Rentetarieven

België
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

De wettelijke rente is een percentage dat client om het bijkomend bedrag te berekenen dat dient betaald te worden door de schuldenaar die zijn schuldeiser niet tijdig heeft betaald.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

De wettelijke rente in burgerlijke zaken (tussen particulieren of tussen een particulier en een handelaar) wordt berekend door de 12-maandse EURIBOR (Euro Interbank offered rate)-retevoet te verhogen met 2%.

Bij handelstransacties (transacties tussen handelaars en/of ondernemingen) wordt de wet van 2/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties toegepast. Die interstvoet wordt toegepast tenzij de handelspartijen anders zijn overeengekomen (conventionele rente).

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

De halfjaarlijkse aanpassing van de interestvoet bij handelstransacties wordt meegedeeld via het Belgische Staatsblad (website Belgisch staatsblad - Moniteur belge : http://www.ejustice.just.fgov.be)

Aanvullende informatie is te vinden op de website van Federale Overheidsdienst Economie (https://economie.fgov.be)

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

Aanvullende informatie vindt men kosteloos oop de website van Federale Overheids dienst Economie (https://economie.fgov.be)

Laatste update: 10/01/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.