Kamatlábak

Finnország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

A finn jogszabályokban a „törvényes kamat” mind a fennálló tartozásokra a lejárat napja előtt alkalmazandó kamat, mind a késedelmes fizetések büntetőkamata. Mindkét típusú törvényes kamatról a kamatokról szóló (Korkolaki, 633/1982. sz.) törvény rendelkezik. A kamatokról szóló törvény határozza meg a kamat és a késedelmi kamat fizetésére vonatkozó kötelezettséget, kivéve, ha az adós kötelezettségéből vagy az üzleti gyakorlatból más következik, vagy ha a törvény másként rendelkezik (a kamatokról szóló törvény 2. szakaszának (1) bekezdése).

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

Adósság után fizetendő kamat: az adós nem köteles kamatot fizetni a tartozás lejáratának napját megelőző időszakra (a kamatokról szóló törvény 3. szakaszának (1) bekezdése). A kamatfizetésről azonban meg lehet állapodni. Ha a kamatfizetési kötelezettségről úgy született megállapodás, hogy a kamatlábat nem határozták meg, az adósnak a kamatokról szóló törvény 12. szakaszában említett referencia-kamatlábnak megfelelően kell éves kamatot fizetnie (a kamatokról szóló törvény 3. szakaszának (2) bekezdése).

A fogyasztóvédelemről szóló (Kuluttajansuojalaki, 38/1978. sz.) törvény rendelkezik a fogyasztónak minősülő adósokra vonatkozó törvényes kamatról, különösen a fogyasztói hiteleken alapuló pénzügyi tartozások tekintetében.

A törvény 2019. szeptember 1. óta hatályos módosítása szerint a fogyasztónak minősülő adósok által felvett hitelekre vonatkozó hitelkamatláb nem lehet 20%-nál magasabb (a fogyasztóvédelmi törvény 7. fejezetének 17 a. szakasza). Ez a rendelkezés – néhány kivétellel – a 2019. szeptember 1-jén vagy azt követően megkötött hitelszerződésekre vonatkozik. A szóban forgó rendelkezés 2019. szeptemberi hatálybalépése előtt az éves hiteldíjmutatókhoz kapcsolódó kamatlábakra (a kamatokról szóló törvény 12. szakasza szerint a referencia-kamatláb plusz 50 százalékpontnak megfelelő) felső határt alkalmaztak, ez azonban nem vonatkozott többek között a legalább 2000 eurónak megfelelő kölcsönökre.

A koronavírus miatt a fogyasztóvédelmi törvényt is módosították, melynek következtében a fogyasztói hitelek egyes formái esetében a maximális kamatlábat átmenetileg 10%-ban határozták meg (a fogyasztóvédelmi törvény 7. fejezetének 17c. szakasza). Ez a rendelkezés 2020. július 1. és 2021. szeptember 30. között hatályos.

A fent említett kamatlábak párhuzamosan is alkalmazhatók olyan tényezők függvényében, mint a hitel típusa (egyösszegű vagy nyílt végű hitel), a hitel megadásának dátuma vagy a nyílt végű hitel lehívásának napja.

Késedelmi kamat: a kereskedelmi szerződések fizetési feltételeiről szóló törvény (Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista, 30/2013. sz.) hatálya alá tartozó megállapodások esetében a késedelmes fizetésekre vonatkozó törvényes kamat nyolc százalékponttal magasabb, mint az adott időpontban érvényes referencia-kamatláb (a kamatokról szóló törvény 4 a. szakaszának (1) bekezdése), azaz a kamatláb jelenleg 8,0% (2020. őszi adat). Más megállapodások esetében a késedelmes fizetésekre vonatkozó törvényes kamat hét százalékponttal magasabb, mint az adott időpontban érvényes referencia-kamatláb (a kamatokról szóló törvény 4. szakasza), azaz a kamatláb jelenleg 7,0% (2020. őszi adat).

Ami a fogyasztói tartozásokat illeti, a kamatokról szóló törvénynek a késedelmes fizetésekre vonatkozó kamattal foglalkozó rendelkezései kógens jogszabálynak minősülnek, és nem lehet a késedelmes fizetésekre vonatkozó magasabb kamatot kikötni (a kamatokról szóló törvény 2. szakaszának (2) bekezdése). Azonban megjegyzendő, hogy amennyiben a késedelmi kamat alacsonyabb, mint a tartozásra vonatkozóan a lejárat napja előtti időszakra fizetendő kamat, a késedelmi kamatot ugyanazon az alapon kell megfizetni, mint a lejárat napja előtti kamatot. Viszont ha az adós kötelezettségvállalása fogyasztói hitelszerződéshez kapcsolódik, a tartozás teljes összegének esedékességétől számított legfeljebb 180 napig a késedelmi kamatot ugyanazon az alapon kell megfizetni, mint a lejárat napja előtt fizetendő kamatot. Ha a tartozásra vonatkozó bírósági ítéletet az említett időszak lejárta előtt adják ki, ugyanazon az alapon kell kamatot fizetni, mint az ítélet esedékességének napja előtt (a fogyasztóvédelmi törvény 4. szakaszának (2) bekezdése).

A nem fogyasztói tartozások esetében a késedelmes fizetésekre vonatkozó kamatlábról meg lehet állapodni. A kereskedelmi szerződések fizetési feltételeiről szóló törvény hatálya alá tartozó szerződések esetében azonban nem lehet arról megállapodni, hogy a hitelező nem jogosult büntetőkamatot felszámítani a késedelmes fizetések után, továbbá ha az adós ajánlatkérő szerv, késedelmes fizetés esetére nem lehet a kamatokról szóló törvény 4 a. szakaszának (1) bekezdése alapján meghatározott kamatlábnál alacsonyabb kamatlábat kikötni (a kereskedelmi szerződések fizetési feltételeiről szóló törvény [Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista] 8. szakasza). A kereskedelmi szerződések fizetési feltételeiről szóló törvény hatálya alá tartozó fizetések esetében a késedelmi kamatot is ugyanazon az alapon kell megfizetni, mint a lejárat napja előtti kamatot, amennyiben a késedelmi kamat alacsonyabb, mint a tartozásra tekintettel a lejárat napja előtti időszakra fizetendő kamat (a kamatokról szóló törvény 4a. szakaszának (2) bekezdése).

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A kamatokról szóló törvényben említett referencia-kamatláb az Európai Központi Bank által minden félév első naptári napja előtt lebonyolított legutóbbi irányadó refinanszírozási műveletnél alkalmazott kamatláb, a legközelebbi fél százalékpontra felkerekítve (a kamatról szóló törvény 12. szakasza).

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

A kamatokról szóló törvény nem hivatalos angol nyelvű fordítása megtalálható a következő címen: https://finlex.fi/en/laki/kaannokset/1982/en19820633_20130032.pdf

A törvény finn és svéd nyelvű változatai megtalálhatóak a következő címen: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820633

A kereskedelmi szerződések fizetési feltételeiről szóló törvény finn és svéd nyelven megtalálható a következő címen: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130030

A fogyasztóvédelemről szóló törvény finn és svéd nyelven megtalálható a következő címen: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038

Utolsó frissítés: 19/04/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.