Kamatlábak

Bulgária
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

A Bolgár Köztársaságban a törvényes kamat szabályozás tárgyát képezi, a jogszabályok azonban jelenleg nem határozzák meg annak fogalmát.

A jogelmélet szerint a „törvényes kamat” olyan kamat, amely nem megállapodáson (ebben az esetben szankciót jelentene), hanem jogszabályon alapul. Valamely pénzügyi kötelezettség késedelmes fizetése esetén késedelmes fizetés esetén alkalmazott törvényes kamatot (késedelmi kamatot) kell felszámítani. Pénztartozás kifizetésének késedelme esetén a jogosultnak minden esetben a késedelembe esés időpontjától kezdődően számított törvényes kamattal növelt összeg jár (lásd a kötelmi és szerződéses viszonyokról szóló törvény [ZZD] 86. cikke (1) bekezdésének első mondatát). A Legfelsőbb Semmítőszék (Varhoven kasatsionen sad) (VKS) egységes ítélkezési gyakorlata szerint a pénzbeli kötelezettség bármilyen be nem tartása késedelmes fizetésnek minősül, és feljogosítja a hitelezőt arra, hogy késedelmi kártérítést követeljen, amely a ZZD 86. cikkének (1) bekezdésében foglalt általános szabály értelmében a késedelem időpontjától esedékes törvényes kamatnak minősül. Határozott időre szóló kötelezettség esetén az adós a fizetési határidő lejárta után esik késedelembe, ha pedig a teljesítés napját nem határozták meg, az adós akkor van késedelemben, miután őt a hitelező a ZZD 84. cikkének (2) bekezdésében foglalt szabálynak megfelelően a teljesítésre felhívta. A törvényes kamat követelése tehát a következő elemeket tartalmazó körülmények összességéből ered: tőketartozás áll fenn, ez a tartozás esedékessé vált és a fizetési kötelezettséget nem teljesítették; a szóban forgó követelés a teljesítés elmaradása által objektíve és logikusan okozott kár megtérítésére irányul. A kamatkövetelés járulékos jellegű, de bizonyos mértékig önálló a főköveteléshez képest, és a hitelezőt az ilyen követelés előterjesztésére feljogosító lényeges elemek közé tartozik a nemteljesítésre való hivatkozás, azaz a fizetendő tőkeösszeggel tekintetében a megfelelő magatartás hiánya.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A kötelmi és szerződéses viszonyokról szóló törvény 86. cikkének (1) bekezdése szerint a pénzügyi kötelezettség teljesítésével késedelembe eső kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdődően számított törvényes kamatot köteles fizetni. A törvényes kamat mértékét a Miniszterek Tanácsa határozza meg.

A ZZD 86. cikkének (2) bekezdése alapján, valamint a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2011. február 16-i 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 48/1., 2011.2.23.) átültetése céljából a Miniszterek Tanácsa elfogadta a levában és devizában fizetendő késedelmi kamatok törvényes mértékének meghatározásáról szóló, 2012. május 29-i 100. sz. (2012. július 1-jén hatályba lépett, hatályon kívül helyezett) rendeletet, és a késedelmi kamatok törvényes mértékének megállapításáról szóló, 2014. december 18-i 426. sz. (2015. január 1-jén hatályba lépett) kormányrendeletet, amelynek értelmében a tartozás esedékessé válását követően a késedelmi kamat törvényes mértéke a Nemzeti Bank által megállapított alapkamat plusz 10 százalékpont. A késedelmes fizetés esetén alkalmazott törvényes kamat éves mértéke a Bolgár Nemzeti Bank által az adott évre megállapított, január 1-jétől vagy július 1-jétől irányadó alapkamat 10 százalékponttal megnövelt értékének felel meg. A törvényes késedelmi kamat napi mértéke az éves kamat 1/360-ad része. Az adott év január 1-jén érvényes kamat irányadó az adott év első félévének idejére, a július 1-jén érvényes kamat pedig irányadó a második félévének idejére.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A Bolgár Nemzeti Bank az igazgatótanács által kidolgozott módszertan segítségével teszi közzé az adott időszakra irányadó alapkamatot, amelyet közzétesz a Hivatalos Közlönyben is. Az alapkamatot és annak változásait a Bolgár Nemzeti Bank alábbi honlapján teszik közzé: http://www.bnb.bg/. Az említett honlapon megtalálható az alapkamat megállapítására szolgáló módszertan is.

A kötelmi és szerződéses viszonyokról szóló törvény 10. cikkének (3) bekezdése szerint a késedelmi kamat után járó kamatot (kamatos kamat) a Bolgár Nemzeti Bank szabályai szerint kell megfizetni. Ilyen szabályokat ugyanakkor nem tettek közzé.

A kereskedelmi törvény (Targovski zakon) 294. cikkének (2) bekezdése értelmében kereskedelmi ügylet megkötése esetén a felek kifejezett hozzájárulásával a kamat után járó kamatfizetés köthető ki.

Ha egy kereskedelmi jogvitában törvényes kamatkövetelésre irányuló keresetet nyújtanak be, a keresetlevélhez csatolni kell egy nyilatkozatot, amely tartalmazza a követelt kamat összegének meghatározásához szükséges számításokat. Ez a nyilatkozat, amelyről a polgári perrendtartás (Grazhdanski protsesualen kodeks) 366. cikke rendelkezik, a kereset szabályszerűségének feltétele, aminek hiányában a felperest a bíróság felszólítja arra, hogy e közlés kézhezvételétől számított egy héten belül pótolja ezt a hiányosságot. Ha a felperes ezeket az utasításokat nem tartja be, a bíróság a keresetet annak törvényes kamatkövetelés iránti részében elutasíthatja.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

Az alapkamatra és annak változásaira vonatkozó információk a Bolgár Nemzeti Bank alábbi honlapján érhetőek el angol és bolgár nyelven: http://www.bnb.bg/.

A kötelmi és szerződéses viszonyokról szóló törvény, a kereskedelmi törvény, valamint a fentiekben említett egyéb jogszabályok az alábbi honlapon érhetőek el bolgár nyelven: https://lex.bg.

A kötelmi és szerződéses viszonyokról szóló törvény, a kereskedelmi törvény és a késedelmes fizetések utáni törvényes kamat létrehozásáról szóló 2014. december 18-i 426. sz. kormányrendelet szintén elérhetőek bolgár nyelven az alábbi honlapon: https://www.tita.bg/.

A törvényes kamat összege díjmentesen kiszámítható a lejárt tőkeösszegnek és az esedékességet követő időszaknak a következő elektronikus online kalkulátorok valamelyikébe történő bevitelével: https://www.calculator.bg/1/lihvi_zadaljenia.html vagy http://balans.bg.

Utolsó frissítés: 16/10/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.