Procentu likmes

Latvija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai attiecīgajā dalībvalstī ir paredzēti “likumiskie procenti”? Ja tā, kā šajā dalībvalstī tiek definēts termins “likumiskie procenti”?

Jā, Latvija ir paredzēti likumiskie procenti. Atbilstoši Civillikuma 1756. pantam pienākums maksāt procentus pamatojas uz tiesisku darījumu vai likumu. Procenti uz likuma pamata maksājami Civillikuma 1759. pantā noteiktajos gadījumos (piemēram, par katru parāda samaksas nokavējumu, kaut arī parāds pats par sevi būtu bezprocentīgs) ar dažiem precizējumiem, kuri noteikti citās Civillikuma vai citu normatīvo aktu normās.

2 Ja atbilde ir “jā”, kāds ir likumisko procentu apmērs/likme un tiesiskais pamats? Ja ir paredzētas dažādas likumisko procentu likmes, no kādiem apstākļiem un nosacījumiem ir atkarīga to piemērošana?

Civillikuma 1765. panta pirmā daļa noteic, ka procentu apmērs cieši jānosaka aktā vai darījumā. Ja tas nav darīts, kā arī tajā gadījumā, ja likums nosaka aprēķināt likumiskos procentus, tad tie ir seši procenti no simta gadā.

Atbilstoši minētā panta otrajai daļai likumisko procentu apmērs par tāda naudas parāda samaksas nokavējumu, kas kā atlīdzība nolīgta līgumā par preces piegādi, par pirkumu vai pakalpojuma sniegšanu, ir astoņi procentpunkti virs procentu pamatlikmes (1765. panta trešā daļa.) gadā, bet līguma attiecībās, kurās piedalās patērētājs, – seši procenti no simta gadā. Savukārt trešā daļa noteic, ka procentu pamatlikme ir galējā procentu likme, ko Eiropas Centrālā banka piemērojusi savās pirms attiecīgā pusgada pirmās kalendāra dienas veiktajās pēdējās galvenajās refinansēšanas operācijās. Attiecīgā pusgada pirmajā kalendāra dienā spēkā esošo procentu pamatlikmi piemēro sešus turpmākos mēnešus.

3 Attiecīgos apstākļos – vai ir pieejama papildu informācija par to, kā aprēķina likumiskos procentus?

Nē, papildu informācija par to, kā aprēķina likumiskos procentus, nav pieejama.

4 Vai internetā var brīvi piekļūt minētajam tiesiskajam pamatam?

Jā, Civillikums pieejams šeit: https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums.

Minētais likums pieejams arī angļu valodā: https://likumi.lv/ta/en/en/id/225418-civil-law.

Lapa atjaunināta: 15/06/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.