Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas poļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Procentu likmes

Polija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai attiecīgajā dalībvalstī ir paredzēti “likumiskie procenti”? Ja tā, kā šajā dalībvalstī tiek definēts termins “likumiskie procenti”?

Saskaņā ar 1964. gada 23. aprīļa likuma - Civilkodeksa [2014. gada Likumu vēstnesis (121. pozīcija, ar grozījumiem, turpmāk — „CK”),] - 359. panta 1. punktu procenti par naudas summu maksājami tikai tad, ja tie izriet no juridiska darījuma vai likuma, tiesas nolēmuma vai citas kompetentas iestādes lēmuma. Ja procentu līmenis nav norādīts citādi, likumā noteiktie procenti maksājami, piemērojot likmi, kas atbilst Polijas Valsts bankas atsauces likmei, pieskaitot tai 3,5 procentpunktus.

Attiecībā uz kavēto maksājumu procentiem saskaņā ar CK 481. panta 1. punktu, ja kavēto maksājumu procentu likme nav norādīta, likumā noteiktie kavēto maksājumu procenti maksājami, piemērojot likmi, kas atbilst Polijas Valsts bankas atsauces likmei, pieskaitot tai 5,5 procentpunktus. Tomēr, ja parādam noteikti procenti ar lielāku likmi, kreditors par kavētajiem maksājumiem var pieprasīt procentus ar šo lielāko likmi.

2 Ja atbilde ir “jā”, kāds ir likumisko procentu apmērs/likme un tiesiskais pamats? Ja ir paredzētas dažādas likumisko procentu likmes, no kādiem apstākļiem un nosacījumiem ir atkarīga to piemērošana?

Saskaņā ar CK 359. panta 2. punktu likumā noteiktajiem procentiem piemērota likme, kas atbilst Polijas Valsts bankas atsauces likmei, pieskaitot tai 3,5 procentpunktus. Tieslietu ministrs paziņo par likumā noteikto procentu likmi, ievietojot paziņojumu Polijas Oficiālajā Vēstnesī (‘Monitor Polski’). Pašlaik saskaņā ar tieslietu ministra 2016. gada 7. janvāra paziņojumu no 2016. gada 1. janvāra likumā noteiktā procentu likme ir 5 % gadā, un likumā noteikto procentu likme par kavētajiem maksājumiem ir 7 % gadā.

Procentus komercdarījumos reglamentē 2013. gada 8. marta likums par maksāšanas kārtību komercdarījumos (2013. gada Likumu vēstnesis, 118. pozīcija ar grozījumiem), un procentu likme vienmēr ir noteikta uzņēmumu un tehnoloģiju ministra izdotajā paziņojumā. Pašlaik saskaņā ar 2019. gada 14. janvāra paziņojumu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 30. jūnijam likumā noteiktā procentu likme attiecībā uz kavējumiem komercdarījumos ir 9,50 % gadā.

3 Attiecīgos apstākļos – vai ir pieejama papildu informācija par to, kā aprēķina likumiskos procentus?

Lai iegūtu papildinformāciju par pašreizējiem Polijas Valsts bankas procentu likmēm, tostarp atsauces likmi, lūdzu, apmeklējiet Polijas Valsts bankas tīmekļa vietni: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm

4 Vai internetā var brīvi piekļūt minētajam tiesiskajam pamatam?

Tieslietu ministra un attīstības ministra izdotie paziņojumi par likumā noteikto procentu likmi (komercdarījumos) ir pieejami Valdības tiesību aktu centra tīmekļa vietnē (Rządowe Centrum Legislacji): http://www.monitorpolski.gov.pl/Wyszukiwanie/tabid/114/Title/odsetki/Default.aspx

Lapa atjaunināta: 17/08/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.