Delspinigiai

Airija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar valstybėje narėje numatyti „teisės aktuose nustatyti delspinigiai“? Jei taip, kaip „teisės aktuose nustatyti delspinigiai“ apibrėžti šioje valstybėje narėje?

Teisės aktuose numatyta, kad delspinigiai taikomi įvairiomis aplinkybėmis, pvz., jei vėluojama sumokėti pagal komercinį sandorį, skola priteista teismo sprendimu, nesumokami arba uždelsti mokesčiai.

2 Jei taip, koks yra jų dydis arba norma ir koks jų teisinis pagrindas? Jei numatytos skirtingos delspinigių normos, kokiomis aplinkybėmis ir sąlygomis jos taikomos?

Teisės aktuose nustatytų delspinigių normos nurodytos toliau pateiktoje lentelėje ir taikomos reikalavimams civilinėse ir komercinėse bylose.

Teisės aktuose nustatytų delspinigių dydis arba norma

Teisės aktuose nustatytų delspinigių taikymo kriterijai

(jei reikia, pavyzdžiui, vėlavimas, vartojimo sutartys ir t. t.)

Teisinis pagrindas

8 proc.

Delspinigiai, kurie taikomi teismo sprendimu nustatytai skolai, nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos

1840 m. Skolininkų įstatymo (Airija) (Debtors (Ireland) Act 1840) 26 str.

ir

1981 m. Teismų įstatymo (Courts Act 1981) 20 str.

ir

Įstatymo lydimasis teisės aktas (Statutory Instrument, S.I.) 12/1989 - 1981 m. Teismų įstatymas (Nutarimas dėl teismo sprendimu priteistoms skoloms skaičiuojamų delspinigių) (Courts Act 1981 (Interest on Judgments Debts) Order, 1989)

8 proc.

Jei teismas bet kurį asmenį įpareigoja sumokėti pinigų sumą, teismas tam tikromis aplinkybėmis taip pat gali įpareigoti sumokėti delspinigius už visą mokėtiną pinigų sumą arba jos dalį ir už visą laikotarpį nuo ieškinio pagrindo atsiradimo iki teismo sprendimo priėmimo dienos ar už tam tikrą šio laikotarpio dalį.

1981 m. Teismų įstatymo (Courts Act 1981) 22 str. 1 dalis

ir

1995 m. Teismų ir teismo pareigūnų įstatymo (Courts and Courts Officers Act 1995) 50 str.

ir

S.I. 12/1989 - 1981 m. Teismų įstatymas (Nutarimas dėl teismo sprendimu priteistoms skoloms skaičiuojamų delspinigių) (Courts Act 1981 (Interest on Judgments Debts) Order, 1989)

8 proc.

Delspinigiai taikomi teismo priteistoms išlaidoms nuo tos dienos, kai nustatoma šių išlaidų suma (šių išlaidų dydį nustato šalys tarpusavio susitarimu arba jas nustato teismo pareigūnas).

2002 m. Teismų ir teismo pareigūnų įstatymo (Courts and Courts Officers Act 2002) su pakeitimais, padarytais 2004 m. Civilinės atsakomybės ir teismų įstatymo (Civil Liability and Courts Act 2004) 41 straipsniu, 30 straipsnis

ir

S.I. 544/2004 (nutarimas dėl skaičiavimo pradžios)

Europos Centrinio Banko pagrindinė refinansavimo norma (kiekvienų metų sausio 1 d. ir liepos 1 d.), pridėjus 8 procentinius punktus

Kreditoriaus teisė reikalauti teisės aktuose nustatytų delspinigių, jei vėluojama sumokėti pagal komercines sutartis, sudarytas po 2013 m. kovo 16 d.

Įstatymo lydimasis teisės aktas (Statutory Instrument, S.I.) Nr. 580/2012 – 2012 m. Europos bendrijų taisyklės (Pavėluoti mokėjimai pagal komercinius sandorius) (European Communities (Late Payments in Commercial Transactions) Regulations 2012)

Europos Centrinio Banko pagrindinė refinansavimo norma (kiekvienų metų sausio 1 d. ir liepos 1 d.), pridėjus 7 procentinius punktus

Kreditoriaus teisė reikalauti delspinigių už pavėluotą mokėjimą, jei mokėjimą vėluojama atlikti pagal komercines sutartis, sudarytas 2002 m. rugpjūčio 7 d. ir 2013 m. kovo 15 d. laikotarpiu ir jei reikalaujama delspinigių suma yra didesnė nei 5 EUR.

S.I. Nr. 388/2002 – 2002 m. Europos bendrijų taisyklės (Pavėluoti mokėjimai pagal komercinius sandorius) (European Communities (Late Payments in Commercial Transactions) Regulations 2002)

3 Ar prireikus yra papildomos informacijos apie tai, kaip apskaičiuoti teisės aktuose nustatytus delspinigius?

Nėra duomenų. Žr. pirmiau pateiktą lentelę.

4 Ar galima internete nemokamai susipažinti su minėtu teisiniu pagrindu?

Teisės aktai skelbiami internete adresu http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/33/enacted/en/html?q=Divorce

Paskutinis naujinimas: 12/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.