Procentu likmes

Somija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai attiecīgajā dalībvalstī ir paredzēti “likumiskie procenti”? Ja tā, kā šajā dalībvalstī tiek definēts termins “likumiskie procenti”?

“Likumā noteiktie procenti” Somijas tiesību aktos nozīmē gan procentu likmi, kas piemērojama nesamaksātam parādam pirms apmaksas termiņa, gan soda procentus par kavētiem maksājumiem. Noteikumi par abiem likumā noteikto procentu veidiem ir izklāstīti Procentu likumā (Korkolaki, 633/1982). Pienākums maksāt procentus vai soda procentus par kavētiem maksājumiem ir noteikts Procentu likumā, ja vien debitora pienākums, komercdarbības prakse vai tiesību akti neparedz citādi (Procentu likuma 2. panta 1. punkts).

2 Ja atbilde ir “jā”, kāds ir likumisko procentu apmērs/likme un tiesiskais pamats? Ja ir paredzētas dažādas likumisko procentu likmes, no kādiem apstākļiem un nosacījumiem ir atkarīga to piemērošana?

Par parādiem maksājamie procenti. Debitoram nav jāmaksā procenti par periodu pirms parāda apmaksas termiņa (Procentu likuma 3. panta 1. punkts). Tomēr ir iespējams vienoties, ka ir jāmaksā procenti. Ja par saistībām maksāt procentus panākta vienošanās, nenosakot procentu likmi, debitoram jāmaksā gada procenti saskaņā ar Procentu likuma 12. pantā minēto atsauces likmi (Procentu likuma 3. panta 2. punkts).

Patērētāju aizsardzības likumā (Kuluttajansuojalaki, 38/1978) ir ietverti noteikumi par likumā noteikto procentu likmi attiecībā uz patēriņa parādniekiem, jo īpaši attiecībā uz finanšu parādiem, kuru pamatā ir patēriņa kredīti.

Saskaņā ar likuma grozījumu, kas stājās spēkā 2019. gada 1. septembrī, aizņēmuma likmi par kredītu, ko ņēmis patēriņa parādnieks, nedrīkst noteikt lielāku par 20 % (Patērētāju aizsardzības likuma 7. nodaļas 17.a pants). Šos noteikumus ar dažiem izņēmumiem piemēro kredīta līgumiem, kas noslēgti pēc 2019. gada 1. septembra. Pirms šā noteikuma stāšanās spēkā (2019. gada septembrī) bija noteikta procentu likmes maksimālā robeža, kura bija piesaistīta kredītu gada procentlikmei (atsauces likme plus 50 procentpunkti saskaņā ar Procentu likuma 12. pantu), taču tā citstarp neattiecās uz aizdevumiem, kas mazāki par 2000 EUR.

Koronavīrusa izraisītās situācijas dēļ tika izdarīts grozījums arī Patērētāju aizsardzības likumā, pagaidu kārtā nosakot maksimālo procentu likmi dažiem patēriņa kredītu veidiem 10 % apmērā (Patērētāju aizsardzības likuma 7. nodaļas 17. pants). Šis noteikums ir spēkā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. septembrim.

Iepriekš minētās procentu likmes var piemērot paralēli atkarībā no dažādiem faktoriem, piemēram, kredīta veida (vienreizēja summa vai beztermiņa kredītlīgums) un kredīta izsniegšanas datuma vai beztermiņa kredītlīguma atvēršanas datuma.

Procenti par kavētiem maksājumiem. Līgumos, uz kuriem attiecas Likums par maksāšanas noteikumiem komerclīgumos (Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista, 30/2013), likumā noteiktie procenti par nokavētiem maksājumiem ir astoņus procentpunktus augstāki par attiecīgajā laikā spēkā esošo atsauces likmi (Procentu likuma 4.a panta 1. punkts), t. i., pašlaik likme ir 8,0 % (situācija 2020. gada rudenī). Citos līgumos likumā noteiktie procenti par kavētiem maksājumiem ir septiņus procentpunktus augstāki par attiecīgajā laikā spēkā esošo atsauces likmi (Procentu likuma 4. pants), t. i., pašlaik likme ir 7,0 % (situācija 2020. gada rudenī).

Attiecībā uz patērētāju parādiem Procentu likuma noteikumi par soda procentiem kavētiem maksājumiem ir obligāts tiesību akts, un nav iespējams vienoties par augstāku procentu likmi kavētiem maksājumiem (Procentu likuma 2. panta 2. punkts). Tomēr būtu jāatzīmē, ka gadījumos, kad procentu likme par kavētiem maksājumiem ir zemāka nekā procentu likme, kura maksājam par parādu laikposmā pirms apmaksas termiņa, procenti par kavētiem maksājumiem ir jāmaksā, pamatojoties uz tiem pašiem noteikumiem, kas piemērojami laikposmā pirms apmaksas termiņa. Tomēr gadījumos, kad parādnieka saistības ir saistītas ar patēriņa kredīta līgumu, procenti par kavēto maksājumu ir jāmaksā, pamatojoties uz tiem pašiem noteikumiem, kas piemērojami laikposmā pirms apmaksas termiņa – laikposmā, kas nepārsniedz 180 dienas no dienas, kad parāds atmaksājams pilnībā. Ja tiesas spriedums par parādu ir pasludināts pirms minētā laikposma beigām, procenti ir jāmaksā, pamatojoties uz tiem pašiem noteikumiem, kas piemērojami laikposmā pirms apmaksas termiņa spriedumā (Procentu likuma 4. panta 2. punkts).

Citu parādu (kas nav patērētāju parādi) gadījumā par procentu likmi kavētiem maksājumiem ir iespējams vienoties. Tomēr līgumos, uz kuriem attiecas Likums par maksāšanas noteikumiem komerclīgumos, nav iespējams vienoties, ka kreditoram nav tiesību iekasēt soda procentus par kavētiem maksājumiem; ja debitors ir līgumslēdzējs, nav iespējams vienoties, ka procentu likme kavētiem maksājumiem ir zemāka nekā saskaņā ar Procentu likuma 4.a panta 1. punktā noteikto (Likuma par maksāšanas noteikumiem komerclīgumos (Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista) 8. pants). Tomēr maksājumos, uz kuriem attiecas Likums par maksāšanas noteikumiem komerclīgumos, procenti par kavētiem maksājumiem ir jāmaksā, pamatojoties uz tiem pašiem noteikumiem, kas piemērojami laikposmā pirms apmaksas termiņa, ja kavējuma procentu likme ir zemāka nekā procentu likme, kura maksājam par parādu laikposmā pirms apmaksas termiņa (Procentu likuma 4.a panta 2. punkts).

3 Attiecīgos apstākļos – vai ir pieejama papildu informācija par to, kā aprēķina likumiskos procentus?

Procentu likumā minētā atsauces likme ir procentu likme, ko Eiropas Centrālā banka piemēro tās pēdējām refinansēšanas pamatoperācijām, kas veiktas pirms katra pusgada pirmās kalendārās dienas, un tā ir noapaļota līdz tuvākajam pusprocentpunktam (Procentu likuma 12. pants).

4 Vai internetā var brīvi piekļūt minētajam tiesiskajam pamatam?

Neoficiāls Procentu likuma tulkojums angļu valodā ir pieejams tīmekļa vietnē: https://finlex.fi/en/laki/kaannokset/1982/en19820633_20130032.pdf

Likuma teksts somu un zviedru valodā pieejams tīmekļa vietnē https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820633

Likums par maksāšanas noteikumiem komerclīgumos somu un zviedru valodā ir pieejams tīmekļa vietnē: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130030

Patērētāju aizsardzības likums somu un zviedru valodā ir pieejams tīmekļa vietnē: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038

Lapa atjaunināta: 01/06/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.