Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas spāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Procentu likmes

Spānija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai attiecīgajā dalībvalstī ir paredzēti “likumiskie procenti”? Ja tā, kā šajā dalībvalstī tiek definēts termins “likumiskie procenti”?

Spānijā likumā noteiktie procenti ir paredzēti kā papildu aizsardzības līdzeklis, nosakot zaudējumu kompensācijas apmēru, ja nav panākta vienošanās starp pusēm un debitors nepilda saistības. Tas ir noteikts Civilkodeksa (Código Civil) 1108. pantā, saskaņā ar kuru nenomaksātais parāds ir izsakāms vai konvertējams skaidras naudas izteiksmē.

Likumā noteiktie procenti nav skaidri definēti.

Tomēr pastāv dažādi likumā noteikto procentu veidi. Visizplatītākais veids ir jau iepriekšminētais veids, kas paredzēts Civilkodeksā. Tomēr arī citos jautājumos tiesību akti paredz noteiktas procentu likmes, kuras daudzos gadījumos aprēķina atkarībā no likumā noteiktajiem procentiem. Gadījumos, kad šīs procentu likmes ir piemērojamas, tās var uzskatīt arī par „likumā noteiktajiem procentiem” tādā nozīmē, ka tās ir noteiktas ar likumu. Tās ir šādas:

- attiecībā uz hipotekārajiem kredītiem: 2013. gada 14. maija Likums Nr. 1/2013 groza Hipotēku likuma (Ley Hipotecaria) 114. pantu un paredz nokavējuma procentu likmes limitu, ņemot aizdevumu pamata dzīvesvietas iegādei, ja hipotēka ir pašam mājoklim, kas šobrīd ir vienāds ar likumā noteikto procentu apmēru reiz trīs jeb 11,5 %;

- Likuma Nr. 16/2011 par patēriņa kredītlīgumiem (Contratos de Crédito al Consumo) 20.4. pantā augšējā robeža ir noteikta kā šādu darījumu likumā noteikto procentu apmērs reiz 2,5;

- Likuma Nr. 3/2004 par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) 7. pants paredz papildu astoņu punktu diferenciāli (līdz 2013. gadam – septiņi punkti), kuru pieskaita procentu likmei, kādu Eiropas Centrālā banka piemērojusi tās pēdējam refinansēšanas darījumam, kas veikts pirms kārtējā kalendārā gada ceturkšņa pirmās dienas (pašlaik 0,250 %);

- attiecībā uz apdrošināšanas līgumiem 1980. gada 8. oktobra Likuma Nr. 50/1980 par apdrošināšanas līgumiem (Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro) 20.4. pantā ir paredzēts sods par apdrošināšanas kompāniju nepamatotu kavējumu, izmaksājot kompensāciju personām, kuras skar prasījumi, kurus sedz saskaņā ar šo personu parakstītajiem apdrošināšanas līgumiem, maksājot gada procentu likmi, kas ir vienāda ar likumā noteiktajiem procentiem, kas ir spēkā brīdī, kad iestājas maksājuma termiņš, pieskaitot 50 %, lai gan tiesnesis nevar piemērot apdrošinātājam gada procentu likmi, kas ir mazāka par 20 %, pēc tam, kad ir pagājuši divi gadi pēc prasības celšanas, neizmaksājot kompensāciju;

- pēc sprieduma spēkā esošie procenti (interés procesal), kas minēti 2000. gada 7. janvāra Civilprocesa likuma Nr.1/2000 (Ley de Enjuiciamiento Civil) 576. pantā, kurā noteikts, ka tad, kad spriedums vai lēmums par naudas piespiedu samaksu ir pasludināts pirmajā instancē, kreditoram iestājas pienākums samaksāt gada procentus saskaņā ar likumā noteikto procentu likmi plus divi procentpunkti, vai procentu likmi, par kuru puses vienojas, vai likmi, ko paredz speciālā tiesību norma.

2 Ja atbilde ir “jā”, kāds ir likumisko procentu apmērs/likme un tiesiskais pamats? Ja ir paredzētas dažādas likumisko procentu likmes, no kādiem apstākļiem un nosacījumiem ir atkarīga to piemērošana?

Procentu likme ik gadu tiek paredzēta budžeta tiesību aktos.

2006. gadā likme ir paredzēta 29. oktobra Likuma Nr. 48/2015 par Valsts Vispārējo Budžetu (Presupuestos Generales del Estado) Papildu noteikumos 2016. gadam:

- 3,00 procenti līdz 2016. gada 31. decembrim.

Procentu likmju attīstību var aplūkot Spānijas Bankas tīmekļa vietnes publikācijā:

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Otros_tipos_de_i/otros-tipos/Tabla_tipos_de_interes_legal.html

Kā norādīts atbildē uz iepriekšējo jautājumu, papildus Civilkodeksa 1108. pantā paredzētajiem likumā noteiktajiem procentiem, nosakot kompensāciju nesamaksātu finansiālu prasījumu gadījumā, spēkā ir dažādi likumisko procentu veidi. Tie ir šādi:

- attiecībā uz hipotekārajiem kredītiem, 2013. gada 14. maija Likums Nr. 1/2013 groza Hipotēku Likuma 114. pantu un paredz nokavējuma procentu likmes limitu, ņemot aizdevumu pamata dzīvesvietas iegādei, ja hipotēka ir pašam mājoklim, kas šobrīd ir vienāds ar likumisko procentu apmēru reiz trīs jeb 11,5%;

- Likuma Nr. 16/2011 par Patēriņa Kredītlīgumiem (Contratos de Crédito al Consumo) 20.4. pantā augšējā robeža ir noteikta kā šādu darījumu likumisko procentu apmērs reiz 2,5;

- Likuma Nr. 3/2004 par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) 7. pants paredz papildu astoņu punktu diferenciāli (līdz 2013. gadam – septiņi punki), kuru pieskaita procentu likmei, kādu Eiropas Centrālā banka piemērojusi tās pēdējam refinansēšanas darījumam, kas veikts pirms kārtējā kalendārā gada ceturkšņa pirmās dienas (pašlaik 0,250 %);

- attiecībā uz apdrošināšanas līgumiem 1980. gada 8. oktobra Likuma Nr.50/1980 par apdrošināšanas līgumiem (Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro) 20.4. pantā ir paredzēts sods par apdrošināšanas kompāniju nepamatotu kavējumu, izmaksājot kompensāciju personām, kuras skar prasījumi, kurus sedz saskaņā ar šo personu parakstītajiem apdrošināšanas līgumiem, maksājot gada procentu likmi, kas ir vienāda ar likumā noteiktajiem procentiem, kas ir spēkā brīdī, kad iestājas maksājuma termiņš, pieskaitot 50 %, lai gan tiesnesis nevar piemērot apdrošinātājam gada procentu likmi, kas ir mazāka par 20 %, pēc tam, kad ir pagājuši divi gadi pēc prasības celšanas, neizmaksājot kompensāciju;

- pēc sprieduma spēkā esošie procenti (interés procesal), kas minēti 2000. gada 7. janvāra Civilprocesa Likuma Nr.1/2000 (Ley de Enjuiciamiento Civil) 576. pantā, kurā noteikts, ka tad, kad spriedums vai lēmums par naudas piespiedu samaksu ir pasludināts pirmajā instancē, kreditoram iestājas pienākums samaksāt gada procentus saskaņā ar likumā noteikto procentu likmi, pieskaitot divus procentpunktus, vai procentu likmi, par kuru puses vienojas, vai likmi, ko paredz speciālā tiesību norma.

3 Attiecīgos apstākļos – vai ir pieejama papildu informācija par to, kā aprēķina likumiskos procentus?

Procentu likmju attīstību var aplūkot iepriekšējā atbildē norādītajā tīmekļa vietnē.

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Otros_tipos_de_i/otros-tipos/Tabla_tipos_de_interes_legal.html

4 Vai internetā var brīvi piekļūt minētajam tiesiskajam pamatam?

Jā, šajā tīmekļa vietnē:

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/

Lapa atjaunināta: 20/05/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.