Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Delspinigiai

Kroatija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar valstybėje narėje numatyti „teisės aktuose nustatyti delspinigiai“? Jei taip, kaip „teisės aktuose nustatyti delspinigiai“ apibrėžti šioje valstybėje narėje?

Taip. Teisės aktuose nustatyti delspinigiai (kroat. zakonska kamata) yra palūkanų norma, kurią piniginės prievolės skolininkas turi sumokėti pagal nepatenkintą piniginį reikalavimą. Todėl skolininkas, kuris neįvykdo piniginės prievolės, taip pat privalo sumokėti ne tik pagrindinę sumą, bet ir teisės aktuose nustatytus delspinigius.

2 Jei taip, koks yra jų dydis arba norma ir koks jų teisinis pagrindas? Jei numatytos skirtingos delspinigių normos, kokiomis aplinkybėmis ir sąlygomis jos taikomos?

Bendras įstatymas, kuriame reglamentuojami teisės aktuose nustatyti delspinigiai, yra Civilinių prievolių įstatymas (kroat. Zakon o obveznim) (Narodne Novine (NN; Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys), Nr. 35/05, 41/08, 125/11 ir 78/15), 29–31 straipsniai. Šis įstatymas taikomas, jeigu specialiuose teisės aktuose konkrečių asmenų atžvilgiu ir konkrečių santykių atveju nenustatyta kitaip. Pagal šį įstatymą iš komercinių sutarčių ir prekiautojo sutarčių su viešosios teisės reglamentuojamu asmeniu kylančių skolų atveju delspinigių numatytoji palūkanų norma nustatoma kas pusmetį, penkiais procentiniais punktais padidinant vidutinę palūkanų normą, nustatytą paskoloms, patvirtintoms ne finansų bendrovėms daugiau negu metų trukmės laikotarpiui, ir apskaičiuotą ataskaitiniam laikotarpiui, buvusiam iki einamojo šešių mėnesių laikotarpio, o kitų santykių atveju – minėtąją vidutinę palūkanų normą padidinant trimis procentiniais punktais.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinę palūkanų normą nustato Kroatijos nacionalinis bankas (kroat. Hrvatska narodna banka), jis privalo ją paskelbti sausio 1 d. ir liepos 1 d. Narodne Novine, Kroatijos Respublikos oficialiajame leidinyje.

Vidutinė palūkanų norma, naudojama teisės aktuose nustatytiems einamojo šešių mėnesių laikotarpio (2017 m. sausio 1 d. – 2017 m. birželio 30 d.) delspinigiams apskaičiuoti, yra 4,68 proc. Taigi, 2017 m. sausio 1 d. – 2017 m. birželio 30 d. laikotarpiu iš komercinių sutarčių ir prekiautojo sutarčių su viešosios teisės reglamentuojamu asmeniu kylančių skolų atveju teisės aktuose nustatytų delspinigių palūkanų norma yra 9,68 proc., o kitų santykių (pvz., kredito sutarčių ir kitų civilinės teisės sutarčių, taip pat nesutartinių santykių – kompensacijų, neteisėto praturtėjimo) atvejais palūkanų norma yra 7,68 proc.

Specialusis teisės aktas, kuriame reglamentuojama tam tikrų skolų atveju teisės aktuose nustatytų delspinigių palūkanų norma, yra Finansų verslo ir susitarimų, sudaromų neskelbiant bankroto, įstatymas (kroat. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi) (Narodne Novine (NN; Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys), Nr. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/75 ir 78/15). Įstatymas taikomas pavėluotiems mokėjimams pagal verslininkų tarpusavio, taip pat verslininkų ir viešosios teisės reglamentuojamų asmenų komercinius sandorius, pagal kuriuos viešosios teisės reglamentuojamas asmuo yra skolininkas ir pagal kuriuos už finansinį atlygį tiekiamos prekės ar teikiamos paslaugos. Pagal šį įstatymą teisės aktuose nustatyti delspinigiai už pavėluotus mokėjimus yra palūkanų norma, lygi bazinei palūkanų normai, padidintai 8 procentiniais punktais. Bazinė palūkanų norma yra lygi vidutinei palūkanų normai, taikomai paskoloms, patvirtintoms daugiau negu vienų metų laikotarpiui ne finansų bendrovėms, apskaičiuotai ataskaitiniam laikotarpiui, buvusiam iki einamojo šešių mėnesių laikotarpio, ir sumažintai trimis procentiniais punktais.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinę palūkanų normą nustato Kroatijos nacionalinis bankas (kroat. Hrvatska narodna banka), jis privalo ją paskelbti sausio 1 d. ir liepos 1 d. Narodne Novine, Kroatijos Respublikos oficialiajame leidinyje.

Lyginamoji palūkanų norma, naudojama teisės aktuose nustatytiems einamojo šešių mėnesių laikotarpio (2017 m. sausio 1 d. – 2017 m. birželio 30 d.) delspinigiams apskaičiuoti, yra 1,68 proc. Taigi, 2017 m. sausio 1 d. – 2017 m. birželio 30 d. teisės aktuose nustatytų delspinigių už pavėluotus mokėjimus pagal verslininkų tarpusavio, taip pat verslininkų ir viešosios teisės reglamentuojamų asmenų komercinius sandorius, pagal kuriuos viešosios teisės reglamentuojamas asmuo yra skolininkas, palūkanų norma yra 9,68 proc.

3 Ar prireikus yra papildomos informacijos apie tai, kaip apskaičiuoti teisės aktuose nustatytus delspinigius?

Ataskaitinio laikotarpio vidutinę palūkanų normą nustato Kroatijos nacionalinis bankas (kroat. Hrvatska narodna banka), jis privalo ją paskelbti sausio 1 d. ir liepos 1 d. Narodne Novine, Kroatijos Respublikos oficialiajame leidinyje.

Kroatijos Respublikos oficialųjį leidinį Narodne Novine galima rasti šiuo adresu: https://narodne-novine.nn.hr/

4 Ar galima internete nemokamai susipažinti su minėtu teisiniu pagrindu?

Kroatijos Respublikos oficialųjį leidinį Narodne Novine galima nemokamai gauti šiuo adresu: https://narodne-novine.nn.hr/

Paskutinis naujinimas: 25/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.