Delspinigiai

Liuksemburgas
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar valstybėje narėje numatyti „teisės aktuose nustatyti delspinigiai“? Jei taip, kaip „teisės aktuose nustatyti delspinigiai“ apibrėžti šioje valstybėje narėje?

Teisės aktuose nustatyta delspinigių palūkanų norma – tai kasmet įstatymu nustatoma delspinigių palūkanų norma, kuri yra taikoma, kai vėluojama sumokėti mokėtiną sumą, jeigu šalys iš anksto nenustatė jokių kitų normų.

2 Jei taip, koks yra jų dydis arba norma ir koks jų teisinis pagrindas? Jei numatytos skirtingos delspinigių normos, kokiomis aplinkybėmis ir sąlygomis jos taikomos?

Priėmus 2004 m. balandžio 18 d. įstatymą, kuriuo į nacionalinę teisę buvo perkelta 2000 m. birželio 29 d. Direktyva 2000/35/EB, delspinigių už pavėluotą mokėjimą palūkanų norma, vykdant komercinius sandorius (t. y. sandorius tarp įmonių arba tarp įmonių ir valdžios institucijų, kuriuos įvykdžius pristatomos prekės arba suteikiamos paslaugos už atlygį), yra nustatoma atskirai atsižvelgiant į kintamų palūkanų normų konkurso procedūros metu nustatytą ribinę palūkanų normą, kurią Europos centrinis bankas taiko savo vėliausiai refinansavimo operacijai, vykdomai prieš kiekvieno pusmečio pirmąją kalendorinę dieną. Pavėluoto mokėjimo atveju ši norma yra padidinama pagal maržą (jeigu sutartyje nenumatyta kitaip, taikant 2004 m. balandžio 18 d. iš dalies pakeisto įstatymo dėl mokėjimo laikotarpių ir delspinigių už pavėluotą mokėjimą palūkanų normos 3 skirsnį).

3 Ar prireikus yra papildomos informacijos apie tai, kaip apskaičiuoti teisės aktuose nustatytus delspinigius?

/

4 Ar galima internete nemokamai susipažinti su minėtu teisiniu pagrindu?

LEGILUX

Teisingumo ministerija

Paskutinis naujinimas: 08/08/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.