Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ispanjol ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Rati tal-imgħax

Spanja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Huwa permess “mgħax statutorju” fl-Istat Membru? Jekk iva, kif inhu definit “mgħax statutorju” f’dan l-Istat Membru?

L-imgħax statutorju huwa previst fi Spanja bħala rimedju sussidjarju biex ifassal kumpens għad-danni fin-nuqqas ta’ ftehim bejn il-partijiet, jekk id-debitur ikun inadempjenti fil-ħlas. Dan huwa stipulat fl-Artikolu 1108 tal-Kodiċi Ċivili (Código Civil), li jeħtieġ li d-dejn mhux imħallas ikun fi flus jew li jiġi kkonvertit fi flus kontanti.

Mhemm ebda definizzjoni espliċita ta’ imgħax statutorju.

Madankollu, hemm tipi differenti ta’ imgħax statutorju. Ir-rata l-aktar komuni hija dik imsemmija fil-Kodiċi Ċivili. Madankollu, fi kwistjonijiet oħra, il-liġi tistabbilixxi rati tal-imgħax speċifiċi, li f’ħafna każijiet jirriżultaw fl-applikazzjoni ta’ ċertu perċentwali tal-imgħax statutorju. F’każijiet fejn dawn ir-rati tal-imgħax huma applikabbli, dawn jistgħu jitqiesu wkoll bħala imgħax statutorju fis-sens li huma stabbiliti mil-liġi. Dawn jinkludu:

- fir-rigward tal-ipoteki, il-Liġi 1/2013 tal-14 ta’ Mejju 2013 temenda l-Artikolu 114 tal-Liġi Ipotekarja (Ley Hipotecaria) u tistabbilixxi r-rata massima tal-imgħax fuq pagament tard — fil-każ ta’ self għax-xiri tar-residenza prinċipali meta l-ipoteka tkun fuq id-dar stess — għal tliet darbiet ir-rata tal-imgħax statutorja (bħalissa 9 %).

Il-Liġi dwar il-Kuntratti ta’ Self Ipotekarju (Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario) emendat it-test tal-Artikolu 114 li, fil-formulazzjoni ġdida tiegħu, daħal fis-seħħ fis-16 ta’ Ġunju 2019. Dan jistabbilixxi imgħax ta’ inadempjenza bħala r-rata ta’ imgħax ordinarju b’żieda ta’ tliet punti perċentwali matul il-perjodu li għalih il-pagament huwa dovut. Dan japplika għal self meħud minn individwi garantiti kontra ipoteki fuq proprjetà residenzjali. L-imgħax ta’ inadempjenza ma jistax jiġi kapitalizzat taħt l-ebda ċirkostanza. Il-ftehimiet kuntrarji għal dak li jikkonċerna din ir-regola fuq l-imgħax ta’ inadempjenza huma inammissibbli.

- L-Artikolu 20(4) tal-Liġi 16/2011 dwar il-Ftehimiet ta’ Kreditu għall-Konsumaturi (Contratos de Crédito al Consumo) jistabbilixxi limitu massimu ta’ 2,5 darbiet ir-rata tal-imgħax statutorja għat-tali operazzjonijiet.

- Sakemm ma jkunx maqbul mod ieħor, l-Artikolu 7 tal-Liġi 3/2004 dwar il-ġlieda kontra l-inadempjenza fi tranżazzjonijiet kummerċjali (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) jistabbilixxi r-rata statutorja ta’ imgħax għal inadempjenza li d-debitur huwa obbligat li jħallas bħala s-somma tar-rata tal-imgħax applikata mill-Bank Ċentrali Ewropew għall-operazzjoni prinċipali tiegħu ta’ rifinanzjament l-aktar reċenti mwettqa qabel l-ewwel jum tas-sena kalendarja attwali, miżjuda bi tmien punti perċentwali.

Ir-rata tal-imgħax applikata mill-Bank Ċentrali Ewropew għall-operazzjonijiet prinċipali ta’ rifinanzjament tiegħu se tinftiehem li hija r-rata tal-imgħax applikata meta dawn l-operazzjonijiet ikunu rkantijiet b’rata fissa. Kieku kellha titwettaq operazzjoni ta’ rifinanzjament prinċipali bħala irkant b’rata varjabbli, din ir-rata tal-imgħax se tirreferi għar-rata marġinali ta’ imgħax li tirriżulta minn dak l-irkant.

Ir-rata statutorja tal-imgħax għal inadempjenza, ddeterminata skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu, tiġi applikata għal sitt xhur mill-jum li fih tiġi ssettjata.

- Fir-rigward tal-kuntratti ta’ assigurazzjoni, l-Artikolu 20(4) tal-Liġi 50/1980 tat-8 ta’ Ottubru 1980 dwar il-kuntratti ta’ assigurazzjoni (Ley del Contrato de Seguro), jippenalizza dewmien mhux ġustifikat mill-kumpaniji tal-assigurazzjoni fil-ħlas ta’ kumpens lil dawk milquta minn klejms koperti minn kuntratti ta’ assigurazzjoni mal-assiguraturi, bl-applikazzjoni ta’ rata tal-imgħax annwali ugwali għar-rata tal-imgħax statutorja fis-seħħ meta l-pagament isir dovut, miżjuda b’50 %. Jekk il-kumpens ma jitħallasx fi żmien sentejn mill-klejm, il-qorti trid timponi rata tal-imgħax annwali ta’ mhux inqas minn 20 % fuq l-assiguratur.

L-“imgħax ta’ wara s-sentenza” (interés procesal) imsemmi mill-Artikolu 576 tal-Liġi 1/2000 tas-7 ta’ Jannar 2000 dwar il-proċedura ċivili (Ley de Enjuiciamiento Civil), li jiddikjara li ladarba sentenza jew deċiżjoni tkun ingħatat fl-ewwel istanza li tordna pagament fi flus, l-imgħax annwali jsir dovut lill-kreditur jew bir-rata tal-imgħax statutorja miżjuda b’żewġ punti perċentwali, bir-rata ta’ imgħax miftiehma mill-partijiet, jew bir-rata prevista minn provvediment legali speċjali.

2 Jekk iva, x’inhu/x'inhi l-ammont / ir-rata u x’inhi l-bażi ġuridika għalih/a? Jekk huma permessi rati differenti ta’ mgħax statutorju, liema ċirkustanzi u kundizzjonijiet japplikaw?

Ir-rata tal-imgħax hija stipulata fil-liġijiet tal-baġit għal kull sena.

Għall-2017, ir-rata hija prevista mill-Provvediment Addizzjonali Nru 34 tal-Liġi 3/2017 tas-27 ta’ Ottubru dwar il-baġit ġenerali tal-Istat (Ley de Presupuestos Generales del Estado), li tistabbilixxiha għal:

- 3,00 % waqt li dak il-baġit jibqa’ fis-seħħ.

- Matul l-istess perjodu, l-imgħax għal inadempjenza msemmi fl-Artikolu 26 tal-Liġi Ġenerali 58/2003 tas-17 ta’ Diċembru 2003 dwar it-tassazzjoni (Ley General Tributaria) se jkun ta’ 3,75 %.

- Matul l-istess perjodu, l-imgħax moratorju msemmi fl-Artikolu 38(2) tal-Liġi Ġenerali 38/2003 tas-17 ta’ Novembru 2003 dwar is-sussidji (Ley General de Subvenciones) se jkun ta’ 3,75 %.

Ir-rati tal-imgħax jistgħu jidhru fl-indirizz li ġej, kif ippubblikat mill-Bank ta’ Spanja:

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres/

Kif intqal fir-risposta għad-domanda preċedenti, minbarra l-imgħax statutorju previst fl-Artikolu 1108 tal-Kodiċi Ċivili għall-iffissar tal-kumpens għal klejma ta’ flus mhux imħallsa, japplikaw rati differenti ta’ imgħax statutorju. Dawn jinkludu:

- fir-rigward tal-ipoteki, il-Liġi 1/2013 tal-14 ta’ Mejju 2013 temenda l-Artikolu 114 tal-Liġi Ipotekarja (Ley Hipotecaria) u tistabbilixxi r-rata massima tal-imgħax fuq pagament tard — fil-każ ta’ self għax-xiri tar-residenza prinċipali meta l-ipoteka tkun fuq id-dar stess — għal tliet darbiet ir-rata tal-imgħax statutorja.

Il-Liġi dwar il-Kuntratti ta’ Self Ipotekarju (Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario) emendat it-test tal-Artikolu 114 li, fil-formulazzjoni ġdida tiegħu, daħal fis-seħħ fis-16 ta’ Ġunju 2019. Dan jistabbilixxi imgħax ta’ inadempjenza bħala r-rata ta’ imgħax ordinarju b’żieda ta’ tliet punti perċentwali matul il-perjodu li għalih il-pagament huwa dovut. Dan japplika għal self meħud minn individwi garantiti kontra ipoteki fuq proprjetà residenzjali. L-imgħax ta’ inadempjenza ma jistax jiġi kapitalizzat taħt l-ebda ċirkostanza. Il-ftehimiet kuntrarji għal dak li jikkonċerna din ir-regola fuq l-imgħax ta’ inadempjenza huma inammissibbli.

- L-Artikolu 20(4) tal-Liġi 16/2011 dwar il-Ftehimiet ta’ Kreditu għall-Konsumaturi (Contratos de Crédito al Consumo) jistabbilixxi limitu massimu ta’ 2,5 darbiet ir-rata tal-imgħax statutorja għat-tali operazzjonijiet;

- Sakemm ma jkunx hemm qbil dwar imgħax għal ħlas tardiv, l-Artikolu 7 tal-Liġi 3/2004 dwar il-ġlieda kontra ħlas tardiv fi tranżazzjonijiet kummerċjali (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) jistabbilixxi r-rata statutorja ta’ imgħax għal ħlas tardiv li d-debitur huwa obbligat li jħallas bħala s-somma tar-rata tal-imgħax applikata mill-Bank Ċentrali Ewropew għall-operazzjoni prinċipali tiegħu ta’ rifinanzjament l-aktar reċenti mwettqa qabel l-ewwel jum tas-sena kalendarja attwali, miżjuda bi tmien punti perċentwali.

Ir-rata tal-imgħax applikata mill-Bank Ċentrali Ewropew għall-operazzjonijiet prinċipali ta’ rifinanzjament tiegħu se tinftiehem li hija r-rata tal-imgħax applikata meta dawn l-operazzjonijiet ikunu rkantijiet b’rata fissa. Kieku kellha titwettaq operazzjoni ta’ rifinanzjament prinċipali bħala irkant b’rata varjabbli, din ir-rata tal-imgħax se tirreferi għar-rata marġinali ta’ imgħax li tirriżulta minn dak l-irkant.

Ir-rata statutorja tal-imgħax għal inadempjenza, ddeterminata skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu, tiġi applikata għal sitt xhur mill-jum li fih tiġi ssettjata.

- Fir-rigward tal-kuntratti ta’ assigurazzjoni, l-Artikolu 20(4) tal-Liġi 50/1980 tat-8 ta’ Ottubru 1980 dwar il-kuntratti ta’ assigurazzjoni (Ley del Contrato de Seguro), jippenalizza dewmien mhux ġustifikat mill-kumpaniji tal-assigurazzjoni fil-ħlas ta’ kumpens lil dawk milquta minn klejms koperti minn kuntratti ta’ assigurazzjoni mal-assiguraturi, bl-applikazzjoni ta’ rata tal-imgħax annwali ugwali għar-rata tal-imgħax statutorja fis-seħħ meta l-pagament isir dovut, miżjuda b’50 %. Jekk il-kumpens ma jitħallasx fi żmien sentejn mill-klejm, il-qorti trid timponi rata tal-imgħax annwali ta’ mhux inqas minn 20 % fuq l-assiguratur.

L-“imgħax ta’ wara s-sentenza” (interés procesal) imsemmi mill-Artikolu 576 tal-Liġi 1/2000 tas-7 ta’ Jannar 2000 dwar il-proċedura ċivili (Ley de Enjuiciamiento Civil), li jiddikjara li ladarba sentenza jew deċiżjoni tkun ingħatat fl-ewwel istanza li tordna pagament fi flus, l-imgħax annwali jsir dovut lill-kreditur jew bir-rata tal-imgħax statutorja miżjuda b’żewġ punti perċentwali, bir-rata ta’ imgħax miftiehma mill-partijiet, jew bir-rata prevista minn provvediment legali speċjali.

3 Jekk meħtieġ, hemm aktar informazzjoni disponibbli dwar kif jiġi kkalkulat l-imgħax statutorju?

Ir-rati tal-imgħax jistgħu jidhru fuq is-sit web indikat fir-risposta preċedenti.

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres/

4 Hemm aċċess onlajn disponibbli bla ħlas għall-bażi ġuridika msemmija hawn fuq?

Iva, fuq l-indirizz tas-sit web segwenti:

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres

L-aħħar aġġornament: 19/08/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.