Kamatne stope

Švedska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Predviđa li se „zakonska kamata” u državi članici? Ako se predviđa, kako je „zakonska kamata” definirana u toj državi članici?

Pravila o kamatama propisana su u Zakonu o kamatama (räntelagen, 1975:635). Ta se pravila primjenjuju osim ako je drugačije propisano u ugovoru, obećano ili utvrđeno nekim drugim aktom. Međutim, zakonom se neki ugovorni uvjeti proglašavaju ništavima.

2 Ako se predviđa, koliko iznosi kamata/stopa i koja je njezina pravna osnova? Ako se predviđaju različite stope zakonske kamate, koje se okolnosti i uvjeti primjenjuju?

Zahtjevi za povrat

U slučaju zahtjeva za povrat plaćanja, na primjer zbog povrede ugovora, kamatna stopa je referentna stopa (koja je u veljači 2016. iznosila 0 %) uvećana za dva postotna boda. Kamata se obračunava od datuma kada je izvršeno plaćanje do datuma povrata, i uključujući taj datum, ili, ako povrat nije izvršen na vrijeme, do datuma dospijeća kamate, i uključujući taj datum, u skladu s pravilima o neplaćenim potraživanjima.

Nepodmirena potraživanja

Kamata za nepodmirena potraživanja obračunava se po referentnoj stopi (0 % u veljači 2016.) uvećanoj za osam postotnih bodova. Primjenjuju se sljedeća opća pravila:

a) ako je datum dospijeća utvrđen unaprijed, kamata na potraživanje obračunava se od tog datuma;

b) ako se potraživanje temelji na dužnosti osobe da obrazloži novac zaprimljen od glavne ili treće strane, kamata se obračunava od datuma dostavljanja obrazloženja ili, u slučaju da obrazloženje nije dostavljeno, od trenutka kada je ono trebalo biti dostavljeno;

c) u pogledu ostalih nepodmirenih potraživanja opće je pravilo da se kamata obračunava od trinaestog dana nakon što je vjerovnik poslao račun ili na neki drugi način dostavio zahtjev za plaćanje predmetnog iznosa u kojem navodi da se u slučaju neplaćanja obračunava kamata. Dužnik nije dužan plaćati kamatu za vrijeme prije nego što je zaprimio račun ili zahtjev.

U poslovnim transakcijama između trgovaca kamate se obračunavaju neovisno o tome je li u zahtjevu za plaćanje navedeno da neplaćanje podrazumijeva obvezu plaćanja kamata. Isto se primjenjuje kada trgovac u svom poslovanju ima potraživanje prema javnom nadležnom tijelu ili drugom javnom tijelu za dostavljenu robu ili pružene usluge.

U slučaju zahtjeva za naknadu štete (skadestånd) ili drugu sličnu naknadu koja se ne može utvrditi bez daljnje istrage, kamata na nepodmireni iznos obračunava se počevši od trinaestog dana otkad je vjerovnik zatražio plaćanje i dostavio izjavu o onome što može razumno potraživati. Dužnik nije dužan plaćati kamate za vrijeme prije nego što je zaprimio zahtjev ili izjavu.

Neovisno o bilo kojem drugom pravilu, kamata na nepodmireno potraživanje obračunava se u svakom slučaju najkasnije od datuma podnošenja zahtjeva za platni nalog (betalningsföreläggande) ili poziva (stämning i mål) u ovršnom postupku.

U slučaju zahtjeva za odštetu nastalu zbog namjerne povrede zakona i ako tražena odšteta nije u obliku doživotnog plaćanja (livränta), kamata se obračunava od datuma kada je pretrpljena šteta.

Potraživanja na koja se obračunava kamata prije datuma dospijeća

Ako se na potraživanje obračunava kamata u trenutku kada dospijeva i plaćanje nije izvršeno na vrijeme, nastavlja se primjenjivati kamatna stopa koja se primjenjivala prije datuma dospijeća. Međutim, kamatna stopa nikada ne smije biti niža od kamatne stope koja bi se obračunavala na nepodmireno potraživanje na koje se kamata nije obračunavala prije datuma dospijeća.

Prilagodba kamatne stope

Kamatna stopa može se prilagoditi ako dužnik nije mogao platiti dug na vrijeme zbog bolesti, nezaposlenosti ili drugih sličnih okolnosti izvan njegove ili njezine kontrole te bi bilo nerazumno od njega tražiti da plati kamate zbog nastalog kašnjenja.

3 Jesu li dostupne dodatne informacije o izračunu zakonske kamate ako je to potrebno?

Ne.

4 Je li prethodno navedena pravna osnova besplatno dostupna na internetu?

Ovo je poveznica na neslužbenu verziju Zakona o kamatama (räntelagen).

Posljednji put ažurirano: 23/02/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.