Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Delspinigiai

Italija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar valstybėje narėje numatyti „teisės aktuose nustatyti delspinigiai“? Jei taip, kaip „teisės aktuose nustatyti delspinigiai“ apibrėžti šioje valstybėje narėje?

Italijoje teisės aktuose nustatyti delspinigiai priskaičiuojami prie finansinės prievolės.

Teisinis šaltinis yra Italijos Civilinio kodekso (it. Codice Civile) 1282 straipsnis, kuriame nustatyta, kad realizuotų ir mokėtinų reikalavimų delspinigiai kaupiasi automatiškai, jeigu teisės aktuose ar nuosavybės teisės dokumente nenustatyta kitaip.

2 Jei taip, koks yra jų dydis arba norma ir koks jų teisinis pagrindas? Jei numatytos skirtingos delspinigių normos, kokiomis aplinkybėmis ir sąlygomis jos taikomos?

Dėl teisės aktuose nustatytų delspinigių sumos kasmet sprendžia Italijos Finansų ministerija, iki kiekvienų metų gruodžio 15 d. priimdama įsakymą.

Jeigu proceso šalys susitarė dėl delspinigių, galioja jų sprendimu nustatyti delspinigiai. Tačiau dėl delspinigių normos turi būti susitarta raštu ir ji turi būti ne didesnė negu maksimali norma, leidžiama pagal kovos su lupikiškų palūkanų taikymu įstatymą (1996 m. kovo 7 d. Įstatymas Nr. 108), priešingu atveju delspinigiai bus laikomi lupikiškais, taigi niekiniais. Tokiais atvejais delspinigių mokėti nereikia (Civilinio kodekso 1815 straipsnis).

Jeigu proceso šalys susitarė taikyti sutartinę delspinigių normą, tačiau nenustatė sumos, taikoma teisės aktuose nustatyta norma.

Italijos teisės sistemoje atvejis, kai delspinigiai mokami už pavėluotą mokėjimą, iš dalies skiriasi nuo teisės aktuose nustatytų delspinigių atvejo. Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą taikomi kaip nuobauda (skolininkui) ir kompensacija (kreditoriui). Jie susiję su finansinės prievolės neįvykdymu, kai už atitinkamą paslaugą sumokama pavėluotai arba nesumokama per teisės aktais arba proceso šalių pasiektais susitarimais nustatytą laikotarpį. Kad kreditorius galėtų reikalauti delspinigių už pavėluotą mokėjimą, skolininkas turi būti praleidęs skolos mokėjimo terminą. „Pradelstoji skola“ reiškia skolininko vėlavimą įvykdyti savo prievoles. Kad skola būtų laikoma pradelstąja, turi būti praėjęs jos grąžinimo terminas ir skolininkui turi būti pateiktas raginimas sumokėti – oficialus dokumentas, kuriame kreditorius ragina skolininką sumokėti mokėtiną sumą.

Pagal Civilinį kodeksą už pavėluotą mokėjimą turi būti mokami teisės aktuose nustatytos arba pagal juos apskaičiuotos normos delspinigiai. Tačiau jeigu iki raginimo sumokėti įteikimo skolininko mokėtina delspinigių suma buvo didesnė negu teisės aktuose nustatyta norma, tada delspinigių suma už pradelstąją skolą bus tokia pati (Civilinio kodekso 1224 straipsnis).

Pagal Civilinio kodekso 1284 straipsnį, teisės aktuose nustatytą delspinigių normą kasmet tvirtina Ūkio reikalų ir finansų ministras. Italijos Respublikos oficialiajame leidinyje skelbiamu įsakymu ministras keičia normą pagal vidutinį metinį daugiausia 12 mėnesių trukmės vyriausybės obligacijų pajamingumą, atsižvelgdamas į per metus užregistruotą infliacijos lygį. Ši suma nustatoma ne vėliau kaip gruodžio 15 d. prieš prasidedant metams, kuriems norma taikoma. Jeigu iki gruodžio 15 d. nauja norma nenustatoma, galiojanti norma lieka nepakeista visus ateinančius metus.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. teisės aktuose nustatyta delspinigių norma yra 0,1 proc.

Šioje lentelėje pateikiami delspinigių normos pokyčiai nuo 2010 m.:

1 %

Nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d.

2009 m. gruodžio 4 d. Ministro įsakymas

1,5 %

Nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.

2010 m. gruodžio 7 d. Ministro įsakymas

2.5 %

Nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.

2011 m. gruodžio 12 d. Ministro įsakymas

1 %

Nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d.

2013 m. gruodžio 12 d. Ministro įsakymas

0,5 %

Nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d.

2014 m. gruodžio 11 d. Ministro įsakymas

0,2 %

Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.

2015 m. gruodžio 11 d. Ministro įsakymas

0,1 %

Nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.

2016 m. gruodžio 7 d. Ministro įsakymas

Didesnė negu teisės aktuose nustatyta delspinigių norma turi būti nustatoma raštu, priešingu atveju galioja teisės aktuose nustatyta delspinigių norma.

Jeigu proceso šalys nenusprendė dėl delspinigių normos, nuo tada, kai pateikiamas dokumentas, kuriuo inicijuojamas procesas, teisės aktuose nustatyta delspinigių norma bus lygi normai, numatytai specialiajame įstatyme dėl pavėluoto mokėjimo pagal komercinius sandorius (žr. toliau). Ši taisyklė taip pat taikoma aktui, kuriuo inicijuojamas arbitražo procesas.

Specialieji teisės aktai dėl pavėluoto mokėjimo pagal komercinius sandorius

Siekdamas įgyvendinti Direktyvą 2000/35/EB dėl kovos su pavėluotu mokėjimu komerciniuose sandoriuose, Italijos teisės aktų leidėjas paskelbė Įstatyminį dekretą Nr. 231/2002 su pakeitimais. Šiame dekrete konkrečiai numatyta delspinigių už pavėluotą mokėjimą pagal komercinius sandorius norma, kuri yra didesnė negu teisės aktuose nustatyta delspinigių norma. Pagal Įstatyminį dekretą Nr. 231/2002 komerciniai sandoriai reiškia „įvairiai apibūdinamas įmonių tarpusavio sutartis arba įmonių ir valdžios institucijų tarpusavio sutartis, pagal kurias už užmokestį išimtinai arba daugiausia tiekiamos prekės arba teikiamos paslaugos“. Dekrete numatyta, kad komercinių sandorių srityje „bet kas, kam nepagrįstai vėluojama sumokėti atlygį, turi teisę automatiškai gauti pavėluoto mokėjimo delspinigius, šiai teisei įgyvendinti nereikia oficialaus raginimo sumokėti ir ji įsigalioja kitą dieną po to, kai sueina mokėjimo terminas“, nebent skolininkas gali įrodyti, kad mokėjimo neįvykdė dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių.

Remiantis šiuo įstatymu, pavėluotų mokėjimų pagal komercinius sandorius delspinigiai grindžiami Ūkio reikalų ir finansų ministerijos kiekvienais metais nustatoma norma ir apibendrinami toliau pateikiamoje lentelėje, kurioje nurodoma: a) pirmąjį vėlavimo metų pusmetį taikoma norma, galiojusi tų metų sausio 1 d.; b) antrąjį vėlavimo metų pusmetį taikoma norma, galiojusi tų metų liepos 1 d.

Šioje lentelėje pateikiami delspinigių už pavėluotus mokėjimus pokyčiai nuo 2010 m.:

Pagal Įstatyminį dekretą 231/2002 su pakeitimais, nustatytais Įstatyminiu dekretu 192/2012, nustatytų

DELSPINIGIŲ UŽ PAVĖLUOTUS MOKĖJIMUS LENTELĖ

Sandoriai, sudaryti iki 2012 m. gruodžio 31 d.

Nuo

Iki

ECB norma

Padidėjimas

Iš viso

Bendros normos

2010 m. sausio 1 d.

2010 m. birželio 30 d.

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

2010 m. sausio 1 d.

2010 m. gruodžio 31 d.

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

2011 m. sausio 1 d.

2011 m. birželio 30 d.

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

2011 m. liepos 1 d.

2011 m. gruodžio 31 d.

1,25 %

7,00 %

8,25 %

8,25 %

2012 m. sausio 1 d.

2012 m. birželio 30 d.

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

2012 m. liepos 1 d.

2012 m. gruodžio 31 d.

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

2013 m. sausio 1 d.

2013 m. birželio 30 d.

0,75 %

8,00 %

8,75 %

7,75 %

2013 m. liepos 1 d.

2013 m. gruodžio 31 d.

0,50 %

8,00 %

8,50 %

7,50 %

2014 m. sausio 1 d.

2014 m. birželio 30 d.

0,25 %

8,00 %

8,25 %

7,25 %

2014 m. liepos 1 d.

2014 m. gruodžio 31 d.

0,15 %

8,00 %

8,15 %

7,15 %

2015 m. sausio 1 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

0,05 %

8,00 %

8,05 %

7,05 %

2016 m. sausio 1 d.

2016 m. birželio 30 d.

0,05 %

8,00 %

8,05 %

7,05 %

2016 m. liepos 1 d.

2016 m. gruodžio 31 d.

0,00 %

8,00 %

8,00 %

7,00 %

3 Ar prireikus yra papildomos informacijos apie tai, kaip apskaičiuoti teisės aktuose nustatytus delspinigius?

4 Ar galima internete nemokamai susipažinti su minėtu teisiniu pagrindu?

Esama daug svetainių, kuriose teikiama nemokama programinė įranga teisės aktuose nustatytiems delspinigiams ir delspinigiams už pavėluotą mokėjimą apskaičiuoti.

Paskutinis naujinimas: 22/01/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.