Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas horvātu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Procentu likmes

Horvātija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai attiecīgajā dalībvalstī ir paredzēti “likumiskie procenti”? Ja tā, kā šajā dalībvalstī tiek definēts termins “likumiskie procenti”?

Jā. Likumiskie nokavējuma procenti ir procenti, kas parādniekam ir jāmaksā par nenokārtotu finansiālu saistību. Tāpēc parādniekam, kurš laikā neizpilda finansiālu saistību, papildus pamatsummai ir jāsamaksā arī nokavējuma procenti.

2 Ja atbilde ir “jā”, kāds ir likumisko procentu apmērs/likme un tiesiskais pamats? Ja ir paredzētas dažādas likumisko procentu likmes, no kādiem apstākļiem un nosacījumiem ir atkarīga to piemērošana?

Likums, kas vispārīgi regulē likumiskos procentus, ir Civilsaistību likums (Zakon o obveznim odnosima) (Narodne Novine (NN; Horvātijas Republikas Oficiālais Vēstnesis), Nr. 35/05, 41/08, 125/11 un 29/18), 29.–31. pants. Šis likums ir piemērojams visos gadījumos, izņemot, ja speciālie tiesību akti attiecībā uz konkrētām personām un saistībām paredz citus noteikumus. Atbilstoši minētajam likumam likumiskie nokavējuma procenti par saistībām, kas izriet no komerclīgumiem un līgumiem starp tirgotāju un personu, kura ir publisko tiesību subjekts, tiek noteikti reizi pusgadā, par pieciem procentu punktiem palielinot vidējo procentu likmi viena gada aizdevumiem nefinanšu sabiedrībām un ko aprēķina par pārskata periodu pirms kārtējā sešu mēnešu perioda, citu saistību gadījumā to palielina par trīs procentu punktiem.

Vidējo procentu likmi pārskata periodam nosaka Horvātijas Valsts banka (Hrvatska narodna banka), kurai tā jāpublicē 1. janvārī un 1. jūlijā Narodne Novine — Horvātijas Republikas Oficiālajā Vēstnesī.

Vidējā procentu likme, ko izmanto, lai aprēķinātu likumisko procentu likmes kārtējam sešu mēnešu periodam (no 2020. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam), ir 3,11 %. Tādējādi par periodu no 2017. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam likumiskā nokavējuma procentu likme saistībām, kas izriet no komerclīgumiem un līgumiem starp tirgotāju un personu, kura ir publisko tiesību subjekts, ir 8,11 %, bet citu veidu attiecībām (piemēram, attiecībām, kas izriet no kredītlīgumiem un citiem civiltiesību līgumiem, ārpuslīgumiskām saistībām — kompensācija, netaisna iedzīvošanās) tā ir 6,11 %.

Speciālais likums, kas nosaka likumisko nokavējuma procentu likmi konkrētām saistībām, ir Finanšu darījumu un pirmsbankrota norēķinu likums (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi) (NN Nr. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 un 78/15). Ar šo likumu ir transponēta Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Direktīva 2011/7/ES par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos. Šis likums ir piemērojams kavētiem maksājumiem komercdarījumos starp uzņēmumiem un starp uzņēmumiem un publisko tiesību subjektiem par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu par samaksu, ja publisko tiesību subjekts ir parādnieks. Saskaņā ar minēto likumu likumiskie procenti par maksājumu kavējumiem ir etalonlikme pluss astoņi procentu punkti. Etalonlikme ir vidējā procentu likme viena gada aizdevumiem nefinanšu sabiedrībām, ko aprēķina par pārskata periodu pirms kārtējā sešu mēnešu perioda, atskaitot trīs procentu punktus.

Vidējo procentu likmi pārskata periodam nosaka Horvātijas Valsts banka (Hrvatska narodna banka), kurai tā jāpublicē 1. janvārī un 1. jūlijā Narodne Novine — Horvātijas Republikas Oficiālajā Vēstnesī.

Etalonlikme, ko izmanto, lai aprēķinātu likumisko procentu likmes kārtējam sešu mēnešu periodam (no 2020. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam), ir 0,11 %. Tādējādi laikposmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 30. jūnijam likumisko procentu likme par maksājumu kavējumiem komercdarījumos starp uzņēmējiem un uzņēmējiem un personām, kuras ir publisko tiesību subjekti, ja persona, kas ir publisko tiesību subjekts, ir parādnieks, ir 8,11 %.

3 Attiecīgos apstākļos – vai ir pieejama papildu informācija par to, kā aprēķina likumiskos procentus?

Vidējo procentu likmi pārskata periodam nosaka Horvātijas Valsts banka (Hrvatska narodna banka), kurai tā jāpublicē 1. janvārī un 1. jūlijā Narodne Novine — Horvātijas Republikas Oficiālajā Vēstnesī.

Narodne Novine var piekļūt, klikšķinot uz šo saiti: https://narodne-novine.nn.hr/

4 Vai internetā var brīvi piekļūt minētajam tiesiskajam pamatam?

Narodne Novine var piekļūt bez maksas, klikšķinot uz šo saiti: https://narodne-novine.nn.hr/

Lapa atjaunināta: 14/12/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.