Kamatlábak

Szlovénia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Rendelkeznek a tagállamban a törvényes kamatról? Ha igen, miként határozzák meg a törvényes kamatot e tagállamban?

A kamat fogalmát a kötelmi törvénykönyv 374. cikke határozza meg (Obligacijski zakonik; a továbbiakban: OZ) (Uradni list RS (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja); UL RS 97/07.sz. – hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg, és 64/16 – alkotmánybírósági határozat), amely úgy rendelkezik, hogy a tőkén felül az adós kamattal is tartozik, amennyiben a törvény azt előírja vagy a hitelező és az adós úgy állapodott meg.

Ha az adós valamilyen pénzügyi kötelezettség teljesítésével késik, az OZ 378. cikkének (1) bekezdése értelmében a tőkén felül kamattal is tartozik.

A szerződéses kamatot az OZ 382. cikke szabályozza, amely úgy rendelkezik, hogy a szerződő felek megállapodhatnak abban, hogy az adós a pénzügyi kötelezettség keletkezésének időpontjától a kifizetés esedékességéig tartó időszakra a tőkén felül szerződéses kamatot is fizet.

Szlovéniában a kamatos kamat tiltott, ami azt jelenti, hogy az esedékes de még ki nem fizetett kamatra nem halmozódik kamat, amennyiben a törvény nem rendelkezik másként. Következésképpen a ki nem fizetett esedékes kamathoz kamat hozzáadását előíró szerződéses rendelkezés semmis. A szerződésben azonban meg lehet állapodni arról, hogy a kamat nőhet, amennyiben az adós nem fizeti meg időben az esedékes kamatot.

Mindazonáltal a fogyasztóvédelemről szóló törvény (Zakon o varstvu potrošnikov) (UL RS 98/04. sz. – hivatalos, egységes szerkezetbe foglalt szöveg,114/06. sz. – ZUE, 126/07. 86/09. 78/11. 38/14. és 19/15. sz.) 27a. cikke úgy rendelkezik, hogy a kötelemre vonatkozó általános rendelkezések ellenére, abban az esetben, ha a fogyasztó késve fizet, a szerződő felek nem állapodhatnak meg az OZ-ben meghatározott kamatlábaknál magasabb kamatláb alkalmazásáról.

Az OZ értelmében, amennyiben a kikötött késedelmi vagy szerződéses kamatláb több mint 50 %-kal magasabb, mint a törvényes késedelmi kamatláb, a szerződés uzsoraszerződésnek tekintendő, kivéve, ha a hitelező bizonyítani tudja, hogy nem használta ki az adós szükséghelyzetét vagy nehéz pénzügyi helyzetét, elégtelen tapasztalatát, figyelmetlenségét vagy függőségét, illetve a saját magának vagy bárki másnak megszerzett előny nem nyilvánvalóan aránytalan ahhoz képest, amit ő adott vagy aminek adására vagy megtételére kötelezettséget vállalt. Ez a feltételezés nem vonatkozik a kereskedelmi szerződésekre, azaz a gazdasági vállalkozások (társaságok és más, gazdasági tevékenységet végző jogi személyek vagy egyéni vállalkozók) között megkötött szerződésekre.

2 Ha igen, mekkora az összege/mértéke és mi a jogalapja? Ha a törvényes kamatnak különböző mértékei vannak, azokat mely körülmények és feltételek mellett kell alkalmazni?

Az OZ 378. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a késedelmi kamatláb évi 8 %, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik. Az OZ 379. cikke értelmében a hitelező és az adós a törvény által előírt késedelmi kamatlábnál magasabb vagy alacsonyabb késedelmi kamatlábat is kiköthet (szerződésben rögzített kamatláb). Ahogy már hangsúlyoztuk, nem lehet megállapodást kötni magasabb késedelmi kamatlábról arra az esetre, ha a fogyasztó, aki szerződő fél, késik a fizetéssel.

A kamatlábat szabályozó külön törvény a törvényes késedelmi kamatlábról szóló törvény (Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti) (UL RS 11/07. sz. - hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg; a továbbiakban: ZPOMZO-1). E törvény 2. cikke előírja, hogy tekintettel a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2000. június 29-i 2000/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 200., 2000.8.8., 35. o.) 3. cikke (1) bekezdésének (d) pontjára, a törvényes késedelmi kamatláb az irányadó kamatláb plusz 8 százalékpont. A törvényes kamatláb január 1-jétől vagy július 1-jétől kezdődően hat hónapos időszakra alkalmazandó. Az irányadó kamatláb az Európai Központi Bank által az adott félév első naptári napja előtt teljesített irányadó refinanszírozási műveletekre általa alkalmazott kamatláb. A pénzügyekért felelős miniszter teszi közzé a törvényes késedelmi kamatlábat és annak változásait a Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapjában. A 2017. január 1-jétől alkalmazandó és hat hónapig érvényes törvényes késedelmi kamatláb 8 %.

A szerződéses kamatlábat az OZ 382. cikke határozza meg. Kiváltképpen azokban az esetekben, amikor a szerződéses kamatról megállapodtak, de a tényleges kamatlábról és az esedékesség napjáról nem, az évi kamatláb 6 % és e kamat kifizetése ugyanakkor válik esedékessé, mint a tőke. A szerződéses kamat halmozódása megszűnik, amikor a ki nem fizetett esedékes kamat összege meghaladja a tőkét.

3 Szükség esetén rendelkezésre áll-e egyéb információ a törvényes kamat számításáról?

Az alap- és a késedelmi kamatlábakra vonatkozó információk a Szlovén Nemzeti Bank weboldalán is elérhetőek.

Előzetes számítás érhető el a kamatról a Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának weboldalán.

4 Van-e ingyenes online hozzáférés a fent említett jogalaphoz?

A Szlovén Köztársaság kötelmi törvénykönyve

A törvényes késedelmi kamatlábról szóló törvény

A fogyasztóvédelemről szóló törvény

Utolsó frissítés: 04/03/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.