Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Procentu likmes

Anglija un Velsa
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai attiecīgajā dalībvalstī ir paredzēti “likumiskie procenti”? Ja tā, kā šajā dalībvalstī tiek definēts termins “likumiskie procenti”?

Likumiskie procenti ir procentu likme, ko saskaņā ar likumu var piemērot neatmaksātai prasībai par naudas summu. Anglijas un Velsas tiesību akti paredz, ka attiecīgos gadījumos jāpiemēro likumiskie procenti.

2 Ja atbilde ir “jā”, kāds ir likumisko procentu apmērs/likme un tiesiskais pamats? Ja ir paredzētas dažādas likumisko procentu likmes, no kādiem apstākļiem un nosacījumiem ir atkarīga to piemērošana?

Likumisko procentu apmērs/likme

Likumisko procentu piemērošanas kritēriji

(vajadzības gadījumā, piemēram, kavējums, patēriņa līgums utt.),

Juridiskais pamats

8 %

Ja netiek piemērota cita likumiskā procentu likme vai līgumiskā procentu likme, kreditors var pieprasīt procentus ar gada likmi 8 %.

Skatīt 1838. gada Spriedumu likuma 17. pantu.

1981. gada Augstākās tiesas likuma (bijušā Augstākās tiesas civillietās likuma) 35.A pants Augstajā tiesā (“35.A pants”)… vienkāršus procentus ar tādu likmi, kādu tiesa uzskata par piemērotu, vai kā tiesas noteikumi var paredzēt attiecībā uz visu parāda daļu vai jebkuru tā daļu par visu vai jebkuru laika posma daļu no dienas, kad radies prasības iemesls, līdz samaksas dienai…”

1984. gada Apgabaltiesu likuma 69. pants attiecībā uz apgabaltiesu (“69. pants)

… apgabaltiesā   veiktā tiesvedībā (kad vien tā ir uzsākta) par parāda vai zaudējumu piedziņu attiecībā uz jebkuru summu, par kuru tiek noteikts spriedums, var iekļaut vienkāršus procentus ar tādu likmi, kādu tiesa uzskata par piemērotu vai ko var noteikt attiecībā uz visu parādu vai zaudējumu daļu, par kuru ir pieņemts spriedums, vai maksājumu, kas veikts pirms sprieduma, par visu vai jebkuru laika posmu no dienas, kad radies prasības iemesls…”

1934. gada Likumu reformas (Dažādu noteikumu) likuma 3. pants attiecībā uz tiesām, kuras nav Augstā tiesa un apgabaltiesa,

piemēram, Apelācijas tiesa (Civillietu nodaļa), kad tā pasludina spriedumu.

““Jebkurā tiesvedībā, kas tiek izskatīta jebkurā tiesas procesā par jebkura parāda vai zaudējumu piedziņu, tiesa, ja tā uzskata par lietderīgu, var noteikt, ka summai, par kuru spriedums ir pieņemts, tiek piemērota tāda likme, kādu tā uzskata par piemērotu attiecībā uz visu parādu vai jebkuru tā daļu, vai zaudējumu par visu laikposmu vai jebkuru tā daļu laikā no dienas, kad radies prasības iemesls, līdz sprieduma dienai...”

1882. gada Pārvedu vekseļu likuma 57. panta 1. punkta b) apakšpunkts par noprotestētiem pārvedu vekseļiem, ja vekselis ir maksājams pēc pieprasījuma un citā gadījumā pēc termiņa.

1970. gada Nodokļu pārvaldības likuma 86.-92. pants par nokavētiem nodokļu maksājumiem

1994. gada Rīkojuma par advokātu (uzņēmējdarbībā, kas nav saistīta ar strīdus gadījumu) atalgojumu 14. pants par neapmaksātiem advokātu rēķiniem par darbu, kas nav saistīts ar strīdus gadījumu, ieskaitot apmaksātas izmaksas un PVN; tomēr likme nevar pārsniegt sprieduma parāda likmi, t. i., 8 % gadā.

1996. gada Arbitrāžas likuma 49. pants, kas dod tribunālam tiesības noteikt vienkāršus vai saliktus procentus “no tāda datuma, ar tādām likmēm un ar tādām atlikušajām summām, kādas, pēc tā domām, atbilst lietas taisnīgumam”.

1998. gada Likums par komerciālu parādu maksājumu kavējumu (procentiem) (“1998. gada likums").

Turklāt CPN 16.4. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 2. punkts paredz, ka prasītājam prasībā (vai pretprasībā) jānorāda, ka viņš vēlas saņemt procentus, un jānorāda, vai viņš tos pieprasa saskaņā ar līgumu atbilstoši valsts tiesību aktiem, un, ja tā ir, tad ar kādiem, vai uz cita pamata un, ja tā, uz kāda.

Ja prasība ir par noteiktu naudas summu, prasītājam jānorāda:

procentu likme, pēc kuras pieprasa procentus;

datums, no kura tie tiek pieprasīti;

datums, līdz kuram tie tiek aprēķināti, ne vēlāk kā prasības veidlapas izdošanas datums;

pieprasto procentu kopsumma līdz aprēķina datumam;

procentu dienas likme, ar kādu tiek uzkrāti procenti pēc aprēķina datuma.

8 % virs Anglijas Bankas bāzes likmes. Bankas atsauces likme tiek noteikta reizi sešos mēnešos — 30. jūnijā un 31. decembrī.

Uzņēmumiem un publiskā sektora iestādēm ir likumīgas tiesības pieprasīt procentus par to komerciālo parādu maksājumu kavējumu, kas izriet no līgumiem, kuri noslēgti 2002. gada 7. augustā vai vēlāk.

1998. gada Likums par komerciālu parādu maksājumu kavējumu (procentiem)

3 Attiecīgos apstākļos – vai ir pieejama papildu informācija par to, kā aprēķina likumiskos procentus?

Procentus var pieprasīt no dienas, kad summa ir maksājama, līdz dienai, kad tiek izsniegta prasība, un ar tādu pašu likmi līdz sprieduma pasludināšanas dienai. Procenti var tikt pieprasīti arī no sprieduma pasludināšanas dienas ar tādu pašu likmi attiecībā uz Augstās tiesas spriedumiem par jebkuru vērtību un attiecībā uz apgabaltiesas spriedumiem, kuru vērtība pārsniedz 5 000 GBP. Tiek piemēroti tikai vienkāršie procenti. CPN 44.2 panta 6. punkta g) apakšpunkts dod tiesai tiesības pieprasīt procentus par izmaksām, kas radušās pirms sprieduma pasludināšanas.

4 Vai internetā var brīvi piekļūt minētajam tiesiskajam pamatam?

Attiecīgie tiesību akti ir atrodami šādās saitēs:

1838. gada Spriedumu likums

1981. gada Augstākās tiesas civillietās likums (pārdēvēts par Augstāko tiesu likumu)

1984. gada Apgabaltiesu likums

1998. gada Likums par komerciālu parādu maksājumu kavējumu (procentiem)

1991. gada Apgabaltiesu (sprieduma parāda procentu) rīkojums, kas grozīts ar 1996. gada Apgabaltiesu (sprieduma parāda procentu) rīkojumu (ar grozījumiem)

Lapa atjaunināta: 16/08/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.