Kamatlábak

Szlovákia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

A késedelmi kamat a tartozás megfizetésének késedelme esetén alkalmazott szankció. A késedelmi kamatot a tartozáson felül kell megfizetni és az a hátralékos összeg százalékában meghatározott. A törvény alapján a tartozás megfizetésének késedelme megváltoztatja a hitelező jogainak és az adós kötelezettségeinek tartalmát, mivel a tartozás megfizetésének kötelezettségén felül új jogokat és kötelezettségeket hoz létre, tekintet nélkül arra, hogy a késedelmet az adós idézte-e elő.

A törvényes késedelmi kamat vonatkozásában a szlovák jog különbséget tesz a polgári törvénykönyvről szóló 40/1964. sz. törvény (Občianský zákonník) 517. cikkének (2) bekezdésén és a kereskedelmi törvénykönyv (Obchodný zákonník) 369. cikkén alapuló késedelmi kamat között. A polgári jog alapján a késedelmi kamatláb szerződés keretében nem tárgyalható meg, azaz a szerződő felek nem állapodhatnak meg a törvény által meghatározottnál magasabb kamatlábban, szemben a kereskedelmi joggal, amely a vállalkozások késedelmi kamatban való megállapodását részesíti előnyben; ha a felek kamatlábban nem állapodnak meg, a hitelező késedelmi kamatra a törvényben meghatározott mértékben jogosult.

A törvényes kamat ennélfogva egyszerű késedelmi kamat, amelynek összegét a jog attól függően határozza meg, hogy a szóban forgó ügyre a polgári jog vagy a kereskedelmi jog vonatkozik-e. A polgári jog alapján a késedelmi kamat nem lehet magasabb mértékű a törvényben meghatározottnál (azaz ennél alacsonyabb mértékben megállapodhatnak a felek), szerződéses megállapodás hiányában pedig a hitelező erre irányuló követelése esetén automatikusan a törvényes kamatmértékben rögzül a késedelmi kamat. A kereskedelmi jog szerint a késedelmi kamat a törvényes kamatnál magasabb vagy alacsonyabb is lehet, és a törvényes kamat kizárólag szerződéses megállapodás hiányában érvényesül.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

A polgári törvénykönyv 517. cikkének (2) bekezdése alapján a késedelmi kamat törvényes mértékét a 87/1995. sz. rendelet (nariadenie č. 87/1995 Z.z.) úgy határozza meg, hogy a késedelmi kamatláb az Európai Központi Banknak a tartozás megfizetésével való késedelembe esés első napján érvényes alapkamatlábát öt százalékponttal haladja meg. Az EKB alapkamatlábhoz (azaz a fő refinanszírozási műveletek kamatlábához) ennélfogva öt százalékpontot kell hozzáadni. Az egyes időszakokra vonatkozó EKB kamatlábak a Szlovák Nemzeti Bank honlapján érhetők el. A késedelembe esés első napján érvényes késedelmi kamat alkalmazandó a késedelem időszakára és az EKB alapkamat későbbi korrekciói a késedelmi kamatlábat nem érintik.

A kereskedelmi jogban a törvényes kamatot a kereskedelmi törvénykönyv 369. cikke szabályozza, amely szerint késedelem esetén a hitelező jogosult a szerződésben szereplő mértékben – bármely külön értesítési kötelezettség nélkül – késedelmi kamatot követelni, feltéve, hogy törvényes és szerződéses kötelezettségeit teljesítette. A fentieknek megfelelően a kereskedelmi jogviszonyokban a késedelmi kamat szerződéssel módosítható. A késedelmi kamat mértékének azonban akkor is meg kell felelnie a tisztességes kereskedelem elveinek, ha arról a felek szerződésben állapodtak meg. Ellenkező esetben az ilyen megállapodásban foglalt jog nem védhető meg, vagyis a bíróság nem ítélheti meg a kamatot olyan mértékben, amely sérti az említett alapelveket, akkor sem, ha a kamatlábról a felek szerződésben állapodtak meg. További kivételt képez a fogyasztói szerződés alapján fennálló tartozás, amelynek esetében a fogyasztó az adós és a késedelmi kamat nem haladhatja meg a polgári jogban meghatározott összeget.

Ezen túlmenően ugyanezen cikk alapján, amennyiben a felek késedelmi kamatlábban nem állapodtak meg, az adós a késedelmi kamatot a szlovák kormány által a 21/2013. sz. rendeletben (nariadenie č. 21/2013 Z.z.) meghatározott mértékben köteles megfizetni. A jogi szabályozás fix és változó késedelmi kamatot tesz lehetővé. A fix kamatláb a késedelembe esés első napján érvényes EKB alapkamatláb kilenc százalékponttal növelt mértéke; ez a kamatláb a tartozás megfizetésével való késedelem időszakára alkalmazandó és az EKB alapkamatláb esetleges későbbi korrekciói nem érintik a késedelmi kamat mértékét (ezért hívják ezt a késedelmi kamatot fix kamatnak). A fix kamat helyett a hitelező ugyanakkor változó késedelmi kamatot követelhet az adóstól és ennélfogva kérheti, hogy az adós a késedelmi kamatot az adott naptári félév első napján érvényes EKB alapkamat nyolc százalékponttal növelt mértékében fizesse meg. Amennyiben a hitelező változó késedelmi kamatot követel, a kamatszámítás e módszere (nem a késedelem bekövetkezésekor meghatározott mérték, hanem a kamatláb meghatározásának módja) alkalmazandó a tartozás törlesztési késedelmének időszakára. A változó késedelmi kamat ennélfogva azt jelenti, hogy a késedelmi kamatláb az adott naptári félév első napján, azaz január 1-jén vagy július 1-jén érvényes EKB alapkamat változásaival összhangban változhat. Az egyes időszakokra vonatkozó EKB kamatlábak a Szlovák Nemzeti Bank honlapján érhetők el.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

A késedelmi kamat számításának módszerét a jogszabályok egyértelműen és érthetően határozzák meg. Az aktuális késedelmi kamatlábat a Szlovák Köztársaság igazságügyi minisztériuma (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) a honlapján teszi közzé. Ez informálisan elérhető a https://www.najpravo.sk/ weboldalon is, amelyet a szlovák hitelezők, adósok és ügyvédeik gyakran igénybe vesznek. Ez a weboldal a késedelmi kamat könnyű meghatározását teszi lehetővé kifejezetten e célból kialakított számológép használata révén.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

A fenti linkeken felül a vonatkozó jogi szabályozás (a polgári és kereskedelmi törvénykönyv), valamint rendeletek (87/1995. és 21/2013. sz. rendeletek) hatályos szövege is megtalálható a https://www.slov-lex.sk/domov weboldalakon.

Utolsó frissítés: 22/04/2022

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.