Kamatne stope

Rumunjska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

Vladinim rješenjem br. 13/2011 o kompenzacijskim i zateznim zakonskim kamatama na obveze plaćanja i uređivanju određenih financijskih i fiskalnih mjera u bankarskom sektoru utvrđuju se pravni aranžmani za:

– kompenzacijske zakonske kamate (kamate koje duguje dužnik na iznos koji je obvezan platiti u zadanom roku, izračunate za razdoblje koje prethodi datumu dospijeća za iznos koji duguje) i

– zatezne zakonske kamate (kamate koje duguje dužnik na iznos koji je obvezan platiti zbog neispunjenja te obveze do datuma dospijeća).

Prema članku 2. Vladinog rješenja br. 13/2011, ako obveza plaćanja u skladu sa zakonskim odredbama ili uvjetima ugovora podliježe kompenzacijskim i/ili zateznim kamatama, ovisno o slučaju, i u nedostatku izričite odredbe koju su stranke dogovorile o stopi za takvu kamatu, plaća se stopa zakonske kamata koja odgovara svakoj od njih.

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

Odredbe na kojima se temelje pravni aranžmani za kompenzacijske/zatezne zakonske/konvencionalne kamate su članci 3. – 5. Vladinog rješenja br. 13/2011 o kompenzacijskim i zateznim zakonskim kamatama na obveze plaćanja i uređivanju određenih financijskih i fiskalnih mjera u bankarskom sektoru.

Članak 3. – (1) Stopa kompenzacijske zakonske kamate jest referentna kamatna stopa Narodne banke Rumunjske (Banca Națională a României), odnosno kamatna stopa monetarne politike utvrđena odlukom uprave Narodne banke Rumunjske.

(2) Stopa zatezne zakonske kamate jest referentna stopa uvećana za 4 postotna boda.

(21) U transakcijama između stručnjaka i između stručnjaka i javnih naručitelja, stopa zatezne zakonske kamate jest referentna kamatna stopa uvećana za 8 postotnih bodova.

(3) U pravnim odnosima koji ne proizlaze iz operacija profitnog društva, u smislu članka 3. stavka 3. Zakona br. 287/2009 o Građanskom zakoniku, reizdanje, stopa zakonske kamate određuje se u skladu sa stavcima 1. i 2., umanjena za 20 %.

(4) Referentnu kamatnu stopu Narodne banke Rumunjske u Službenom listu Rumunjske, 1. dio, objavljuje Narodna banka Rumunjske, kad se mijenja kamatna stopa monetarne politike.

Članak 4. – U pravnim odnosima s prekograničnim implikacijama, gdje je primjenjiv rumunjski zakon i isplata se provodi u stranoj valuti, zakonska kamata iznosi 6 % na godinu.

Članak 5. – (1) U pravnim odnosima koji ne proizlaze iz operacija profitnog društva, u smislu članka 3. stavka 3. Zakona br. 287/2009 o Građanskom zakoniku, reizdanje, stopa zakonske kamate ne može biti veća od zakonske kamate za više od 50 % na godinu.

(2) Bilo koja klauzula koja krši odredbe stavka 1. ništavna je. U tom slučaju, vjerovnik se odriče prava na potraživanje zakonske kamate.

(3) Valjanost konvencionalnih kamatnih stopa određuje se pomoću zakonske kamate koja je na snazi na datum propisivanja.

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

Članak 3. stavak 1. Vladinog rješenja br. 13/2011 o kompenzacijskim i zateznim zakonskim kamatama na obveze plaćanja i uređivanju određenih financijskih i fiskalnih mjera u bankarskom sektoru predviđa da je stopa zakonske kamate referentna kamatna stopa Narodne banke Rumunjske, odnosno kamatna stopa monetarne politike utvrđena odlukom uprave Narodne banke Rumunjske. Objavljena je na web-mjestu Narodne banke Rumunjske na https://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

Za metodu izračunavanja stope zakonske kamate u različitim slučajevima, vidi prethodni odgovor.

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

Da, Vladino rješenje br. 13/2011 o kompenzacijskim i zateznim zakonskim kamatama na obveze plaćanja i uređivanju određenih financijskih i fiskalnih mjera u bankarskom sektoru, na rumunjskom jeziku. Vidi web-mjesto Narodne banke Rumunjske na http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=324573

Da, na engleskom jeziku za referentu kamatnu stopu Narodne banke Rumunjske (NBR). Vidi web-mjesto Narodne banke Rumunjske na https://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

Posljednji put ažurirano: 08/08/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.