Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas spāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Procentu likmes

Spānija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai attiecīgajā dalībvalstī ir paredzēti “likumiskie procenti”? Ja tā, kā šajā dalībvalstī tiek definēts termins “likumiskie procenti”?

Spānijā likumiskie procenti ir paredzēti kā papildu tiesiskās aizsardzības līdzeklis, lai noteiktu zaudējumu kompensācijas apmēru, ja nav panākta vienošanās starp pusēm un ja debitors nepilda savas saistības. Tas ir paredzēts Civilkodeksa (Código Civil) 1108. pantā, saskaņā ar kuru nenomaksātais parāds ir izsakāms vai konvertējams skaidras naudas izteiksmē.

Likumiskie procenti nav skaidri definēti.

Tomēr pastāv dažāda veida likumiskie procenti. Visizplatītākā likme ir Civilkodeksā minētā likme. Tomēr arī citos jautājumos tiesību akti paredz noteiktas procentu likmes, kuras daudzos gadījumos aprēķina atkarībā no noteiktiem likumiskajiem procentiem. Gadījumos, kad šīs procentu likmes ir piemērojamas, tās var uzskatīt arī par likumiskajiem procentiem tādā nozīmē, ka tās ir noteiktas ar likumu. Tās ietver tālāk norādīto.

- Attiecībā uz hipotekārajiem kredītiem — ar 2013. gada 14. maija Likumu Nr. 1/2013 tiek grozīts Hipotēku likuma (Ley Hipotecaria) 114. pants un noteikta nokavējuma procentu maksimālā likme — ņemot aizdevumu pamata dzīvesvietas iegādei, ja hipotēka tiek izsniegta pašam mājoklim, tā ir vienāda ar trīskāršu likumisko procentu apmēru (šobrīd 9 %).

Ar Likumu par hipotekāro kredītu līgumiem (Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario) ir grozīts 114. panta teksts, kura jaunais formulējums stājās spēkā 2019. gada 16. jūnijā. Tas paredz, ka nokavējuma procenti ir parasta procentu likme, kam pieskaita 3 procentpunktus par periodu, kurā maksājums nav veikts. Tas attiecas uz aizdevumiem, ko saņēmušas privātpersonas, kā nodrošinājumu izmantojot mājokļa īpašuma hipotēkas. Nokavējuma procentus nekādā gadījumā nedrīkst kapitalizēt. Līgumi, kas ir pretrunā šim noteikumam par nokavējuma procentiem, nav pieņemami.

- Likuma Nr. 16/2011 par patēriņa kredītlīgumiem (Contratos de Crédito al Consumo) 20. panta 4. punktā ir noteikta augšējā robeža, kas ir šādu darījumu likumisko procentu likme, kura reizināta ar 2,5.

- Ja vien nav panākta cita veida vienošanās, Likuma Nr. 3/2004 par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) 7. pants paredz nokavējuma procentu likumisko likmi, ko parādniekam ir pienākums maksāt — tā ir summu, ko iegūst, saskaitot procentu likmi, kādu Eiropas Centrālā banka piemērojusi tās pēdējam galvenajam refinansēšanas darījumam, kas veikts pirms kārtējā kalendārā gada pusgada pirmās dienas, un astoņus procentpunktus.

Ar procentu likmi, ko Eiropas Centrālā banka piemēro saviem galvenajiem refinansēšanas darījumiem, saprot procentu likmi, kuru piemēro gadījumos, kad šie darījumi ir fiksētas likmes izsoles. Ja galvenais refinansēšanas darījums ir jāveic kā mainīgas likmes izsole, saistībā ar šo procentu likmi atsaucas uz procentu robežlikmi, kas izriet no šīs izsoles.

Tiesību aktos paredzēto kavējuma procentu likmi, kas noteikta saskaņā ar šā punkta noteikumiem, piemēro sešus mēnešus no tās noteikšanas dienas.

- Attiecībā uz apdrošināšanas līgumiem — 1980. gada 8. oktobra Likuma Nr. 50/1980 par apdrošināšanas līgumiem (Ley del Contrato de Seguro) 20. panta 4. punktā ir paredzēts sods par apdrošināšanas sabiedrību nepamatotu kavējumu, izmaksājot atlīdzību personām, kuras skar prasījumi, ko sedz šo personu parakstītie apdrošināšanas līgumi, piemērojot gada procentu likmi, kura ir vienāda ar likumisko procentu likmi, kas ir spēkā brīdī, kad iestājas maksājuma termiņš, kam pieskaita 50 %. Ja atlīdzība netiek izmaksāta divu gadu laikā pēc prasības iesniegšanas, tiesnesim ir jāpiemēro apdrošinātājam gada procentu likme, kas nav mazāka par 20 %.

“Pēc sprieduma spēkā esošie procenti” (interés procesal), kas minēti 2000. gada 7. janvāra Civilprocesa likuma Nr. 1/2000 (Ley de Enjuiciamiento Civil) 576. pantā, kurā noteikts, ka tad, kad spriedums vai lēmums par naudas piespiedu samaksu ir pasludināts pirmajā instancē, kreditoram iestājas pienākums samaksāt gada procentus saskaņā ar likumisko procentu likmi, kam pieskaitīti divi procentpunkti, vai procentu likmi, par kuru puses vienojas, vai likmi, ko paredz speciālā tiesību norma.

2 Ja atbilde ir “jā”, kāds ir likumisko procentu apmērs/likme un tiesiskais pamats? Ja ir paredzētas dažādas likumisko procentu likmes, no kādiem apstākļiem un nosacījumiem ir atkarīga to piemērošana?

Procentu likme ik gadu tiek noteikta budžeta tiesību aktos.

Likme 2017. gadam ir noteikta 27. oktobra Likuma Nr. 3/2017 par valsts vispārējo budžetu (Ley de Presupuestos Generales del Estado) Papildu noteikumā Nr. 34, kas paredz, ka tā ir:

- 3,00 %, kamēr budžets ir spēkā.

- Tajā pašā periodā nokavējuma procentu likme, kas minēta 2003. gada 17. decembra Vispārējā likuma Nr. 58/2003 par nodokļiem (Ley General Tributaria) 26. pantā, ir 3,75 %.

- Tajā pašā periodā nokavējuma procentu likme, kas minēta 2003. gada 17. novembra Vispārējā likuma Nr. 38/2003 par subsīdijām (Ley General de Subvenciones) 38. panta 2. punktā, ir 3,75 %.

Ar Spānijas Bankas publicētajām procentu likmēm var iepazīties tīmekļa vietnē:

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres/

Kā norādīts atbildē uz iepriekšējo jautājumu, papildus Civilkodeksa 1108. pantā paredzētajiem procentiem, nosakot kompensāciju nesamaksātu finansiālu prasību gadījumā, spēkā ir dažādas tiesību aktos noteiktās procentu likmes. Tās ietver tālāk norādīto.

- Attiecībā uz hipotekārajiem kredītiem — ar 2013. gada 14. maija Likumu Nr. 1/2013 tiek grozīts Hipotēku likuma (Ley Hipotecaria) 114. pants un noteikta nokavējuma procentu maksimālā likme — ņemot aizdevumu pamata dzīvesvietas iegādei, ja hipotēka tiek izsniegta pašam mājoklim, tā ir vienāda ar trīskāršu likumisko procentu apmēru.

Ar Likumu par hipotekāro kredītu līgumiem (Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario) ir grozīts 114. panta teksts, kura jaunais formulējums stājās spēkā 2019. gada 16. jūnijā. Tas paredz, ka nokavējuma procenti ir parasta procentu likme, kam pieskaita 3 procentpunktus par periodu, kurā maksājums nav veikts. Tas attiecas uz aizdevumiem, ko saņēmušas privātpersonas, kā nodrošinājumu izmantojot mājokļa īpašuma hipotēkas. Nokavējuma procentus nekādā gadījumā nedrīkst kapitalizēt. Līgumi, kas ir pretrunā šim noteikumam par nokavējuma procentiem, nav pieņemami.

- Likuma Nr. 16/2011 par patēriņa kredītlīgumiem (Contratos de Crédito al Consumo) 20. panta 4. punktā ir noteikta augšējā robeža, kas ir šādu darījumu likumisko procentu likme, kura reizināta ar 2,5.

- Ja vien nav panākta vienošanās par nokavējuma procentiem, Likuma Nr. 3/2004 par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) 7. pants paredz nokavējuma procentu likumisko likmi, ko parādniekam ir pienākums maksāt — tā ir summa, ko iegūst, saskaitot procentu likmi, kādu Eiropas Centrālā banka piemērojusi tās pēdējam galvenajam refinansēšanas darījumam, kas veikts pirms kārtējā kalendārā gada pusgada pirmās dienas, un astoņus procentpunktus.

Ar procentu likmi, ko Eiropas Centrālā banka piemēro saviem galvenajiem refinansēšanas darījumiem, saprot procentu likmi, kuru piemēro gadījumos, kad šie darījumi ir fiksētas likmes izsoles. Ja galvenais refinansēšanas darījums ir jāveic kā mainīgas likmes izsole, saistībā ar šo procentu likmi atsaucas uz procentu robežlikmi, kas izriet no šīs izsoles.

Tiesību aktos paredzēto kavējuma procentu likmi, kas noteikta saskaņā ar šā punkta noteikumiem, piemēro sešus mēnešus no tās noteikšanas dienas.

- Attiecībā uz apdrošināšanas līgumiem — 1980. gada 8. oktobra Likuma Nr. 50/1980 par apdrošināšanas līgumiem (Ley del Contrato de Seguro) 20. panta 4. punktā ir paredzēts sods par apdrošināšanas sabiedrību nepamatotu kavējumu, izmaksājot atlīdzību personām, kuras skar prasījumi, ko sedz šo personu parakstītie apdrošināšanas līgumi, piemērojot gada procentu likmi, kura ir vienāda ar likumisko procentu likmi, kas ir spēkā brīdī, kad iestājas maksājuma termiņš, kam pieskaita 50 %. Ja atlīdzība netiek izmaksāta divu gadu laikā pēc prasības iesniegšanas, tiesnesim ir jāpiemēro apdrošinātājam gada procentu likme, kas nav mazāka par 20 %.

“Pēc sprieduma spēkā esošie procenti” (interés procesal), kas minēti 2000. gada 7. janvāra Civilprocesa likuma Nr. 1/2000 (Ley de Enjuiciamiento Civil) 576. pantā, kurā noteikts, ka tad, kad spriedums vai lēmums par naudas piespiedu samaksu ir pasludināts pirmajā instancē, kreditoram iestājas pienākums samaksāt gada procentus saskaņā ar likumisko procentu likmi, kam pieskaitīti divi procentpunkti, vai procentu likmi, par kuru puses vienojas, vai likmi, ko paredz speciālā tiesību norma.

3 Attiecīgos apstākļos – vai ir pieejama papildu informācija par to, kā aprēķina likumiskos procentus?

Ar procentu likmēm var iepazīties iepriekšējā atbildē norādītajā tīmekļa vietnē.

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres/

4 Vai internetā var brīvi piekļūt minētajam tiesiskajam pamatam?

Jā, šajā tīmekļa vietnē:

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres

Lapa atjaunināta: 19/08/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.