Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (estų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Delspinigiai

Estija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar valstybėje narėje numatyti „teisės aktuose nustatyti delspinigiai“? Jei taip, kaip „teisės aktuose nustatyti delspinigiai“ apibrėžti šioje valstybėje narėje?

Pagal Įstatymo dėl teisinių įpareigojimų 113 skirsnį, jeigu piniginių įsipareigojimų vykdymas yra uždelsiamas, kreditorius gali reikalauti, kad skolininkas mokėtų palūkanas už uždelstus mokėjimus (nuobauda už pavėluotą mokėjimą) už laikotarpį nuo įsipareigojimo taikymo pradžios iki jo visiško įvykdymo.

Jeigu dėl palūkanų normos už uždelstus mokėjimus nebuvo susitarta sudarant sutartį, kreditorius gali reikalauti įstatyme nustatytos palūkanų sumos. Pagal Įstatymo dėl teisinių įpareigojimų 113 skirsnio 1 dalį teisės aktuose numatyta palūkanų norma – tai įstatymo 94 skirsnyje nurodyta palūkanų norma, prie kurios pridedamos aštuonių procentų metinės palūkanos. Pagal įstatymo 94 skirsnio 1 dalį palūkanų norma taikoma kas pusę metų ir jos dydis turi atitikti vėliausią palūkanų normą, kurią kiekvienais metais Europos centrinis bankas taiko prieš sausio 1 d. ir prieš liepos 1 d. atlikdamas pagrindines refinanasavimo operacijas.

2 Jei taip, koks yra jų dydis arba norma ir koks jų teisinis pagrindas? Jei numatytos skirtingos delspinigių normos, kokiomis aplinkybėmis ir sąlygomis jos taikomos?

Įstatymo dėl teisinių įpareigojimų 94 skirsnyje numatytą palūkanų normą Eesti Pank (Estijos bankas) skelbia savo svetainėje ir oficialiajame leidinyje Ametlikud Teadaanded. Apskaičiuojant teisės aktuose numatytų palūkanų sumą prie minėtos palūkanų normos pridedami aštuoni procentai pagal įstatymo 113 skirsnio 1 dalį.

Antrąjį 2019 m. pusmetį 94 skirsnyje numatyta norma buvo 0,00 proc., todėl teisės aktuose numatytų palūkanų norma buvo 0,05 proc. + 8 proc. = 8,00 proc.

Estijoje nėra nustatomos skirtingos teisės aktuose numatytos palūkanų normos. Įstatymo dėl teisinių įpareigojimų 113 skirsnis taikomas vienodai bet kokiai delsai vykdant piniginį įsipareigojimą.

3 Ar prireikus yra papildomos informacijos apie tai, kaip apskaičiuoti teisės aktuose nustatytus delspinigius?

Išsami informacija estų kalba apie teisės aktuose numatytų palūkanų apskaičiavimą pateikta, pvz., Tarbijaveeb vartotojų svetainėje ir teisinės pagalbos svetainėje Jurist Aitab.

4 Ar galima internete nemokamai susipažinti su minėtu teisiniu pagrindu?

Įstatymas dėl teisinių įpareigojimų paskelbtas Valstybės oficialiojo leidinio svetainėje, o vertimą į anglų kalbą rasite čia.

Europos centrinio banko informacija apie naujausias palūkanų normas atliekant pagrindines refinansavimo operacijas pateikiama Estijos banko svetainėje.

Paskutinis naujinimas: 18/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.