Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Delspinigiai

Šiaurės Airija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar valstybėje narėje numatyti „teisės aktuose nustatyti delspinigiai“? Jei taip, kaip „teisės aktuose nustatyti delspinigiai“ apibrėžti šioje valstybėje narėje?

Kaip ir Anglijoje ir Velse, teisės aktuose nustatyti delspinigiai yra delspinigiai, kuriuos pagal teisės aktų nuostatas galima taikyti neįvykdytiems mokėjimo reikalavimams, susijusiems su komercine skola. Teisės aktuose nustatytus delspinigius galima reikalauti sumokėti pagal 1998 m. Komercinės skolos delspinigių (palūkanų) įstatymą. Teisės aktuose nustatyti delspinigiai netaikytini, kai parduodama vartotojui. Tiek pardavėjas, tiek pirkėjas turi būti komerciniais tikslais veikiantys subjektai.

2 Jei taip, koks yra jų dydis arba norma ir koks jų teisinis pagrindas? Jei numatytos skirtingos delspinigių normos, kokiomis aplinkybėmis ir sąlygomis jos taikomos?

Teisės aktuose nustatytų delspinigių dydis arba norma

Teisės aktuose nustatytų delspinigių taikymo kriterijai

(jei reikia, pavyzdžiui, vėlavimas, vartojimo sutartys ir kt.)

Teisinis pagrindas

Ne didesni kaip 8 proc. delspinigiai taikomi atlyginant bendrąją ir specifinę žalą.

P.S. Vertinant formaliai tai yra ne „teisės aktuose nustatyti delspinigiai“, bet norma, kuri taikoma ne 1998 m. Komercinės skolos delspinigių (palūkanų) įstatymo taikymo srityje, t. y. nekomerciniai, paprastieji delspinigiai.

Pastaraisiais metais teismai paprastai savo nuožiūra priteisdavo 2 proc. dydžio delspinigius už bendrąją žalą (skaičiuojamus nuo įsakymo dėl šaukimo į teismą priėmimo) ir 6 proc. dydžio delspinigius už specifinę žalą (skaičiuojamus nuo nuostolių patyrimo dienos).

Tokia jurisprudencija suformuota sprendime McDowell prieš Smyth ir MIB (1996 m.)

Teismo teisė savo nuožiūra priteisti paprastuosius delspinigius skoloms ir žalai nurodyta šiose teisės normose:

1980 m. Grafystės teismų (Šiaurės Airija) potvarkio 45A straipsnyje ir

1978 m. Teismų (Šiaurės Airija) akto 33A straipsnyje.

8 proc. didesni nei taikoma Anglijos banko bazinė norma.

Banko taikoma bazinė norma nustatoma kas šešis mėnesius birželio 30 d. ir gruodžio 31 d.

Gruodžio 31 d. nustatyta bazinė norma bus taikoma skoloms, kurias pradedama vėluoti mokėti laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. Birželio 30 d. galiojanti norma bus taikoma laikotarpiu nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.

Verslo ir viešojo sektoriaus subjektai turi teisės aktuose įtvirtintą teisę reikalauti delspinigių už pavėluotai mokamas komercines skolas, atsiradusias dėl sutarčių, sudarytų 2002 m. rugpjūčio 7 d. arba vėliau.

Teisės aktuose nustatytų delspinigių galima reikalauti gavus pavėluotą mokėjimą. Šiaurės Airijoje ilgiausias terminas yra šešeri metai. Paprastai delspinigiai pradedami skaičiuoti praėjus 30 dienų nuo tada, kai jie tapo mokėtini ir jų pareikalauta. Sutartyje negalima numatyti, kad teisės aktuose nustatyti delspinigiai yra netaikomi, tačiau neprivaloma jų reikalauti.

1998 m. Komercinės skolos delspinigių (palūkanų) įstatymas

2002 m. potvarkis dėl komercinės skolos delspinigių (palūkanų normos) (Nr. 3)

2002 m. pavėluoto komercinių skolų sumokėjimo taisyklės

3 Ar prireikus yra papildomos informacijos apie tai, kaip apskaičiuoti teisės aktuose nustatytus delspinigius?

Mokėtinų delspinigių apskaičiavimo procesas yra paprastas. Pirmiausia apskaičiuojami delspinigiai už visus metus. Apskaičiuojama skolą padauginant iš bendros delspinigių normos (prie bazinės normos pridedami 8 proc.). Tada apskaičiuojamas dienos delspinigių dydis metinių delspinigių sumą padalinus iš 365. Mokėtini delspinigiai apskaičiuojami dienos delspinigių dydį padauginant iš vėlavimo dienų skaičiaus. Delspinigiai apskaičiuojami nuo bendros skolos sumos, įskaitant visas sudėtines PVM dalis, tačiau delspinigiai neapmokestinami PVM.

4 Ar galima internete nemokamai susipažinti su minėtu teisiniu pagrindu?

Su taikomais teisės aktais galima susipažinti čia:

1998 m. Komercinės skolos delspinigių (palūkanų) įstatymas

2002 m. potvarkis dėl komercinės skolos delspinigių (palūkanų normos) (Nr. 3)

2002 m. pavėluoto komercinių skolų sumokėjimo taisyklės

1980 m. Grafystės teismų (Šiaurės Airija) potvarkis

1978 m Teismų (Šiaurės Airija) aktas

Paskutinis naujinimas: 12/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.