Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Procentu likmes

Skotija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai attiecīgajā dalībvalstī ir paredzēti “likumiskie procenti”? Ja tā, kā šajā dalībvalstī tiek definēts termins “likumiskie procenti”?

Likumiskie procenti ir procentu likme, ko saskaņā ar likumu var piemērot neatmaksātai prasībai par naudas summu. Skotijas tiesību akti paredz, ka attiecīgos gadījumos jāpiemēro likumiskie procenti.

2 Ja atbilde ir “jā”, kāds ir likumisko procentu apmērs/likme un tiesiskais pamats? Ja ir paredzētas dažādas likumisko procentu likmes, no kādiem apstākļiem un nosacījumiem ir atkarīga to piemērošana?

Likumisko procentu apmērs/likme

Likumisko procentu piemērošanas kritēriji

(vajadzības gadījumā, piemēram, kavējums, patēriņa līgums utt.),

Juridiskais pamats

8 %

Ja netiek piemērota cita likumiskā procentu likme vai līgumiskā procentu likme, kreditors var pieprasīt procentus par tiesas dekrēta vai izraksta summu ar gada likmi 8 %.

1892. gada Šerifa tiesu (Skotija) izrakstu likuma 9. pants, ko aizstāj ar 1. pantu 1975. gada Tiesu sēžu (Sederunt) (procenti Šerifa tiesas dekrētos un izrakstos) aktā (SI 1975/948) un groza ar 2. pantu 1993. gada Tiesu sēžu (Sederunt) (procenti Šerifa tiesas dekrētos un izrakstos) aktā (SI 1993/769), — nosaka tiesvedības procentu likmi 8 % gadā.

Tiesu sēžu (Sederunt) akta (1994. gada Augstākās civillietu tiesas noteikumi (SI1994/1443)) 7.7. noteikums — nosaka tiesvedības procentu likmi 8 % apmērā.

1990. gada Rīkojuma par Darba strīdu tribunāliem (procentiem) (SI 1990/479) 3.-4. pants — piemēro “42 dienu noteikumu” un procentu likmi, kas noteikta 1838. gada Spriedumu likuma 17. pantā (kas, kā grozīta ar 1993. gada Sprieduma parāda (procentu likmju) rīkojuma (SSI 1993/564) 2. pantu, ir 8 %).

1996. gada Darba strīdu tribunālu (procentu par zaudējumu atlīdzību diskriminācijas lietās) likuma (SI 1996/2803) 8. pants — procenti piemērojami no dienas pēc lēmuma pieņemšanas dienas ar likmi, kas uz laiku noteikta ar 1892. gada Šerifa tiesu (Skotija) izrakstu likuma 9. pantu.

8 % virs Anglijas Bankas bāzes likmes.

Attiecībā uz komerciāliem parādiem 1998. gada Likums par komerciālu parādu maksājumu kavējumu (procentiem) paredz, ka procenti ir maksājami par parādiem, kas maksājami, lai aizsargātu piegādātājus, kuru finansiālais stāvoklis padara tos neaizsargātus, ja viņu kvalificētie parādi tiek nomaksāti ar kavējumu, un lvispārīgi – lai novērstu kvalificētu parādu nokavējumu.

1998. gada Likums par komerciālu parādu maksājumu kavējumu (procentiem) (likme noteikta 4. pantā 2002. gada Rīkojumā par komerciālu parādu maksājumu kavējumu (procentu likmi) (Skotija) (SSI 2002/336)).

Tāda likme, kādu tiesa var noteikt


1988. gada Augstākās civillietu tiesas likuma 42. pants — procentus var piešķirt, ja apelācijas sūdzību Lordu palātā noraida apsūdzības trūkuma dēļ. Procentu likme, vienkārša vai salikta, ir tāda, kādu Augstākās civillietu tiesas iekšpalāta uzskata par piemērotu.

1958. gada Likums par


procentiem par zaudējumiem (Skotija)

3 Attiecīgos apstākļos – vai ir pieejama papildu informācija par to, kā aprēķina likumiskos procentus?

Procenti var tikt pieprasīti no dienas, kad maksājama summa. Parasti tiek piemēroti vienkārši procenti. Apvienotās Karalistes Augstākā tiesa, izskatot Augstākās civillietu tiesas iekšpalātas pārsūdzību, izdod šādu rīkojumu attiecībā uz procentiem, vienkāršiem vai saliktiem, kādu tā uzskata par atbilstošu.

4 Vai internetā var brīvi piekļūt minētajam tiesiskajam pamatam?

Attiecīgie tiesību akti ir atrodami šādās saitēs:

1892. gada Šerifa tiesu (Skotija) izrakstu likums

1993. gada Sederunt likums (procenti Šerifa tiesu dekrētos un izrakstos)

1988. gada Augstākās civillietu tiesas likums

1990. gada Rīkojums par Darba strīdu tribunāliem (procentiem)

1994. gada Tiesu sēžu (Sederunt) akts (Augstākās civillietu tiesas noteikumi)

1996. gada Darba strīdu tribunālu (procentu par zaudējumu atlīdzību diskriminācijas lietās) likums

1958. gada Likums par procentiem par zaudējumiem (Skotija)

1998. gada Likums par komerciālu parādu maksājumu kavējumu (procentiem)

2002. gada Rīkojums par komerciālu parādu maksājumu kavējumu (procentu likmēm)

Lapa atjaunināta: 13/08/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.