Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Delspinigiai

Gibraltaras
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar valstybėje narėje numatyti „teisės aktuose nustatyti delspinigiai“? Jei taip, kaip „teisės aktuose nustatyti delspinigiai“ apibrėžti šioje valstybėje narėje?

Teisės aktuose nustatyti delspinigiai yra delspinigių norma, kurią pagal teisės aktų nuostatas galima taikyti neįvykdytiems mokėjimo reikalavimams. Gibraltaro teisės aktuose numatyta, kad teisės aktuose nustatyti delspinigiai taikomi atitinkamais atvejais.

2 Jei taip, koks yra jų dydis arba norma ir koks jų teisinis pagrindas? Jei numatytos skirtingos delspinigių normos, kokiomis aplinkybėmis ir sąlygomis jos taikomos?

Teisės aktuose nustatytų delspinigių dydis arba norma

Teisės aktuose nustatytų delspinigių taikymo kriterijai

(jei reikia, pavyzdžiui, vėlavimas, vartojimo sutartys ir kt.)

Teisinis pagrindas

8 proc.

Kai netaikoma jokia kita teisės aktuose nustatytų delspinigių norma arba sutartyje nustatytų delspinigių norma, kreditorius gali reikalauti, kad būtų taikoma delspinigių norma, tokioms skoloms prireikus taikoma Anglijos Aukštajame Teisme – šiuo metu 8 proc. metinė norma.

1960 m. Aukščiausiojo Teismo akto 36 straipsnis

2000 m. Teismo nustatytos skolos (delspinigių normos) nutartis

8 proc. viršijantys Gibraltar Savings Bank santaupoms nustatytą bazinę normą tą dieną, kai skola tapo mokėtina.

Verslo ir viešojo sektoriaus subjektai turi teisės aktuose įtvirtintą teisę reikalauti delspinigių už pavėluotai mokamas komercines skolas.

2003 m. Komercinės skolos delspinigių (palūkanų) įstatymas

3 Ar prireikus yra papildomos informacijos apie tai, kaip apskaičiuoti teisės aktuose nustatytus delspinigius?

Dėl tam tikrų skolų delspinigių galima reikalauti nuo dienos, kai skola tapo mokėtina, iki reikalavimo pateikimo dienos, taikant tą pačią normą iki teismo sprendimo priėmimo dienos. Delspinigių taip pat gali būti reikalaujama nuo sprendimo priėmimo dienos, taikant teisės aktuose nustatytų delspinigių normą tokioms skoloms prireikus taikomą Anglijos Aukštajame teisme – šiuo metu 8 proc. metinė norma. Taikomi tik paprastieji delspinigiai.

4 Ar galima internete nemokamai susipažinti su minėtu teisiniu pagrindu?

Su taikomais teisės aktais galima susipažinti čia:

1960 m. Aukščiausiojo Teismo aktas

2000 m. Teismo nustatytos skolos (delspinigių normos) nutartis

2003 m. Komercinės skolos delspinigių (palūkanų) įstatymas

Paskutinis naujinimas: 11/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.