Procentu likmes

Vācija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai attiecīgajā dalībvalstī ir paredzēti “likumiskie procenti”? Ja tā, kā šajā dalībvalstī tiek definēts termins “likumiskie procenti”?

Jā. Likumā noteiktā procentu likme ir paredzēta Vācijas Civilkodeksa (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) 246. pantā. Ja procenti par parādu ir maksājami saskaņā ar tiesību aktiem vai juridisku darījumu, procentu likme ir četri procenti gadā, ja nav noteikts citādi.

2 Ja atbilde ir “jā”, kāds ir likumisko procentu apmērs/likme un tiesiskais pamats? Ja ir paredzētas dažādas likumisko procentu likmes, no kādiem apstākļiem un nosacījumiem ir atkarīga to piemērošana?

Likumā noteikto procentu apmērs / likme

Kritēriji, piemērojot likumā noteikto procentu likmi

(ja nepieciešams)

Juridiskais pamats

4 %

Standarta likme, ja nepastāv citi īpaši noteikumi vai panākta vienošanās par atkāpšanos no likmes.

Vācijas Civilkodeksa 246. pants

5 %

Divpusējos komercdarījumos (izņemot nokavējuma procentus), ja nav spēkā kāds no īpašajiem noteikumiem, kas paredz citādi.

Vācijas Tirdzniecības kodeksa (Handelsgesetzbuch, HGB) 352. pants

5 procentpunkti virs procentu pamatlikmes, kas noteikta Vācijas tiesību aktos (*)

Ja aizņēmējs nepilda parādsaistības.

Vācijas Civilkodeksa 288. panta 1. punkts

9 procentpunkti virs procentu pamatlikmes, kas noteikta Vācijas tiesību aktos (*)

Ja aizņēmējs nepilda saistības maksājuma pieprasījuma gadījumā un nav pamatā esošā juridiskā darījuma puse.

Vācijas Civilkodeksa 288. panta 2. punkts

5 procentpunkti virs procentu pamatlikmes, kas noteikta Vācijas tiesību aktos (*)

Ja patērētājs nepilda patērētāja kredītlīgumu, ja vien nav noslēgta hipotēka.

Vācijas Civilkodeksa 497. panta 1. punkta 1. teikums

5 procentpunkti vai 9 procentpunkti virs procentu pamatlikmes, kas noteikta Vācijas tiesību aktos (*)

Naudas parāds no dienas, kad ir uzsākta tiesvedība (paziņojuma par pieteikumu/pavēstes nodošana), ne ātrāk kā, sākot ar atmaksas termiņa dienu.

Vācijas Civilkodeksa 291. pants

5 procentpunkti virs procentu pamatlikmes, kas noteikta Vācijas tiesību aktos (*)

Tiesāšanās izdevumu gadījumā no dienas, kad ir saņemts lūgums izvērtēt izdevumus, un no atmaksas termiņa dienas ar nosacījumu, ka lūgums nav nepieciešams no dienas, kad ir pasludināts spriedums.

Vācijas Civilprocesa kodeksa (Zivilprozessordnung, ZPO) 104. panta 1. punkta 2. teikums

2 % virs procentu pamatlikmes, kas noteikta Vācijas tiesību aktos (*), taču vismaz 6 %

Darījumiem, kas ietver čekus vai vekseļus, kuros likumiskā procentu likme vairāk nekā 6 % apmērā ir piemērojama tikai iekšzemes čekiem vai vekseļiem.

Vācijas Čeku Likuma (Scheckgesetz) 45. un 46. pants;

Vācijas Vekseļu Likuma (Wechselgesetz) 28., 48. un 49. pants

(*) Vācijas tiesību aktos noteiktā procentu pamatlikme nav vienāda ar ECB noteikto procentu pamatlikmi. Lai iegūtu sīkāku informāciju par likmes aprēķināšanas kārtību, lūdzu, skatiet 3. jautājumu.

3 Attiecīgos apstākļos – vai ir pieejama papildu informācija par to, kā aprēķina likumiskos procentus?

Vācijas tiesību aktos noteiktā procentu pamatlikme nav vienāda ar ECB noteikto procentu pamatlikmi. To aprēķina saskaņā ar Vācijas Civilkodeksa 247. pantu, un tā mainās katra gada 1. janvārī un 1. jūlijā. Pārskatu par procentu pamatlikmes izmaiņām dažādos laika periodos saskaņā ar Vācijas Civilkodeksa 247. pantu vācu un angļu valodā var aplūkot šeit:

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820

Saskaņā ar Vācijas Civilkodeksa 289. pantu procenti par nokavējuma procentiem netiek iekasēti (salikto procentu aizliegums).

4 Vai internetā var brīvi piekļūt minētajam tiesiskajam pamatam?

Vācijas Civillikums vācu un angļu valodā ir pieejams šeit:

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html

Citi iepriekšminētie tiesību akti un noteikumi vācu valodā ir pieejami šeit:

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/index.html (Civilprocesa kodekss, arī angļu valodā)

http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/index.html (Tirdzniecības kodekss, arī daļēji angļu valodā)

http://www.gesetze-im-internet.de/scheckg/index.html (Likums par čekiem)

http://www.gesetze-im-internet.de/wg/index.html (Likums par vekseļiem)

Lapa atjaunināta: 18/03/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.