Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Kamatne stope

Škotska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

Zakonska kamata je kamatna stopa propisana zakonom koja se može primijeniti na dospjelo potraživanje određenog novčanog iznosa. U pravu Škotske predviđena je primjena zakonske kamate u odgovarajućim slučajevima.

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

Iznos/stopa zakonske kamate

Kriteriji za primjenu zakonske kamate

(prema potrebi, na primjer kašnjenje, potrošački ugovor itd.)

Pravna osnova

8 %

Ako se ne primjenjuje nikakva druga zakonska ili ugovorna kamatna stopa, vjerovnik može potraživati kamatu po godišnjoj stopi od 8 % na iznos iz sudske odluke ili izvatka.

Članak 9. Zakona o izvadcima grofovijskih sudova (Škotska) iz 1892., kako je zamijenjen člankom 1. Zakona o postupovnim pravilima škotskih sudova (Act of Sederunt) (kamata u odlukama ili izvadcima grofovijskih sudova) iz 1975. (SI 1975/948) i izmijenjen člankom 2. Zakona o postupovnim pravilima škotskih sudova (kamata u odlukama ili izvadcima grofovijskih sudova) iz 1993. (SI 1993/769) – određuje se sudska godišnja kamatna stopa od 8 %.

Zakon o postupovnim pravilima škotskih sudova (Pravila Vrhovnog građanskog suda) iz 1994. (SI 1994/1443), pravilo 7.7 – određuje se sudska kamatna stopa od 8 %.

Članci 3. i 4. Uredbe o radnim sudovima (kamata) iz 1990. (SI 1990/479) – primjenjuje se „pravilo 42 dana” i kamata po stopi utvrđenoj u članku 17. Zakona o presudama iz 1838. (koja, kako je izmijenjena člankom 2. Uredbe o dugovima iz presude (kamata) iz 1993. (SSI 1993/564), iznosi 8 %).

Članak 8. Pravilnika o radnim sudovima (kamata na iznose dodijeljene u predmetima diskriminacije) iz 1996. (SI 1996/2803) – kamata se primjenjuje od dana nakon datuma odluke po stopi koja je trenutačno utvrđena člankom 9. Zakona o izvadcima grofovijskih sudova (Škotska) iz 1892.

8 % iznad osnovne stope središnje banke Bank of England.

Kad je riječ o komercijalnim dugovima, Zakonom o zakašnjelom plaćanju komercijalnih dugova (kamate) iz 1998. propisano je da se kamate plaćaju na dospjele dugove kako bi se zaštitili dobavljači koji su zbog svojeg financijskog položaja ranjivi u slučaju zakašnjelog plaćanja prihvatljivih dugova te kako bi se općenito odvratilo od zakašnjelog plaćanja prihvatljivih dugova.

Zakon o zakašnjelom plaćanju komercijalnih dugova (kamate) iz 1998. (stopa utvrđena člankom 4. Uredbe o zakašnjelom plaćanju komercijalnih dugova (kamatna stopa) (Škotska) iz 2002. (SSI 2002/336)).

Stopa koju odredi sud


Članak 42. Zakona o Vrhovnom građanskom sudu iz 1988. – kamata se može dodijeliti u slučaju odbacivanja žalbe u Domu lordova zbog nepotrebnog odgađanja postupka. Kamatna stopa, jednostavna ili složena, određuje se prema mišljenju Žalbenog odjela (Inner House) Vrhovnog građanskog suda.

Zakon o kamati na naknadu štete (Škotska)
iz 1958.

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

Kamata se može potraživati od datuma dospijeća iznosa. U pravilu se primjenjuje jednostavna kamata. Vrhovni sud Ujedinjene Kraljevine može, kada odlučuje o žalbi upućenoj sa Žalbenog odjela Vrhovnog građanskog suda, donijeti rješenje u pogledu kamate, jednostavne ili složene, koje smatra primjerenim.

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

Mjerodavno zakonodavstvo može se pronaći na sljedećim poveznicama:

Zakon o izvadcima grofovijskih sudova (Škotska) iz 1892.

Zakon o postupovnim pravilima škotskih sudova (kamata u odlukama ili izvadcima grofovijskih sudova) iz 1993.

Zakon o Vrhovnom građanskom sudu iz 1988.

Uredba o radnim sudovima (kamata) iz 1990.

Zakon o postupovnim pravilima škotskih sudova (Pravila Vrhovnog građanskog suda) iz 1994.

Pravilnik o radnim sudovima (kamata na iznose dodijeljene u predmetima diskriminacije) iz 1996.

Zakon o kamati na naknadu štete (Škotska) iz 1958.

Zakon o zakašnjelom plaćanju komercijalnih dugova (kamate) iz 1998.

Uredba o zakašnjelom plaćanju komercijalnih dugova (kamatna stopa) (Škotska) iz 2002.

Posljednji put ažurirano: 13/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.