Rati tal-imgħax

Ġermanja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Huwa permess “mgħax statutorju” fl-Istat Membru? Jekk iva, kif inhu definit “mgħax statutorju” f’dan l-Istat Membru?

Iva. Ir-rata tal-imgħax statutorja hija stipulata fl-Artikolu 246 tal-Kodiċi Ċivili Ġermaniż (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). Jekk l-imgħax fuq dejn ikun pagabbli legalment jew fi tranżazzjoni legali, ir-rata tal-imgħax tkun ta' erba' fil-mija sakemm ma jiġix stipulat mod ieħor.

2 Jekk iva, x’inhu/x'inhi l-ammont / ir-rata u x’inhi l-bażi ġuridika għalih/a? Jekk huma permessi rati differenti ta’ mgħax statutorju, liema ċirkustanzi u kundizzjonijiet japplikaw?

L-ammont / Ir-rata tal-imgħax statutorju

Kriterji għall-applikazzjoni tar-rata tal-imgħax statutorju

(jekk meħtieġ)

Bażi ġuridika

4 %

Rata standard, sakemm ma jkunx hemm dispożizzjonijiet speċjali li jeħtieġu mod ieħor jew isir ftehim għad-devjazzjoni minn din ir-rata

L-Artikolu 246 tal-Kodiċi Ċivili Ġermaniż

5 %

Għal tranżazzjonijiet kummerċjali bilaterali (bl-eċċezzjoni ta' mgħax ta' inadempjenza), sakemm ma tapplikax waħda mid-dispożizzjonijiet speċjali jeħtieġu mod ieħor

L-Artikolu 352 tal-Kodiċi Kummerċjali Ġermaniż (Handelsgesetzbuch, HGB)

ħames (5) punti perċentwali iżjed mir-rata tal-imgħax bażika stipulata mil-liġi Ġermaniża(*)

Jekk il-mutwatarju jonqos milli jħallas id-dejn

L-Artikolu 288(1) tal-Kodiċi Ċivili Ġermaniż

disa' (9) punti perċentwali iżjed mir-rata tal-imgħax bażika stipulata mil-liġi Ġermaniża (*)

Jekk il-mutwatarju jonqos fuq talba ta' ħlas u ma jkunx parti mit-tranżazzjoni legali sottostanti.

L-Artikolu 288(2) tal-Kodiċi Ċivili Ġermaniż

ħames (5) punti perċentwali iżjed mir-rata tal-imgħax bażika stipulata mil-liġi Ġermaniża (*)

Jekk il-konsumatur jonqos milli josserva ftehim ta' kreditu għall-konsumatur, sakemm ma jkunx hemm ftehim ta' mutwu ipotekarju

L-ewwel sentenza tal-Artikolu 497(1) tal-Kodiċi Ċivili Ġermaniż

ħames (5) punti perċentwali jew disa' (9) punti perċentwali iżjed mir-rata tal-imgħax bażika stipulata mil-liġi Ġermaniża (*)

Id-dejn tal-flus mid-data li fiha l-litigazzjoni tkun pendenti (notifika tar-rikors / taċ-ċitazzjoni), mid-data tal-maturità mill-aktar fis possibbli.

L-Artikolu 291 tal-Kodiċi Ċivili Ġermaniż

ħames (5) punti perċentwali iżjed mir-rata tal-imgħax bażika stipulata mil-liġi Ġermaniża (*)

Għal kostijiet legali, mid-data li fiha tiġi riċevuta l-valutazzjoni tal-kostijiet u mid-data ta' maturità, sakemm ma jkunx meħtieġ rikors mid-data li fiha tkun ingħatat is-sentenza.

It-tieni sentenza tal-Artikolu 104(1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili Ġermaniż (Zivilprozessordnung, ZPO)

tnejn fil-mija (2%) iżjed mir-rata tal-imgħax bażika stipulata mil-liġi Ġermaniża (*), iżda tal-inqas sitta fil-mija (6 %)

Għal tranżazzjonijiet li jinvolvu ċekkijiet jew rati tal-kambju, fejn rata tal-imgħax statutorju ta' aktar minn 6% tapplika biss għal fatturi domestiċi jew ċekkijiet

L-Artikoli 45 u 46 tal-Att Ġermaniż dwar iċ-Ċekkijiet (Scheckgesetz);

L-Artikoli 28, 48 u 49 tal-Att Ġermaniż dwar ir-Rati tal-Kambju (Wechselgesetz)

(*) Ir-rata tal-imgħax bażika stipulata mil-liġi Ġermaniża MHIJIEX l-istess bħal dik tal-BĊE. Għal dettalji dwar kif din hija kkalkolata, jekk jogħġbok ara d-domanda 3.

3 Jekk meħtieġ, hemm aktar informazzjoni disponibbli dwar kif jiġi kkalkulat l-imgħax statutorju?

Ir-rata tal-imgħax bażika stipulata mil-liġi Ġermaniża mhijiex l-istess bħar-rata tal-imgħax bażika tal-BĊE. Din hija kkalkolata f'konformità mal-Artikolu 247 tal-Kodiċi Ċivili Ġermaniż u tinbidel fl-1 ta' Jannar u fl-1 ta' Lulju ta' kull sena. Ħarsa ġenerali tar-rata tal-imgħax bażika skont il-perjodu ta' żmien f'konformità mal-Artikolu 247 tal-Kodiċi Ċivili Ġermaniż hija disponibbli bil-Ġermaniż u bl-Ingliż fuq:

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820

F'konformità mal-Artikolu 289 tal-Kodiċi Ċivili Ġermaniż, ma jinżamm ebda mgħax fuq l-imgħax ta' inadempjenza (projbizzjoni ta' interess kompost).

4 Hemm aċċess onlajn disponibbli bla ħlas għall-bażi ġuridika msemmija hawn fuq?

Il-Kodiċi Ċivili Ġermaniż jista' jiġi aċċessat bil-Ġermaniż u bl-Ingliż fuq:

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html

Il-liġijiet u r-regolamenti l-oħra msemmija hawn fuq jistgħu jiġu aċċessati bil-Ġermaniż fuq:

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/index.html (Il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, bl-Ingliż ukoll)

http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/index.html (Il-Kodiċi Kummerċjali, parzjalment ukoll bl-Ingliż)

http://www.gesetze-im-internet.de/scheckg/index.html (Att dwar iċ-Ċekkijiet)

http://www.gesetze-im-internet.de/wg/index.html (Att dwar ir-Rati tal-Kambju)

L-aħħar aġġornament: 18/03/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.