Kamatlábak

Olaszország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

Az olasz kötelmi jogról szóló törvény különbséget tesz a rendes, a késedelmi és a kompenzációs kamatok között. A rendes kamatnak jövedelemszerző funkciója van; az egyén (a kamatfizetésre kötelezett) számára a más személy által rendelkezésre bocsátott pénzből származó haszonért cserébe fizetendő. A késedelmi kamat kompenzációs jellegű, és az adósnak küldött hivatalos fizetési felszólításban megállapított késedelmes fizetés miatt merül fel. Kompenzációs kamatot akkor kell fizetni, ha a hitelező késedelmesen kapja vissza a nem fizető adóstól a neki járó összeget, tekintettel az adósnak nyújtott azon előnyre, hogy nem kell azonnal fizetnie. Az ilyen kamat méltányos könnyítésnek minősül, és annak ellenére fizetendő, hogy a követelés nem meghatározott összegű és esedékes. A törvényes kamatot azonban a kötelmi jogról szóló törvény állapítja meg; Az esedékesség napját követő naptól kezdve az adós köteles törvényes kamatot fizetni a hitelezőnek még akkor is, ha korábban nem volt kamattartozása, és ha a hitelező nem bizonyította, hogy kár érte (a polgári törvénykönyv (Codice Civile) 1224. cikkének I. bekezdése). Közelebbről, a polgári törvénykönyv 1224. cikke (pénzbeli kötelezettségből eredő kár) szerint „pénzösszeg megfizetésére vonatkozó kötelezettségek után a törvényes kamat a fizetést követő naptól esedékes, még akkor is, ha korábban nem volt kamattartozás, és ha a hitelező nem bizonyította, hogy kára keletkezett. Abban az esetben, ha a késedelem előtt a törvényes kamatnál magasabb összegű kamatfizetési kötelezettség állt fenn, ugyanilyen összegű késedelmi kamatot kell fizetni.” Azok a hitelezők, akik bizonyítják, hogy nagyobb kárt szenvedtek el, további kártérítésben részesülnek (pénzbeli leértékelődés által okozott kár). Nem kell ilyen kártérítést fizetni, ha a felek a késedelmi kamat összegében megállapodtak.

A polgári törvénykönyv 1282. cikke kimondja, hogy az ismert pénzösszegekre vonatkozó lejárt követelések után automatikusan kamatot kell fizetni, kivéve, ha törvény másként rendelkezik vagy a konkrét követelés mást tartalmaz.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A törvényes kamat összegéről az olasz Pénzügyminisztérium (jelenleg Gazdasági- és Pénzügyminisztérium) dönt évente rendeletben, amelyet minden évben december 15-én ad ki. Ha a felek megállapodtak valamilyen kamatban, ez a kamatmérték lesz irányadó. A kamatról azonban írásban kellett megállapodni, és az nem lehet magasabb, mint az uzsora-ellenes törvényben (1996. március 7-i 108. sz. törvény) megengedett legnagyobb mértékű kamat, ellenkező esetben a kamat uzsorakamatnak és így érvénytelennek minősül. Ebben az esetben nincs kamatfizetési kötelezettség (a polgári törvénykönyv 1815. cikke). Ha a felek szerződéses kamat alkalmazásáról állapodtak meg, de annak mértékét nem határozták meg, a törvényes kamatláb kerül alkalmazásra. Az olasz jogrendszerben a késedelmi kamat helyzete részben eltér a törvényes kamat helyzetétől. A késedelmi kamat célja (az adós számára) szankció, illetve (a hitelező számára) kártérítés. Valamely pénzügyi kötelezettség nemteljesítésével függ össze, miután az érintett szolgáltatás ellenértékét a törvény vagy a felek által kötött megállapodás alapján előírt időben nem, vagy késedelmesen fizették meg. A hitelező csak akkor követelhet késedelmi kamatot, ha az adós késedelembe esett. A „késedelem” az adós kötelezettségeinek határidőn túli teljesítését jelenti. A késedelem akkor állapítható meg, ha a teljesítési határidő letelt, és az adós felszólítást kapott: olyan hivatalos okirat formájában, amelyben a hitelező felhívja az adóst az esedékes fizetés teljesítésére. A polgári törvénykönyv értelmében a késedelmi kamat mértéke a törvényes kamat mértéke, vagy jogszabályban meghatározott mérték. Ha azonban a törvényes kamatnál nagyobb összegű kamat megfizetése esedékes volt az adós hivatalos felszólítása előtt, a késedelmi kamat ezzel megegyező mértékű lesz (a polgári törvénykönyv 1224. cikke).

A polgári törvénykönyv 1284. cikke szerint a törvényes kamat mértékét a gazdasági- és pénzügyminiszter évente állapítja meg. A miniszter az Olasz Köztársaság Hivatalos Közlönyében (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) közzétett rendeletben, a legfeljebb 12 hónapos futamidejű államkötvények átlagos éves hozama alapján módosítja a kamatot, figyelemmel az év során mért inflációs rátára. Ez az összeg legkésőbb az azon évet megelőző év december 15-ig kerül meghatározásra, amelyre a kamat vonatkozik. Amennyiben december 15-ig nem kerül új kamat meghatározásra, a meglévő kamat változatlanul megmarad a következő évre.

2021. január 1-je óta a törvényes kamat mértéke 0,01 %.

TÖRVÉNYES KAMATLÁB-TÁBLÁZAT

Kezdő időpont

Záró időpont

Kamatláb

Jogszabály

1999/01/01

2000/12/31

2,50 %

1998. december 10-i miniszteri rendelet (Pénzügyminisztérium)

2001/01/01

2001/12/31

3,50 %

2000. december 11-i miniszteri rendelet (Pénzügyminisztérium)

2002/01/01

2003/12/31

3,00 %

2001. december 11-i miniszteri rendelet (Gazdasági Minisztérium)

2004/01/01

2007/12/31

2,50 %

2003. december 1-jei miniszteri rendelet (Gazdasági Minisztérium)

2008/01/01

2009/12/31

3,00 %

2007. december 12-i miniszteri rendelet (Gazdasági Minisztérium)

2010/01/01

2010/12/31

1,00 %

2009. december 4-i miniszteri rendelet (Gazdasági Minisztérium)

2011/01/01

2011/12/31

1,50 %

2010. december 7-i miniszteri rendelet (Gazdasági Minisztérium)

2012/01/01

2013/12/31

2,50 %

2011. december 12-i miniszteri rendelet (Gazdasági Minisztérium)

2014/01/01

2014/12/31

1,00 %

2013. december 12-i miniszteri rendelet (Gazdasági Minisztérium)

2015/01/01

2015/12/31

0,50 %

2014. december 11-i miniszteri rendelet (Gazdasági Minisztérium)

2016/01/01

2016/12/31

0,20 %

2015. december 11-i miniszteri rendelet (Gazdasági Minisztérium)

2017/01/01

2017/12/31

0,10 %

2016. december 7-i miniszteri rendelet (Gazdasági Minisztérium)

2018/01/01

2018/12/31

0,30 %

2017. december 13-i miniszteri rendelet (Gazdasági Minisztérium)

2019/01/01

2019/12/31

0,80 %

2018. december 12-i miniszteri rendelet (Gazdasági Minisztérium)

2020/01/01

2020/12/31

0,05 %

2019. december 12-i miniszteri rendelet (Gazdasági Minisztérium)

2021/01/01

2021/12/31

0,01 %

2020. december 11-i miniszteri rendelet (Gazdasági Minisztérium)

A magasabb kamatot írásba kell foglalni; ellenkező esetben a jogszabályban előírt kamatlábat kell alkalmazni.

Kereskedelmi ügyletek esetében történő késedelemre egy ad hoc uniós szabály alkalmazandó, amely a nemzeti jogban a 2012. november 9-i 192. sz. törvényerejű rendelettel módosított 2002. október 9-i 231. sz. törvényerejű rendeletben található. Ez utóbbi valósítja meg a 2011/7/EU irányelv teljes körű átültetését, a 2011. november 11-i 180. sz. törvény 10. cikkének (1) bekezdésével összhangban. Ha a felek nem kötötték ki a kamat mértékét, a keresetlevél benyújtásának időpontjától számítva a kamat mértéke megegyezik a kereskedelmi ügyletek terén a késedelmes fizetésről szóló külön törvényben előirányzott kamatmértékkel (lásd alább). Ez a szabály a választottbírósági eljárást indító okiratra is alkalmazandó.

A kereskedelmi ügyletek terén a késedelmes fizetésről szóló külön törvény. A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló 2000/35/EK irányelv végrehajtása céljából az olasz jogalkotó a módosított 231/2002. sz. törvényerejű rendeletet bocsátotta ki. Ez a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmi kamatként kifejezetten a törvényes kamatnál nagyobb kamatot irányoz elő. A 231/2002. sz. törvényerejű rendelet értelmében kereskedelmi ügylet „minden olyan, vállalkozások között vagy vállalkozások és hatóságok között létrejött szerződés, amely díjfizetés ellenében kizárólag vagy elsősorban áruk szállítására vagy szolgáltatások nyújtására vonatkozik”. A rendelet értelmében egy kereskedelmi ügylet kapcsán „bárki, aki a díjfizetésben igazságtalanul késedelmet szenved, automatikusan, hivatalos fizetési felszólítás nélkül, a fizetési határidő lejártát követő napon érvénybe lépő késedelmi kamatra jogosult”, kivéve, ha az adós bizonyítani tudja, hogy a fizetés nem neki tulajdonítható okokból nem történt meg. E törvény értelmében a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmi kamat a Gazdasági és Pénzügyminisztérium által minden évben meghatározott kamaton alapszik, amelyet az alábbi táblázat foglal össze, meghatározva, hogy: a) a késedelem által érintett év első felében az alkalmazott kamat az azon év január 1-jén érvényben lévő kamat; b) a késedelem által érintett év második felében az alkalmazott kamat az azon év július 1-jén érvényben lévő kamat.

A késedelmi kamatlábak időbeli alakulását 2002-től mutató táblázat:

A 231/2002. sz. törvényerejű rendelet szerinti KÉSEDELMIKAMATLÁB-TÁBLÁZAT

Kezdő időpont

Záró időpont

EKB
kamatláb

Emelkedés
mértéke

Összesen

2002/07/01

2002/12/31

3,35 %

7,00 %

10,35 %

2003/01/01

2003/06/30

2,85 %

7,00 %

9,85 %

2003/07/01

2003/12/31

2,10 %

7,00 %

9,10 %

2004/01/01

2004/06/30

2,02 %

7,00 %

9,02 %

2004/07/01

2004/12/31

2,01 %

7,00 %

9,01 %

2005/01/01

2005/06/30

2,09 %

7,00 %

9,09 %

2005/07/01

2005/12/31

2,05 %

7,00 %

9,05 %

2006/01/01

2006/06/30

2,25 %

7,00 %

9,25 %

2006/07/01

2006/12/31

2,83 %

7,00 %

9,83 %

2007/01/01

2007/06/30

3,58 %

7,00 %

10,58 %

2007/07/01

2007/12/31

4,07 %

7,00 %

11,07 %

2008/01/01

2008/06/30

4,20 %

7,00 %

11,20 %

2008/07/01

2008/12/31

4,10 %

7,00 %

11,10 %

2009/01/01

2009/06/30

2,50 %

7,00 %

9,50 %

2009/07/01

2009/12/31

1,00 %

7,00 %

8,00 %

2010/01/01

2010/06/30

1,00 %

7,00 %

8,00 %

2010/07/01

2010/12/31

1,00 %

7,00 %

8,00 %

2011/01/01

2011/06/30

1,00 %

7,00 %

8,00 %

2011/07/01

2011/12/31

1,25 %

7,00 %

8,25 %

2012/01/01

2012/06/30

1,00 %

7,00 %

8,00 %

2012/07/01

2012/12/31

1,00 %

7,00 %

8,00 %

2013/01/01

2013/06/30

0,75 %

8,00 %

8,75 %

2013/07/01

2013/12/31

0,50 %

8,00 %

8,50 %

2014/01/01

2014/06/30

0,25 %

8,00 %

8,25 %

2014/07/01

2014/12/31

0,15 %

8,00 %

8,15 %

2015/01/01

2015/06/30

0,05 %

8,00 %

8,05 %

2015/07/01

2015/12/31

0,05 %

8,00 %

8,05 %

2016/01/01

2016/06/30

0,05 %

8,00 %

8,05 %

2016/07/01

2016/12/31

0,00 %

8,00 %

8,00 %

2017/01/01

2017/06/30

0,00 %

8,00 %

8,00 %

2017/07/01

2017/12/31

0,00 %

8,00 %

8,00 %

2018/01/01

2018/06/30

0,00 %

8,00 %

8,00 %

2018/07/01

2018/12/31

0,00 %

8,00 %

8,00 %

2019/01/01

2019/06/30

0,00 %

8,00 %

8,00 %

2019/07/01

2019/12/31

0,00 %

8,00 %

8,00 %

2020/01/01

2020/06/30

0,00 %

8,00 %

8,00 %

2020/07/01

2020/12/31

0,00 %

8,00 %

8,00 %

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A Gazdasági- és Pénzügyminisztérium honlapja: https://www.mef.gov.it

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

Számos weboldal kínál a törvényes kamat és a késedelmi kamat kiszámítására szolgáló ingyenes szoftvert.

Utolsó frissítés: 21/07/2022

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.