Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata portugál nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Kamatlábak

Portugália
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

Törvényes kamat

Igen, a portugál jogszabályok rendelkeznek a törvényes kamatlábakról.

A kamatot kiköthetik a felek vagy meghatározhatja törvény. Ha a felek kötik ki, szerződéses kamatnak nevezzük. Ha törvény határozza meg, törvényes kamatnak nevezzük.

A szerződéses és a törvényes kamat lehet polgári vagy kereskedelmi.

A kamat rendeltetése

Általánosságban két típusú kamat létezik: ügyleti kamat (például kölcsön után fizetendő kamat) és büntetőkamat (például késedelmi kamat kötelezettség nem teljesítése esetén).

Késedelem esetében esedékes törvényes kamat

Ha egy adós pénzügyi kötelezettségét nem teljesíti, az általános szabály szerint a késedelemért fizetendő kártérítés az adós késedelembe esésének napjától számított törvényes kamattal egyezik meg. Pénzügyi kötelezettség egy másik félnek pénz kifizetésére irányuló kötelezettség.

Késedelembe esés időpontja

Az adós teljesítése azután tekintendő késedelmesnek, hogy bírósági vagy bíróságon kívül csatornákon keresztül felszólították a kötelezettség teljesítésére.

Létezik azonban három eset, amikor az adós teljesítése akkor is késedelmesnek tekintendő, ha nem feltétlenül kapott felszólítást:

  1. Ha a kötelezettség határozott időtartamra szólt;
  2. Ha a kötelezettség jogellenes cselekményből eredt;
  3. Ha az adós kitér a felszólítás elől; ebben az esetben azon a napon kell úgy tekinteni, hogy az adóst felszólították, amikor a felszólítást rendes körülmények között kézbesítették volna neki.

Ha a hitel illikvid, nem beszélhetünk nemteljesítésről addig amíg likviddé nem válik, kivéve, ha az illikviditás az adós hibájából fakad. Ha az adós jogellenes cselekményért vagy kockázatért felelős, attól a naptól tekintendő a teljesítése késedelmesnek, amikor a hivatalos felszólítást kézbesítették, kivéve ha e bekezdés első része értelmében már korábban késedelembe esett.

Kamathitel megszűnése vagy megszüntetése

A hitelkamat már a keletkezésének időpontjától nem feltétlenül függ a kölcsöntőkétől. Az egyiket a másik nélkül lehet átruházni vagy törölni.

Részletfizetések elosztása

A nemzeti jogszabályok a következő szabályokat határozzák meg a befizetések elosztásával kapcsolatosan:

(i) Ha a tőkén kívül az adósnak költségeket vagy kamatot is kell fizetnie, illetve a hitelezőt nemteljesítés miatt kártalanítania kell, egy nem a teljes összeget fedező befizetést a költségekre, a kártérítésre, a kamatra és a tőkére kell fordítani, ebben a sorrendben;

(ii) Az összeg utoljára fordítható a tőkére, kivéve ha a hitelező másba beleegyezett.

Kamatos kamat

Egyes esetekben az ügyleti kamatra büntetőkamat halmozódik (kamatos kamat).

Ahhoz, hogy kamatra további kamat halmozódhasson, a következő helyzetek egyikének fenn kell állnia:

Az adóst vagy bírósági úton fel kell szólítani a felhalmozott kamat tőkésítésére, vagy a tőkésítés terhe mellett ki kell fizetnie a kamatot.

Kizárólag a legalább egy éves időszaknak megfelelő kamat tőkésíthető fel. A kamatos kamat e korlátozásai nem alkalmazhatóak ha a szektor külön szabályozását vagy gyakorlatát sértik (például a külön szabályozás hatálya alá tartozó pénzügyi intézmények által nyújtott kölcsönök esetében).

A nemzeti ítélkezési gyakorlat határozta meg, hogy büntetőkamatra nem halmozódhat büntetőkamat. Tehát egy pénzügyi kötelezettség nemteljesítéséből eredő törvényes kamat tartozásra elvben nem halmozódhat kamat. Ez nem érinti ezen értelmezésnek az ítélkezési gyakorlatban tapasztalható esetleges eltéréseit és a jog által biztosított lehetőséget kötelező bírság kivetésére, amennyiben a pénzösszeg befizetését bírósági ítélet rendeli el.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A törvényes kamatlábak attól függően térnek el, hogy polgári vagy kereskedelmi kamatra vonatkoznak.

Polgári törvényes kamat

A portugál polgári törvénykönyv (Código Civil) 449. cikke (1) bekezdésének megfelelően a polgári törvényes kamatot az igazságügyi és pénzügyi miniszterek közös miniszteri végrehajtási rendelete (Portaria) határozza meg. 2015 decemberében (amikor ezt írtuk) a polgári kamatlábakat a 2003.4.8-i 291/03. miniszteri végrehajtási rendelet határozza meg.

Kereskedelmi törvényes kamat

Kereskedelmi törvényes kamat rendszerint a kereskedelmi társaságok, egyszemélyes vállalkozások, egyéni vállalkozók vagy jogi személyek hitel tartozása után fizetendő, különösen az alább említett 2013.5.10-i 62/2013 törvényerejű rendeletben említett típusú hitelek esetében.

A portugál kereskedelmi törvénykönyv (Código Comercial) 102. cikke (3)-(5) bekezdéseinek megfelelően a kereskedelmi törvényes kamatot az igazságügyi és pénzügyi miniszterek közös miniszteri végrehajtási rendelete határozza meg. 2015 decemberében, amikor ezt írtuk, a kereskedelmi kamatot a 2013.8.26-i 277/13 miniszteri végrehajtási rendelet szabályozza, amely szerint a kereskedelmi kamatláb kétévente kerül meghatározásra.

A 2013.8.26-i 277/13 miniszteri végrehajtási rendeletben említett egyes kereskedelmi kamatlábak mértéke a Kincstári és Pénzügyi Főigazgatóság (Direcção Geral do Tesouro e Finanças) hirdetményében kerül meghatározásra, amelyet a Köztársasági Napló 2. sorozatában minden év január 15-éig és július 15-éig tesznek közzé.

A 2013.8.26-i 277/13 miniszteri végrehajtási rendelet két, az érintett ügyletek szerint eltérő kereskedelmi büntetőkamatlábról rendelkezik:

  1. Az első a társaságok közötti vagy a társaságok és állami szervezetek közötti kereskedelmi ügyletekkel kapcsolatos kifizetésekben történt késedelmekre alkalmazandó kamatláb, amelyről a 2013.5.10-i 62/2013 törvényerejű rendelet rendelkezik;
  2. A második a kereskedelmi társaságok, egyszemélyes vállalkozások, egyéni vállalkozók vagy jogi személyek hitel tartozásaival kapcsolatos és az egyéb műveletekre alkalmazandó büntetőkamat kiegészítő rátája, amelyről a portugál kereskedelmi törvénykönyv 102. cikkének (3) bekezdése rendelkezik.

Akár polgári, akár kereskedelmi, a törvényes kamatláb idővel változik. Ezért a kamat kiszámításakor figyelembe kell venni a késedelmi időszak egyes részeire alkalmazandó különböző rátákat.

Gyakorlati okokból itt mindössze az elmúlt néhány év törvényes kamatlábát tüntettük fel. Ezen adatlap tartalma csak tájékoztatási célt szolgál, és nem szánjuk az alkalmazandó nemzeti jogszabályok minden egyes konkrét esetben történő tanulmányozásának helyettesítésére.

A törvényes kamattartozáshoz 5 % kötelező kamatfelár kerül hozzáadásra, amennyiben a pénzösszeg kifizetését bírósági ítélet rendeli el. Ebben az esetben az ítélet érvénybe lépésének napjától számítva automatikusan keletkezik az évi 5 % mértékű kamattartozás - az erre irányuló bármilyen egyéb bírói határozat szükségtelen. A portugál polgári törvénykönyv 829a. cikke (4) bekezdésének megfelelően ez a kötelező pénzbírság adott esetben a büntetőkamathoz vagy a kártérítési tartozáshoz hozzáadásra kerül.

1980. augusztus 5-étől a mai napig a törvényes kamat a következőképpen alakult:

1980.08.05-től 1983.05.22-ig
[(1 021 nap) - 1980.06.24-i 200-C/80. törvényerejű rendelet és 1980.07.31-i 447/80. miniszteri végrehajtási rendelet]

15 %

1983.05.23-tól 1987.04.28-ig
[(1 437 nap) - 1983.05.18-i 581/83. miniszteri végrehajtási rendelet]

23 %

1987.04.29-től 1995.09.29-ig
[(3 076 nap) - 1987.04.24-i 339/87. miniszteri végrehajtási rendelet]

15 %

1995.09.30-tól 1999.04.16-ig
[(1 295 nap) - 1995.09.25-i 1171/95. miniszteri végrehajtási rendelet]

10 %

1999.04.17-től 2003.04.30-ig
[(1 475 nap) - 1999.04.12-i 263/99. miniszteri végrehajtási rendelet]

7 %

2003.05.01. óta
[(1 475 nap) - 2003.04.08-i 291/03. miniszteri végrehajtási rendelet]

4 %

1995. szeptember 28-ától a mai napig a kereskedelmi törvényes kamatláb a következőképpen alakult:

1995.09.28-tól 1999.04.16-ig
[1995.9.23-i 1167/95. miniszteri végrehajtási rendelet]

15 %

1999.04.17-től 2004.09.30-ig
[1999.4.12-i 262/99. miniszteri végrehajtási rendelet]

12 %

2004.10.01-től 2004.12.31-ig
[A Kincstári Főigazgatóság (Direcção-Geral do Tesouro vagy DGT) 2004.10.30-i 10097/04. hirdetménye]

9,01 %

2005 első fele
[2005.07.19-i 597/2005. miniszteri végrehajtási rendelet és 2005.01.14-i 310/2005. DGT hirdetmény]

9,09 %

2005 második fele
[2005.07.19-i 597/2005. miniszteri végrehajtási rendelet és 2005.07.25-i 6923/2005. DGT hirdetmény]

9,05 %

2006 első fele
[2006.01.11-i 240/2006. DGT hirdetmény]

9,25 %

2006 második fele
[2006.07.10-i 7706/2006. DGT hirdetmény]

9,83 %

2007 első fele
[2007.01.05-i 191/2007. DGT hirdetmény]

10,58 %

2007 második fele
[Kincstári és Pénzügyi Főigazgatóság (Direcção-Geral do Tesouro e Finanças vagy DGTF) 2007.07.30-i 13665/2007. hirdetménye]

11,07 %

2008 első fele
[2008.01.29-i 2152/2008. DGTF hirdetmény]

11,20 %

2008 második fele
[2005.07.14-i 19995/2008. DGTF hirdetmény]

11,07 %

2009 első fele
[2009.01.14-i 1261/2009. DGTF hirdetmény]

9,50 %

2009 második fele
[2009.7.1-jei 12184/2009. DGTF hirdetmény]

8 %

2010 első fele
[2010.1.4-i 597/2010. DGTF hirdetmény]

8 %

2010 második fele
[2010.7.12-i 13746/2010. DGTF hirdetmény]

8 %

2011 első fele
[2011.1.21-i 2284/2011. DGTF hirdetmény]

8 %

2011 második fele
[2011.07.14-i 14190/2011. DGTF hirdetmény]

8,25 %

2012 első fele
[2012.1.17-i 692/2012. DGTF hirdetmény]

8 %

2012 második fele
[2012.07.24-i 9944/2012. DGTF hirdetmény]

8 %

2013 első fele
[2013.7.11-i 584/2013. DGTF hirdetmény]

7,75 %

2013 második fele
A 62/2013. törvényerejű rendelet (Decreto-lei) hatálya alá tartozó műveletek
[2013.9.17-i 11617/2013. DGTF hirdetmény]

8,50 %

Egyéb műveletek
[2013.8.23-i 10478/2013. DGTF hirdetmény]

7,50 %

2014 első fele
A 62/2013. törvényerejű rendelet hatálya alá tartozó műveletek

8,25 %

Egyéb műveletek
[2014.1.24-i 1019/2014. DGTF hirdetmény]

7,25 %

2014 első fele
A 62/2013. törvényerejű rendelet hatálya alá tartozó műveletek

8,15 %

Egyéb műveletek
[2014.7.16-i 8266/2014. DGTF hirdetmény]

7,15 %

2015 első fele
A 62/2013. törvényerejű rendelet hatálya alá tartozó műveletek

8,05 %

Egyéb műveletek
[2015.1.19-i 563/2015. DGTF hirdetmény]

7,05 %

2015 második fele
A 62/2013. törvényerejű rendelet hatálya alá tartozó műveletek

8,05 %

Egyéb műveletek
[2015.7.14-i 7758/2015. DGTF hirdetmény]

7,05 %

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A törvényes kamat kiszámítására vonatkozó tovább információk az Igazságügyi Minisztérium Kincstári és Pénzügyi Főigazgatóságának weboldalán találhatóak.

http://www.dgtf.pt/avisos-e-circulares/taxas-de-juros-moratorios

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

A 3. kérdésben említett weboldalhoz az online hozzáférés ingyenes.

Figyelem!

Az ebben a tájékoztatóban szereplő információk általános jellegűek és nem kimerítőek. Nem kötelezik a kapcsolattartó pontot, a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózatot, a bíróságokat vagy bármely más személyeket. A hatályban lévő, alkalmazandó jogszabályok megismerését nem helyettesíti.

Utolsó frissítés: 28/02/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.