Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Delspinigiai

Anglija ir Velsas
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar valstybėje narėje numatyti „teisės aktuose nustatyti delspinigiai“? Jei taip, kaip „teisės aktuose nustatyti delspinigiai“ apibrėžti šioje valstybėje narėje?

Teisės aktais nustatytos palūkanos – tai palūkanų norma, kurią pagal įstatymus galima taikyti reikalaujamai sumokėti negrąžintai sumai. Anglijos ir Velso teisės aktuose nenustatyta, kokias teisės aktais nustatytas palūkanas taikyti tam tikrose bylose.

2 Jei taip, koks yra jų dydis arba norma ir koks jų teisinis pagrindas? Jei numatytos skirtingos delspinigių normos, kokiomis aplinkybėmis ir sąlygomis jos taikomos?

Teisės aktais nustatytų palūkanų dydis arba norma

Teisės aktais nustatytų palūkanų taikymo kriterijai

(jei reikia, pavyzdžiui, vėlavimas, vartojimo sutartys ir t. t.)

Teisinis pagrindas

8 %

Jeigu nėra kitos teisės aktais arba sutartimi nustatytos palūkanų normos, kreditorius gali reikalauti sumokėti 8 % dydžio metinę palūkanų sumą.

1838 m. Teismų sprendimų įstatymo 17 straipsnis

1981 m. Aukštesniojo (buvusio Aukščiausiojo) teismo įstatymo 35A straipsnyje (toliau – 35A straipsnis) nurodyta: <...> paprastosios palūkanos taikant tokią normą, kokia, teismo nuomone, yra tinkama arba kokia yra nustatyta teismo taisyklėse, visai skolai arba bet kuriai jos daliai nuo pagrindo ieškiniui atsiradimo dienos iki sumokėjimo dienos <...>.

1984 m. Grafysčių teismų įstatymo 69 straipsnis (toliau – 69 straipsnis):

<...> teismo procese (nepriklausomai nuo to, kada jis pradėtas), kuris vyksta grafystės teisme dėl skolos grąžinimo arba žalos kompensavimo, paprastosios palūkanos gali būti skaičiuojamos nuo bet kurios sumos, dėl kurios priimamas teismo sprendimas, taikant tokią normą, kokia, teismo nuomone, yra tinkama arba tokią, kokia yra nustatyta, visai skolai ar žalai, dėl kurios priimamas teismo sprendimas arba kuri sumokama iki teismo sprendimo, arba jos daliai, už visą laikotarpį nuo pagrindo ieškiniui atsiradimo dienos ar bet kurią jo dalį <...>.

1934 m. Teisės reformos (Įvairių nuostatų) įstatymo 3 straipsnis, skirtas registro teismams (išskyrus Aukštąjį teismą, ir grafysčių teismus),

pavyzdžiui, Apeliaciniam teismui (Civilinių bylų skyriui), kai sprendimą priima šis teismas.

Bet kuriame teismo procese, kuris vyksta bet kuriame teisme, dėl bet kurios skolos grąžinimo arba žalos atlyginimo teismas gali, jei mano, kad tai teisinga, nurodyti, kad į sumą, dėl kurios priimtas teismo sprendimas, būtų įskaičiuotos palūkanos taikant, jo nuomone, tinkamą palūkanų normą visai skolai ar žalai arba jos daliai, už visą laikotarpį arba jo dalį, nuo pagrindo ieškiniui atsiradimo dienos iki teismo sprendimo priėmimo dienos <...>.

1882 m. Įsakomųjų vekselių įstatymo 57 straipsnio 1 dalies b punktas dėl neapmokėtų pateiktų vekselių, jeigu vekselis yra apmokėtinas jį pateikus arba sukakus terminui.

1970 m. Mokesčių administravimo įstatymo 86–92 straipsniai dėl pradelstų mokesčių

1994 m. nutarties dėl advokatų atlyginimo (neginčijama veikla) 14 straipsnis dėl neapmokėtų advokatų sąskaitų už neginčijamą veiklą, įskaitant sumokėtas išmokas ir PVM, tačiau palūkanų norma negali viršyti priteistos sumos palūkanų normos, t. y. 8 % per metus.

1996 m. Arbitražo įstatymo 49 straipsnyje teismui suteikiamas įgaliojimas priteisti paprastąsias arba sudėtines palūkanas „nuo tos dienos ir taikant tokią normą, kurios, teismo nuomone, atitinka bylos pobūdį“.

1998 m. Komercinės skolos delspinigių (palūkanų) įstatymas (1998 m. įstatymas).

Civilinio proceso taisyklių 16.4 straipsnio 1 dalies b punkte ir 2 dalyje reikalaujama, kad ieškovas prie ieškinio (arba priešieškinio) rekvizitų nurodytų, kokių palūkanų reikalauja, ir nurodytų, ar palūkanų reikalauja pagal sutartį arba aktą ir, jei taip, pagal kokį, o jei kitu pagrindu – tada kokiu.

Jeigu ieškinys pareiškiamas dėl konkrečios pinigų sumos, ieškovas privalo nurodyti:

procentinę palūkanų, kurias reikalaujama sumokėti, normą;

datą, nuo kurios skaičiuojamos palūkanos;

datą, iki kurios skaičiuojamos palūkanos, ne vėliau kaip ieškinio formos pateikimo dieną;

visą reikalaujamą sumokėti palūkanų sumą, priskaičiuotą iki apskaičiavimo datos;

vienos dienos palūkanų normą, pagal kurią palūkanos bus skaičiuojamos nuo apskaičiavimo dienos.

Prie Anglijos banko nustatytos bazinės normos pridedami 8 %. Banko lyginamoji palūkanų norma nustatoma kas šešis mėnesius – birželio 30 d. ir gruodžio 31 d.

Verslo subjektai ir viešojo sektoriaus įstaigos turi teisės aktais nustatytą teisę reikalauti sumokėti palūkanas už komercinį įsiskolinimą, atsiradusį iš sutarčių, sudarytų 2002 m. rugpjūčio 7 d. arba vėliau.

1998 m. Komercinės skolos delspinigių (palūkanų) įstatymas

3 Ar prireikus yra papildomos informacijos apie tai, kaip apskaičiuoti teisės aktuose nustatytus delspinigius?

Palūkanos gali būti skaičiuojamos nuo mokėjimo termino iki ieškinio pareiškimo dienos ir, taikant tą pačią normą, iki teismo sprendimo priėmimo dienos. Palūkanos, taikant tą pačią normą, taip pat gali būti skaičiuojamos nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, kai sprendimą (dėl bet kurios sumos) priima Aukštasis teismas ir kai sprendimą priima grafysčių teismai dėl ieškinių, kurių suma didesnė negu 5 000 GBP. Taikomos tik paprastosios palūkanos. Civilinio proceso taisyklių 44 straipsnio 2 dalies 6 punkto g papunktyje teismui suteikiami įgaliojimai nurodyti sumokėti palūkanas nuo išlaidų, patirtų iki teismo sprendimo priėmimo, sumos.

4 Ar galima internete nemokamai susipažinti su minėtu teisiniu pagrindu?

Atitinkamus teisės aktus galima peržiūrėti spustelėjus šias nuorodas:

1838 m. Teismų sprendimų įstatymas

1981 m. Aukščiausiojo Teismo įstatymas, pavadinimas pakeistas į Aukštesniosios instancijos teismų įstatymą

1984 m. Grafysčių teismų įstatymas

1998 m. Komercinės skolos delspinigių (palūkanų) įstatymas

1991 m. Grafysčių teismų nutartis (dėl palūkanų už priteistas skolas), iš dalies pakeista 1996 m. Grafysčių teismų nutartimi (iš dalies pakeista) (dėl palūkanų už priteistas skolas)

Paskutinis naujinimas: 16/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.