Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Delspinigiai

Škotija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar valstybėje narėje numatyti „teisės aktuose nustatyti delspinigiai“? Jei taip, kaip „teisės aktuose nustatyti delspinigiai“ apibrėžti šioje valstybėje narėje?

Teisės aktais nustatytos palūkanos – tai palūkanų norma, kurią pagal įstatymus galima taikyti reikalaujamai sumokėti negrąžintai sumai. Škotijos teisės aktuose nenustatyta, kokias teisės aktais nustatytas palūkanas reikėtų taikyti tam tikrose bylose.

2 Jei taip, koks yra jų dydis arba norma ir koks jų teisinis pagrindas? Jei numatytos skirtingos delspinigių normos, kokiomis aplinkybėmis ir sąlygomis jos taikomos?

Teisės aktais nustatytų palūkanų dydis arba norma

Teisės aktais nustatytų palūkanų taikymo kriterijai

(jei reikia, pavyzdžiui, vėlavimas, vartojimo sutartys ir t. t.)

Teisinis pagrindas

8 %

Jeigu nėra kitos palūkanų normos, nustatytos teisės aktais arba sutartimi, kreditorius gali reikalauti, kad už teismo potvarkyje arba teismo sprendimo ištraukoje priteistą sumą būtų sumokėta 8 % metinė palūkanų suma.

1892 m. Šerifų teismų (Škotija) sprendimų ištraukų įstatymo 9 straipsnis, pakeistas 1975 m. Sederunto įstatymo (šerifų teismų potvarkiuose arba sprendimų ištraukose priteistos palūkanos) (SI 1975/948) 1 straipsniu ir iš dalies pakeistas 1993 m. Sederunto įstatymo (šerifų teismų potvarkiuose arba sprendimų ištraukose priteistos palūkanos) (SI 1993/769) 2 straipsniu. Šiuose straipsniuose nustatyta 8 % metinė teismo palūkanų norma.

1994 m. Sederunto įstatymo (Sesijų teismo taisyklės) (SI 1994/1443) 7.7 taisyklė. Nustatyta 8 % teismo palūkanų norma.

1990 m. nutarties dėl įdarbinimo teismų (palūkanos) (SI 1990/479) 3–4 straipsniai. Taikoma „42 dienų taisyklė“ ir palūkanų norma, nustatyta 1838 m. Teismų sprendimų įstatymo 17 straipsnyje (ši norma, atsižvelgiant į pakeitimus, padarytus 1993 m. nutarties dėl priteistos sumos (palūkanų norma) (SSI 1993/564) 2 straipsniu, yra 8 %).

1996 m. nutarties dėl įdarbinimo teismų (palūkanos už priteistas sumas diskriminavimo bylose) (SI 1996/2803) 8 straipsnis. Palūkanos taikomos nuo kitos dienos po sprendimo priėmimo dienos, taikant fiksuotą normą, kuri šiuo metu yra tokia, kokia nustatyta 1892 m. Šerifų teismų (Škotija) sprendimų ištraukų įstatymo 9 straipsnyje.

Prie Anglijos banko nustatytos bazinės normos pridedami 8 %.

Dėl komercinių skolų 1998 m. Komercinės skolos delspinigių (palūkanų) įstatyme nustatyta, kad palūkanos skaičiuojamos už negrąžintas skolas siekiant apsaugoti tiekėjus, kurie dėl savo finansinės padėties tampa pažeidžiami, jeigu jų mokėtinos skolos sumokamos vėlai, ir apskritai siekiant atgrasyti nuo vėlavimo sumokėti mokėtinas skolas.

1998 m. Komercinės skolos delspinigių (palūkanų) įstatymas (norma nustatyta 2002 m. nutarties dėl komercinės skolos delspinigių (palūkanų norma) (Škotija) (SSI 2002/336) 4 straipsnyje).

Teismo nustatytos normos


1988 m. Sesijų teismo įstatymo 42 straipsnis. Gali būti nuspręsta palūkanas skaičiuoti, jeigu Lordų Rūmams pateiktas apeliacinis skundas atmetamas siekiant patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Palūkanų – paprastųjų arba sudėtinių – norma, kuri, Sesijų teismo Vidinių rūmų nuomone, yra tinkama.

1958 m. Palūkanų už padarytą žalą (Škotija)
įstatymas

3 Ar prireikus yra papildomos informacijos apie tai, kaip apskaičiuoti teisės aktuose nustatytus delspinigius?

Gali būti reikalaujama palūkanas skaičiuoti nuo sumos mokėjimo termino dienos. Dažniausiai taikomos paprastosios palūkanos. Jungtinės Karalystės Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas Sesijų teismo Vidinių rūmų apeliacinį skundą, gali savo nuožiūra nuspręsti, kurios palūkanos yra tinkamesnės – paprastosios ar sudėtinės – ir turi būti sumokėtos.

4 Ar galima internete nemokamai susipažinti su minėtu teisiniu pagrindu?

Atitinkamus teisės aktus galima peržiūrėti spustelėjus šias nuorodas:

1892 m. Šerifų teismų (Škotija) sprendimų ištraukų įstatymas

1993 m. Sederunto įstatymas (Šerifų teismų potvarkiuose arba sprendimų ištraukose priteistos palūkanos)

1988 m. Sesijų teismo įstatymas

1990 m. nutartis dėl įdarbinimo teismų (palūkanos)

1994 m. Sederunto įstatymas (Sesijų teismo taisyklės)

1996 m. nutartis dėl įdarbinimo teismų (palūkanos už priteistas sumas diskriminavimo bylose)

1958 m. Palūkanų už padarytą žalą (Škotija) įstatymas

1998 m. Komercinės skolos delspinigių (palūkanų) įstatymas

2002 m. nutartis dėl komercinės skolos delspinigių (palūkanų)

Paskutinis naujinimas: 13/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.