Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Procentu likmes

Ziemeļīrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai attiecīgajā dalībvalstī ir paredzēti “likumiskie procenti”? Ja tā, kā šajā dalībvalstī tiek definēts termins “likumiskie procenti”?

Attiecībā uz situāciju Anglijā un Velsā likumiskie procenti ir likumā noteiktā procentu likme, ko var piemērot par neveiktu komerciāla parāda samaksu. Likumā noteiktos procentus var pieprasīt saskaņā ar 1998. gada Likumu par komerciālu parādu maksājumu kavēšanu (procentiem). Likumā noteiktos procentus nepiemēro, veicot pārdošanu izsolē. Gan pārdevējam, gan pircējam jārīkojas kā komerciālai personai.

2 Ja atbilde ir “jā”, kāds ir likumisko procentu apmērs/likme un tiesiskais pamats? Ja ir paredzētas dažādas likumisko procentu likmes, no kādiem apstākļiem un nosacījumiem ir atkarīga to piemērošana?

Likumisko procentu apmērs/likme

Likumisko procentu piemērošanas kritēriji

(vajadzības gadījumā, piemēram, kavējums, patēriņa līgums utt.),

Juridiskais pamats

Vispārējo un īpašo zaudējumu atlīdzība — ne vairāk kā 8 %.

N.B. Tehniski tā nav “likumisko procentu” likme, bet gan procentu likme, ko piemēro ārpus 1998. gada Likuma par komerciāla parāda maksājumu kavēšanu (procentiem) piemērošanas jomas, t. i., nekomerciāli, vienkārši procenti.

Pēdējo gadu laikā tiesas saskaņā ar saviem ieskatiem parasti ir piešķīrušas procentus 2 % apmērā par vispārējiem zaudējumiem (sākot no tiesas pavēstes izsniegšanas dienas) un 6 % apmērā par īpašiem zaudējumiem (sākot no dienas, kad radušies zaudējumi).

Šī prakse tika apstiprināta lietā McDowell pret Smyth un MIB (1996. gads).

Tiesu pilnvaras izmantot rīcības brīvību un noteikt vienkāršus procentus par parādiem un zaudējumu atlīdzināšanu ir noteiktas:

1980. gada Rīkojumā par grāfistes tiesām (Ziemeļīrija) 45.A pants

1978. gada Likumā par tiesu varu (Ziemeļīrija) 33.A pants.

8 % virs Anglijas Bankas bāzes likmes.

Bankas atsauces likme tiek noteikta reizi sešos mēnešos 30. jūnijā un 31. decembrī.

Bāzes likme 31. decembrī tiks izmantota parādiem, kuru maksājumi tiks kavēti no 1. janvāra līdz 30. jūnijam. Likme, kas stāsies spēkā 30. jūnijā, tiks izmantota no 1. jūlija līdz 31. decembrim.

Uzņēmumiem un publiskā sektora iestādēm ir likumīgas tiesības pieprasīt procentus par to komerciālo parādu maksājumu kavēšanu, kas izriet no līgumiem, kuri noslēgti 2002. gada 7. augustā vai vēlāk.

Likumā noteiktos procentus var pieprasīt pēc kavēto maksājumu saņemšanas. Limits Ziemeļīrijā ir seši gadi. Procenti parasti tiek aprēķināti 30 dienu laikā no dienas, kad tie bija jāmaksā un tika pieprasīti. Līgums nevar izslēgt likumā noteiktos procentus, bet to pieprasīšana nav obligāta.

1998. gada Likums par komerciālu parādu maksājumu kavēšanu (procentiem)

2002. gada Rīkojums (Nr. 3) par komerciālu parādu maksājumu kavēšanu (procentu likmēm)

2002. gada Noteikumi par komerciālu parādu maksājumu kavēšanu

3 Attiecīgos apstākļos – vai ir pieejama papildu informācija par to, kā aprēķina likumiskos procentus?

Nesamaksāto procentu aprēķināšana ir vienkāršs process. Vispirms tiek aprēķināts, kādi būtu procenti par pilnu gadu. To veic, reizinot parāda summu ar kopējo procentu likmi (bāzes likme plus 8 %). Pēc tam aprēķina dienas procentus, dalot gada procentus ar 365 dienām. Tādējādi tiek aprēķināti maksājamie procenti, reizinot dienas procentus ar nokavēto dienu skaitu. Jūs piemērojat procentus par parāda bruto summu, ieskaitot jebkuru PVN elementu, bet nemaksājat PVN par procentiem.

4 Vai internetā var brīvi piekļūt minētajam tiesiskajam pamatam?

Attiecīgie tiesību akti ir atrodami šādās saitēs:

1998. gada Likums par komerciālu parādu maksājumu kavēšanu (procentiem)

2002. gada Rīkojums (Nr. 3) par komerciālu parādu maksājumu kavēšanu (procentu likmēm)

2002. gada Noteikumi par komerciālu parādu maksājumu kavēšanu

1980. gada Rīkojums par Grāfistes tiesām (Zīmeļīrija)

1978. gada Likums par tiesu varu

Lapa atjaunināta: 12/08/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.