uvjetima plaćanja u poslovnim transakcijama (Službeno glasilo zakona od 2019., oznaka 118) te se razina kamate uvijek utvrđuje u priopćenju koje izdaje ministar poduzetništva i tehnologija. Trenutačno, u skladu s priopćenjem od 14. siječnja 2019., od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. razina zakonske kamate za kašnjenja u poslovnim transakcijama je 9,50 % per annum.

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

Više detalja o trenutačnim razinama kamatnih stopa Nacionalne banke Poljske, uključujući referentne stope dostupno je naweb-mjestu Nacionalne banke Poljske (NBP) na: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

Priopćenja koja su izdali ministar pravosuđa i ministar razvoja o razini zakonske kamate (u poslovnim transakcijama) dostupna su na web-mjestu Vladinog centra za zakonodavstvo (Rządowe Centrum Legislacji RCL): http://www.monitorpolski.gov.pl/Wyszukiwanie/tabid/114/Title/odsetki/Default.aspx

Posljednji put ažurirano: 16/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.