Delspinigiai

Čekija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar valstybėje narėje numatyti „teisės aktuose nustatyti delspinigiai“? Jei taip, kaip „teisės aktuose nustatyti delspinigiai“ apibrėžti šioje valstybėje narėje?

Taip. Palūkanos paprastai reglamentuojamos Įstatymo Nr. 89/2012 (Civilinis kodeksas) 1802–1806 skirsnių nuostatomis ir jos apibrėžiamos kaip finansinė nuobauda, savaime taikoma ex lege nustatant palūkanas, jeigu skolininkas vėluoja mokėti privalomą mokėjimą. Teisės aktuose numatytos palūkanos nustatomos pagal antrinės teisės aktą (šiuo metu Vyriausybės potvarkis Nr. 351/2013).

2 Jei taip, koks yra jų dydis arba norma ir koks jų teisinis pagrindas? Jei numatytos skirtingos delspinigių normos, kokiomis aplinkybėmis ir sąlygomis jos taikomos?

Teisės aktuose numatytos palūkanos apskaičiuojamos taikant pirmąją skolininko įsipareigojimų nevykdymo dieną galiojusius teisės aktus.

Čekijos Vyriausybės 2013 m. spalio 16 d. potvarkis Nr. 351/2013 galioja nuo 2014 m. sausio 1 d. Jame nustatoma delspinigių suma ir su skolos atgavimu susijusios išlaidos, jame nustatomas likvidatoriaus, likvidavimo administratoriaus ir juridiniam subjektui atstovaujančio organo nario, kurį paskiria teismas, atlygis ir jame reglamentuojami tam tikri su Komerciniu biuleteniu susiję klausimai ir juridinių subjektų bei fizinių asmenų viešasis registras. Metinė delspinigių suma pagal potvarkį grindžiama pirmajai kalendorinio laikotarpio, per kurį įsipareigojimai nebuvo vykdomi, dienai Čekijos nacionalinio banko nustatyta atpirkimo sandorių palūkanų norma, padidinus ją aštuoniais procentiniais punktais. Ši palūkanų suma išlieka nepakitusi visą įsipareigojimų nevykdymo laikotarpį.

3 Ar prireikus yra papildomos informacijos apie tai, kaip apskaičiuoti teisės aktuose nustatytus delspinigius?

Palūkanos už įsipareigojimų nevykdymą, prasidėjusį iki Vyriausybės potvarkio Nr. 351/2013 įsigaliojimo, reglamentuojamos anksčiau galiojusiais teisės aktais, t. y. Vyriausybės potvarkiu Nr. 142/1994; visada turi būti remiamasi pirmąją įsipareigojimų nevykdymo dieną galiojusia redakcija.

4 Ar galima internete nemokamai susipažinti su minėtu teisiniu pagrindu?

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=351&r=2013

Paskutinis naujinimas: 22/05/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.