Procentu likmes

Lietuva
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai attiecīgajā dalībvalstī ir paredzēti “likumiskie procenti”? Ja tā, kā šajā dalībvalstī tiek definēts termins “likumiskie procenti”?

Noteikumi par procentu maksājumiem un līgumsodu par novēlotiem maksājumiem ir paredzēti šādos tiesību aktos:

Lietuvas Republikas Civilprocesa kodekss, 6. sējums;

Lietuvas Republikas Likums par novēlotu maksājumu novēršanu komercdarījumos.

2 Ja atbilde ir “jā”, kāds ir likumisko procentu apmērs/likme un tiesiskais pamats? Ja ir paredzētas dažādas likumisko procentu likmes, no kādiem apstākļiem un nosacījumiem ir atkarīga to piemērošana?

Civilkodeksa 6.37. pants paredz, ka procentu maksājumi var būt noteikti tiesību aktos vai līgumā starp pusēm atbilstīgi uzņemtajām saistībām. Debitoram ir arī pienākums maksāt procentu maksājumus atbilstīgi tiesību aktos noteiktai likmei par noteikto summu no dienas, kad lieta ir iesniegta izskatīšanai tiesā, līdz tiesas nolēmuma pilnīgai izpildei.

Saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.71. pantu līgumsods ir tiesību aktos, līgumā vai tiesas nolēmumā noteikta naudas summa, kas debitoram jāmaksā kreditoram, ja nav izpildītas kādas saistības vai ja saistības izpildītas neatbilstīgi (sodanauda, procentu maksājumi par novēlotu maksājumu). Līgumsodu var noteikt kā konkrētu naudas summu vai kā procentuālo daļu no neizpildītajām saistībām. Līgumsodu var noteikt par saistību savlaicīgu neizpildi. Līgumsodu aprēķina, ņemot vērā termiņa kavējuma dienu, nedēļu, mēnešu vai citu laika vienību skaitu.

Saskaņā ar Civilkodeksa 6.210. pantu debitoram, kurš ir nokavējis monetāro saistību termiņu, ir pienākums maksāt procentu maksājumus atbilstīgi gada likmei, kas ir 5 % no parāda summas, izņemot, ja tiesību aktos vai līgumā ir noteikta cita procentu likme. Ja abas līgumslēdzējas puses ir uzņēmēji vai privātas juridiskas personas, gada procentu likme ir 6 % no parāda summas, izņemot, ja tiesību aktos vai līgumā ir noteikta cita procentu likme.

Lietuvas Likuma par novēlotu maksājumu novēršanu komercdarījumos mērķis ir noteikt maksājumu termiņu par pārdotajām precēm, sniegtajiem pakalpojumiem un veiktajiem darbiem saskaņā ar komerclīgumu, kā arī procentu maksājumu apmēru novēlota maksājuma gadījumā, to aprēķināšanas kārtību un kreditoru tiesības novēlotu maksājumu gadījumā. Šis likums attiecas uz visiem komerclīgumiem uzņēmumu starpā vai uzņēmumu un valsts iestāžu starpā, saskaņā ar kuriem tiek piegādātas preces, sniegti pakalpojumi vai veikti darbi pret samaksu un maksājumu veikšanu. Saskaņā ar šo likumu procentu likme par novēlotiem maksājumiem ir 8 %, ko pieskaita nemainīgajai procentu likmei, kas piemērota Eiropas Centrālās bankas galvenajai refinansēšanas operācijai, kura veikta atbilstīgi nemainīgās likmes konkursa procedūrai, vai mazākajai likmei, ja Eiropas Centrālās bankas galvenā refinansēšanas operācija veikta atbilstīgi mainīgas likmes konkursa procedūrai.

3 Attiecīgos apstākļos – vai ir pieejama papildu informācija par to, kā aprēķina likumiskos procentus?

Ja nepieciešams, šo informāciju sniedz personas, kuras sniedz juridisko palīdzību.

4 Vai internetā var brīvi piekļūt minētajam tiesiskajam pamatam?

Jā.

Lapa atjaunināta: 15/10/2020

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.