Fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, il-proċeduri u l-proċedimenti pendenti mibdija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkomplu skont il-liġi tal-UE. Il-Portal tal-e-Ġustizzja, abbażi tal-ftehim reċiproku mar-Renju Unit, se jżomm l-informazzjoni rilevanti marbuta mar-Renju Unit sa tmiem l-2024.

Rati tal-imgħax

L-Ingilterra u Wales
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Huwa permess “mgħax statutorju” fl-Istat Membru? Jekk iva, kif inhu definit “mgħax statutorju” f’dan l-Istat Membru?

L-imgħax statutorju huwa r-rata tal-imgħax li skont il-liġi tista’ tiġi applikata għal pretensjoni pendenti għal somma flus. Il-liġi tal-Ingilterra u Wales tipprevedi li mgħax statutorju jiġi applikat f’każijiet xierqa.

2 Jekk iva, x’inhu/x'inhi l-ammont / ir-rata u x’inhi l-bażi ġuridika għalih/a? Jekk huma permessi rati differenti ta’ mgħax statutorju, liema ċirkustanzi u kundizzjonijiet japplikaw?

L-ammont/ir-rata tal-imgħax statutorju

Il-kriterji għall-applikazzjoni tal-imgħax statutorju

(jekk ikun meħtieġ, pereżempju dewmien, kuntratt mal-konsumatur, eċċ.)

Il-bażi legali

8 %

Meta ma tapplika l-ebda rata tal-imgħax statutorju jew rata tal-imgħax kuntrattwali oħra, kreditur jista’ jitlob imgħax b’rata annwali ta’ 8 %.

L-Artikolu 17 tal-Att tal-1838 dwar is-Sentenzi (Judgments Act 1838)

L-Art. 35A tal-Att tal-1981 dwar il-Qrati Superjuri (dak li qabel kien l-Att dwar il-Qorti Suprema) (Senior (frmr Supreme) Court Act 1981) fil-Qorti Superjuri (High Court) (“l-Art 35A”)... imgħax sempliċi bir-rata li l-qorti jidhrilha xierqa jew kif ir-regoli tal-qorti jistgħu jipprovdu fuq id-dejn kollu jew parti minnu għall-perjodu kollu bejn id-data meta tkun qamet il-causa petendi u d-data tal-ħlas jew parti minnu...”

L-Art. 69 tal-Att tal-1984 dwar il-Qrati tal-Kontea (County Courts Act 1984) fil-qorti tal-kontea (“l-Art. 69”)

... fi proċedimenti (kull meta jiġu istitwiti) quddiem qorti tal-kontea għall-irkupru ta’ dejn jew danni jista’ jiġi inkluż, fi kwalunkwe somma li għaliha tingħata sentenza, imgħax sempliċi, bir-rata li l-qorti jidhrilha xierqa jew li tista’ tiġi preskritta, fuq id-dejn kollu jew parti minnu jew id-danni kollha jew parti minnhom li għalihom tingħata sentenza, jew isir pagament qabel is-sentenza, għall-perjodu kollu bejn id-data meta tkun qamet il-causa petendi jew parti minnu...”

L-Art. 3 tal-Att tal-1934 dwar ir-Riforma tal-Liġi (Dispożizzjonijiet Mixxellanji) (Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act 1934) għall-qrati ta’ reġistrazzjoni minbarra l-Qorti Superjuri (High Court) u l-qorti

tal-kontea (county court), eż. il-Qorti tal-Appell (Sezzjoni Ċivili) (Court of Appeal (Civil Division)) meta tagħti s-sentenza tagħha.

“Fi kwalunkwe proċediment li jkun seħħ fi kwalunkwe qorti ta’ reġistrazzjoni għall-irkupru ta’ xi dejn jew danni, il-qorti tista’, jekk jidhrilha li jkun xieraq, tordna li jkun hemm inkluż fis-somma li tingħata sentenza għaliha, imgħax bir-rata li jidhrilha xierqa fuq id-dejn kollu jew parti minnu jew id-danni kollha jew parti minnhom għall-perjodu kollu bejn id-data meta tkun qamet il-causa petendi u d-data tas-sentenza jew parti minnu [...]”.

L-Art. 57(1)(b) tal-Att tal-1882 dwar il-Kambjali (Bills of Exchange Act 1882) dwar kambjali mhux onorati minn meta jiġu ppreżentati jekk il-kont ikun pagabbli fuq talba u, inkella, mal-maturità.

L-Art. 86 sa 92 tal-Att tal-1970 dwar il-Ġestjoni tat-Taxxa (Taxes Management Act 1970) fuq taxxi skaduti

L-Artikolu 14 tal-Ordni tal-1994 dwar ir-Rimunerazzjoni tal-Konsulenti Legali (Solicitors) (Negozju Mhux Kontenzjuż (Solicitors (Non Contentious Business) Remuneration Order 1994) dwar kontijiet ta’ konsulenti legali (solicitors) mhux imħallsa għal xogħol mhux kontenzjuż, inklużi żborżi u VAT imħallsa, iżda r-rata ma tistax taqbeż ir-rata tad-dejn tas-sentenza, jiġifieri 8 % fis-sena.

L-Artikolu 49 tal-Att tal-1996 dwar l-Arbitraġġ (Arbitration Act 1996), li jagħti s-setgħa lit-tribunal li jaġġudika mgħax sempliċi jew kompost “mid-dati, bir-rati u fl-intervalli li huwa jikkunsidra li jissodisfaw il-ġustizzja tal-kawża”.

L-Att tal-1998 dwar Ħlas Tardiv ta’ Djun Kummerċjali (Imgħax) (Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998) (“l-Att tal-1998”).

U kkunsidra wkoll ir-regola 16.4(1)(b) u (2) tar-Regoli dwar il-Proċedura Ċivili (CPR Rule) li tirrikjedi li l-attur jiddikjara fil-partikularitajiet tat-talba (jew tal-kontrotalba) li huwa qiegħed jitlob l-imgħax u jiddikjara jekk hux qed jitolbu taħt kuntratt jew promulgazzjoni u jekk iva, liema jew fuq xi bażi oħra, u jekk iva, liema.

Jekk it-talba tkun għal ammont speċifiku ta’ flus, l-attur irid jiddikjara:

ir-rata perċentwali li biha qed jintalab l-imgħax

id-data minn meta qed tintalab

sa liema data qed jiġi kkalkulat, mhux aktar tard mid-data tal-ħruġ tal-formola tat-talba

l-ammont totali ta’ mgħax mitlub sad-data tal-kalkolu

ir-rata tal-imgħax ta’ kuljum li biha l-imgħax jakkumula wara d-data tal-kalkolu

8 % ogħla mir-rata bażi tal-Bank of England. Ir-rata ta’ referenza għall-Bank tiġi stabbilita darba kull sitt xhur fit-30 ta’ Ġunju u fil-31 ta’ Diċembru.

In-negozji u l-korpi tas-settur pubbliku għandhom dritt statutorju li jitolbu mgħax fuq ħlas tard ta’ djun kummerċjali li jirriżultaw minn kuntratti miftiehma fis-7 ta’ Awwissu 2002 jew wara.

L-Att tal-1998 dwar Ħlas Tardiv ta’ Djun Kummerċjali (Imgħax) (Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998)

3 Jekk meħtieġ, hemm aktar informazzjoni disponibbli dwar kif jiġi kkalkulat l-imgħax statutorju?

L-imgħax jista’ jintalab mid-data meta s-somma tkun saret dovuta sad-data ta’ meta tinħareġ it-talba kif ukoll bl-istess rata sad-data tas-sentenza. L-imgħax jista’ jintalab ukoll mid-data tas-sentenza bl-istess rata għal sentenzi tal-Qorti Superjuri (High Court) ta’ kwalunkwe valur u għal sentenzi tal-qorti tal-kontea (county court) b’valur ta’ aktar minn £ 5000. Japplika biss l-imgħax sempliċi. Is-CPR 44 2 (6)(g) tagħti s-setgħa lill-qorti li tordna l-imgħax fuq l-ispiża mġarrba qabel is-sentenza.

4 Hemm aċċess onlajn disponibbli bla ħlas għall-bażi ġuridika msemmija hawn fuq?

Il-leġiżlazzjoni rilevanti tinsab fil-ħoloq li ġejjin:

L-Att tal-1838 dwar is-Sentenzi (Judgments Act 1838)

L-Att tal-1981 dwar il-Qorti Suprema (mogħti isem ġdid bħala l-Att dwar il-Qrati Superjuri) (Supreme Court Act (renamed as the Senior Courts Act) 1981)

L-Att tal-1984 dwar il-Qrati tal-Kontea (County Courts Act 1984)

L-Att tal-1998 dwar Ħlasijiet Tard ta’ Dejn Kummerċjali (Imgħax) Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998

L-Ordni tal-1991 dwar il-Qrati tal-Kontea (Imgħax fuq id-Djun tas-Sentenzi) (County Courts (Interest on Judgment Debts) Order 1991) emendat bi l-Ordni tal-1996 dwar il-Qrati tal-Kontea (Imgħax fuq id-Djun tas-Sentenzi) (Emenda) (County Courts (Interest on Judgment Debts) (Amendment) Order 1996

L-aħħar aġġornament: 16/08/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.