Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Procentu likmes

Gibraltārs
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai attiecīgajā dalībvalstī ir paredzēti “likumiskie procenti”? Ja tā, kā šajā dalībvalstī tiek definēts termins “likumiskie procenti”?

Likumiskie procenti ir procentu likme, ko saskaņā ar likumu var piemērot spēkā esošiem prasījumiem par naudas summu. Gibraltāra tiesību akti paredz, ka attiecīgos gadījumos jāpiemēro likumiskie procenti.

2 Ja atbilde ir “jā”, kāds ir likumisko procentu apmērs/likme un tiesiskais pamats? Ja ir paredzētas dažādas likumisko procentu likmes, no kādiem apstākļiem un nosacījumiem ir atkarīga to piemērošana?

Likumisko procentu apmērs/likme

Likumisko procentu piemērošanas kritēriji

(ja nepieciešams noradīt, piemēram, kavējums, patēriņa līgums utt.),

Juridiskais pamats

8 %

Ja netiek piemērota cita likumā noteikta procentu likme vai līgumā paredzēta procentu likme, kreditors var pieprasīt procentus pēc likmes, kas attiecībā uz šādiem parādiem periodiski tiek noteikta Anglijas Augstajā tiesā — pašlaik gada likme ir 8 %.

1960. gada Augstākās tiesas likuma 36. pants.

2000. gada Ar tiesas spriedumu apstiprinātu parādu rīkojums (procentu likmes)

8 % virs Gibraltāra Krājbankas noteiktās uzkrājumu pamatlikmes uzkrājumiem parāda rašanās dienā.

Uzņēmumiem un valsts sektora iestādēm ir likumā noteiktas tiesības pieprasīt procentus par kavētu komerciālu parādu maksājumu.

2003. gada Likums par kavētiem komerciālu parādu maksājumiem (procentiem)

3 Attiecīgos apstākļos – vai ir pieejama papildu informācija par to, kā aprēķina likumiskos procentus?

Attiecībā uz konkrētiem parādiem procentus var pieprasīt no attiecīgās summas rašanās dienas līdz prasības iesniegšanas dienai, un ar tādu pašu likmi arī līdz sprieduma pasludināšanas dienai. Procentus var arī pieprasīt no sprieduma pasludināšanas dienas ar procentu likmi, kas šādiem parādiem laiku pa laikam noteikta Anglijas Augstajā tiesā — pašlaik gada likme ir 8 %. Piemēro tikai vienkāršo procentu likmi.

4 Vai internetā var brīvi piekļūt minētajam tiesiskajam pamatam?

Attiecīgie tiesību akti ir atrodami šādās saitēs:

1960. gada Augstākās tiesas likums

2000. gada Ar tiesas spriedumu apstiprinātu parādu rīkojums (procentu likmes)

2003. gada Likums par kavētiem komerciālu parādu maksājumiem (procentiem)

Lapa atjaunināta: 11/08/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.