Kamatne stope

Slovenija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

Pojam zatezne kamate definiran je u članku 374. Zakonika o obveznim odnosima (Obligacijski zakonik, dalje u tekstu: ZOO) (Uradni list RS (Službeni list Republike Slovenije); UL RS br. 97/07 – službeni pročišćeni tekst, i 64/16 – Odluka Ustavnog suda), u kojem je propisano da dužnik osim glavnice duguje i zatezne kamate kada je to predviđeno zakonom ili ako su se tako dogovorili vjerovnik i dužnik.

Ako dužnik kasni s izvršenjem novčane obveze, on u skladu s člankom 378. stavkom 1. ZOO-a osim glavnice duguje i zatezne kamate.

Ugovorna kamata uređena je člankom 382. ZOO-a u kojem je predviđeno da se ugovorne strane mogu dogovoriti da će dužnik uz glavnicu otplaćivati i ugovornu kamatu za razdoblje koje počinje od trenutka nastanka novčane obveze do njezina dospijeća.

U Sloveniji su zabranjene složene kamate, što znači da se na dospjele, ali neplaćene kamate ne obračunavaju zatezne kamate, osim ako je zakonom propisano drukčije. Stoga je ugovorna odredba kojom je predviđeno dodavanje zatezne kamate na neplaćeni dospjeli iznos kamata ništava. Međutim, ugovorom se može predvidjeti mogućnost povećanja kamate u slučaju da je dužnik ne otplati na vrijeme.

Neovisno o tome, člankom 27.a Zakona o zaštiti potrošača (Zakon o varstvu potrošnikov) (UL RS br. 98/04 – službeni pročišćeni tekst, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 i 19/15) predviđeno je da, neovisno o općim odredbama o obvezama, u slučaju da potrošač kasni s plaćanjem ugovorne strane ne mogu dogovoriti primjenu viših kamatnih stopa od onih utvrđenih u ZOO-u.

U skladu sa ZOO-om, ako je dogovorena stopa zatezne kamate ili ugovorna kamatna stopa za više od 50 % veća od zakonske stope zatezne kamate, takav se ugovor smatra lihvarskim, osim ako vjerovnik dokaže da nije iskoristio nepovoljno ili teško financijsko stanje dužnika, njegovo nedovoljno iskustvo, nemar ili ovisnost ili da korist koju je pribavio za sebe ili nekog drugoga nije očito nerazmjerna onomu što je dao ili se obvezao dati ili učiniti. Ova se pretpostavka ne primjenjuje na komercijalne ugovore, odnosno na ugovore sklopljene između gospodarskih subjekata (trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba koje se bave gospodarskom djelatnošću ili obrtnika).

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

Člankom 378. stavkom 2. ZOO-a predviđeno je da stopa zatezne kamate iznosi 8 % godišnje, osim ako je zakonom propisano drukčije. U skladu s člankom 379. ZOO-a, vjerovnik i dužnik mogu dogovoriti višu ili nižu stopu zatezne kamate od stope propisane zakonom (ugovorno dogovorena kamatna stopa). Kako je već istaknuto, nije moguće dogovoriti višu stopu zatezne kamate u slučaju da potrošač koji je ugovorna strana kasni s plaćanjem.

Poseban zakon kojim se uređuje kamatna stopa jest Zakon o zakonskoj stopi zateznih kamata (Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti) (UL RS br. 11/07 – službeni pročišćeni tekst, dalje u tekstu: ZZSZK-1). Člankom 2. tog zakona propisano je da je zakonska stopa zatezne kamate, uzimajući u obzir članak 3. stavak 1. točku (d) Direktive 2000/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. lipnja 2000. o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama (SL L 200, 8. kolovoza 2000., str. 35.), glavna kamatna stopa uvećana za 8 postotnih bodova. Zakonska kamatna stopa primjenjuje se u razdoblju od šest mjeseci od 1. siječnja ili 1. srpnja. Glavna kamatna stopa jest kamatna stopa koju primjenjuje Europska središnja banka za glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana relevantnog šestomjesečnog razdoblja. Ministar financija objavljuje zakonsku stopu zatezne kamate i njezine promjene u Službenom listu Republike Slovenije. Zakonska stopa zatezne kamate koja se primjenjuje od 1. siječnja 2017. i vrijedi šest mjeseci iznosi 8 %.

Ugovorna kamatna stopa utvrđena je u članku 382. ZOO-a. U slučajevima u kojima je dogovorena ugovorna kamatna stopa, ali ne i stvarna kamatna stopa i datum dospijeća, godišnja kamatna stopa iznosi 6 % i dospijeva u isto vrijeme kad i glavnica. Ugovorna kamatna stopa prestaje se obračunavati kada zbroj dospjelih kamata koje još nisu plaćene prijeđe iznos glavnice.

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

Informacije o osnovnim kamatnim stopama i stopama zatezne kamate dostupne su i na internetskim stranicama Banke Slovenije.

Informativni izračun kamata može se dobiti na internetskim stranicama Vrhovnog suda Republike Slovenije.

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

Zakon o obveznim odnosima Republike Slovenije

Zakon o zakonskoj kamatnoj stopi

Zakon o zaštiti potrošača

Posljednji put ažurirano: 04/03/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.