Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas horvātu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Procentu likmes

Horvātija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai attiecīgajā dalībvalstī ir paredzēti “likumiskie procenti”? Ja tā, kā šajā dalībvalstī tiek definēts termins “likumiskie procenti”?

Jā. Likumiskie procenti (zakonska kamata) ir procentu likme, ko finansiālu saistību parādniekam ir pienākums samaksāt par neizpildītu naudas summas prasījumu. Tāpēc parādniekam, kurš neizpilda finansiālas saistības, papildus pamatsummai ir jāsamaksā arī likumiskie procenti.

2 Ja atbilde ir “jā”, kāds ir likumisko procentu apmērs/likme un tiesiskais pamats? Ja ir paredzētas dažādas likumisko procentu likmes, no kādiem apstākļiem un nosacījumiem ir atkarīga to piemērošana?

Vispārējais likums par likumiskajiem procentiem ir Civilsaistību likums (Zakon o obveznim odnosima) (Narodne Novine (NN; Horvātijas Republikas Oficiālais Vēstnesis), Nr. 35/05, 41/08, 125/11 un 78/15), 29.–31. pants. Minētais likums ir piemērojams, ja vien ar īpašiem tiesību aktiem nav paredzēts citādi attiecībā uz īpašām personām un īpašām attiecībām. Atbilstoši minētajam likumam nokavējuma procentus par parādiem, kas izriet no komerclīgumiem un līgumiem starp tirgotāju un personu, kura ir publisko tiesību subjekts, nosaka reizi pusgadā, vidējo procentu likmi aizdevumiem nefinanšu sabiedrībām, kas apstiprināta uz laikposmu, kurš pārsniedz vienu gadu, un aprēķināta pārskata periodam pirms kārtējā sešu mēnešu perioda beigām, palielinot par pieciem procentu punktiem, bet citās attiecībās par trīs procentu punktiem.

Vidējo procentu likmi pārskata periodam nosaka Horvātijas Valsts banka (Hrvatska narodna banka), kurai tā jāpublicē 1. janvārī un 1. jūlijā Narodne Novine — Horvātijas Republikas Oficiālajā Vēstnesī.

Vidējā procentu likme, kas izmantota, lai aprēķinātu likumisko procentu likmes kārtējam sešu mēnešu periodam (no 2017. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam), ir 4,68 %. Tādējādi par periodu no 2017. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam likumisko procentu likme parādiem, kas izriet no komerclīgumiem un līgumiem starp tirgotāju un personu, kura ir publisko tiesību subjekts, ir 9,68 %, bet citu veidu attiecībām (piemēram, attiecībām, kas izriet no kredītlīgumiem un citiem civiltiesību līgumiem, ārpuslīgumiskām attiecībām — kompensācija, netaisna iedzīvošanās) tā ir 7,68 %.

Īpašais noteikums, kas nosaka likumisko procentu likmi konkrētiem parādiem, ir Finanšu darījumu un pirmsbankrota norēķinu likums (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi) (Narodne Novine (NN; Horvātijas Republikas Oficiālais Vēstnesis), Nr. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 un 78/15). Minētais likums ir piemērojams attiecībā uz maksājumu kavējumiem komercdarījumos, kas saistīti ar preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu apmaiņā pret finansiālu atlīdzību, starp uzņēmējiem un uzņēmējiem un personām, kuras ir publisko tiesību subjekti, ja persona, kas ir publisko tiesību subjekts, ir parādnieks. Saskaņā ar minēto likumu likumiskie procenti par maksājumu kavējumiem ir procentu likme, kas vienāda ar etalonlikmi, pluss astoņi procentu punkti. Etalonlikme ir vienāda ar vidējo procentu likmi aizdevumiem nefinanšu sabiedrībām, kas apstiprināta uz laikposmu, kurš pārsniedz vienu gadu, un aprēķināta pārskata periodam pirms kārtējā sešu mēnešu perioda beigām, un palielināta par trīs procentu punktiem.

Vidējo procentu likmi pārskata periodam nosaka Horvātijas Valsts banka (Hrvatska narodna banka), kurai tā jāpublicē 1. janvārī un 1. jūlijā Narodne Novine — Horvātijas Republikas Oficiālajā Vēstnesī.

Etalonlikme, kas izmantota, lai aprēķinātu likumisko procentu likmes kārtējam sešu mēnešu periodam (no 2017. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam), ir 1,68 %. Tādējādi laikposmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam likumisko procentu likme par maksājumu kavējumiem komercdarījumos starp uzņēmējiem un uzņēmējiem un personām, kuras ir publisko tiesību subjekti, ja persona, kas ir publisko tiesību subjekts, ir parādnieks, ir 9,68 %.

3 Attiecīgos apstākļos – vai ir pieejama papildu informācija par to, kā aprēķina likumiskos procentus?

Vidējo procentu likmi pārskata periodam nosaka Horvātijas Valsts banka (Hrvatska narodna banka), kurai tā jāpublicē 1. janvārī un 1. jūlijā Narodne Novine — Horvātijas Republikas Oficiālajā Vēstnesī.

Horvātijas Republikas Oficiālajam Vēstnesim “Narodne Novine” var piekļūt, noklikšķinot uz šādas saites: https://narodne-novine.nn.hr/.

4 Vai internetā var brīvi piekļūt minētajam tiesiskajam pamatam?

Horvātijas Republikas Oficiālajam Vēstnesim “Narodne Novine” var piekļūt bez maksas, noklikšķinot uz šādas saites: https://narodne-novine.nn.hr/.

Lapa atjaunināta: 25/03/2019

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.