Rentetarieven

Oostenrijk
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

De wettelijke rentevoeten zijn geregeld in artikel 1000 van het Oostenrijks Burgerlijk Wetboek (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB), de vertragingsrentes in artikel 1333 van het ABGB en (voor rechtshandelingen tussen ondernemingen en tussen ondernemingen en publiekrechtelijke rechtspersonen) in artikel 456 van het Wetboek van ondernemingen (Unternehmensgesetzbuch, UGB).

Artikel 1000 van het ABGB is van toepassing op rentes “die zijn overeengekomen zonder vaststelling van het percentage of waarin de wet voorziet”. Bovendien is artikel 1000, lid 2, van het ABGB van toepassing op alle gevallen waarin er wordt verzocht om rente-op-rente (samengestelde interesten).

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Krachtens artikel 1000, lid 1, van het ABGB bedraagt de wettelijke rente vier procent per jaar. Deze bepaling is eveneens van toepassing op vertragingsrentes tegen de wettelijke rentevoet in de zin van artikel 1333, lid 1, van het ABGB, juncto artikel 1000, lid 1, van het ABGB. Deze rentevoet is eveneens van toepassing op eenzijdige transacties van ondernemingen.

Voor rechtshandelingen tussen ondernemingen en tussen ondernemingen en publiekrechtelijke rechtspersonen wordt in geval van de vertraagde betaling van vorderingen [krachtens artikel 456 van het UGB] de vertragingsrente van 9,2 procentpunt boven de basisrente toegepast. De basisrente is de rentevoet die geldt op de eerste dag van het desbetreffende semester. De basisrente kan worden geraadpleegd op de website van de Oostenrijkse Nationale Bank: https://www.oenb.at/en/, rubriek “Allgemeines (Algemeen)”/ “Wichtige Zinssätze (Belangrijkste geldende rentevoet)”.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

Krachtens artikel 1000, lid 2, van het ABGB kan de schuldeiser verzoeken om een samengestelde interest als de partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Zelfs zonder een dergelijke afspraak van de partijen kunnen de samengestelde interesten worden vastgesteld op vier procent per jaar vanaf de dag van de aanhangigmaking (betekening van de klacht aan de verweerder), zodra er aanspraak wordt gemaakt op de betaling van vervallen rentes. Het Oostenrijks recht bevat geen algemeen verbod op de toepassing van samengestelde interesten.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

De algemene bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van ondernemingen kunnen kosteloos worden geraadpleegd op de website van de bondskanselarij (http://www.ris.bka.gv.at/). Selecteer de database “Federaal recht”/”Geconsolideerd federaal recht”.

Laatste update: 05/06/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.