Rentetarieven

Bulgarije
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

In de Republiek Bulgarije wordt voorzien in wettelijke rente, maar het Bulgaarse recht bevat geen definitie van de term.

Volgens de rechtsleer is “wettelijke rente” rente die niet is overeengekomen, maar die wel verschuldigd is uit hoofde van de wet. Wettelijke rente voor betalingsachterstand (vertragingsrente, achterstandsrente, moratoire rente) is verschuldigd bij te late betaling van een geldschuld. In geval van wanbetaling bij een geldschuld heeft de schuldeiser te allen tijde recht op vergoeding tegen de wettelijke rente, berekend vanaf de dag waarop de betaling te laat is (zie artikel 86, lid 1, eerste zin, van de wet inzake verplichtingen en overeenkomsten (Zakon za zadalzheniata i dogovorite)). Het Bulgaarse hooggerechtshof (Varhoven kasatsionen sad) heeft uniforme rechtspraak ontwikkeld die inhoudt dat wanbetaling bij een geldschuld gelijkstaat aan late betaling en de schuldeiser het recht geeft om een vergoeding te vorderen, die volgens de algemene regel van artikel 86, lid 1, van de wet inzake verplichtingen en overeenkomsten bestaat uit wettelijke rente vanaf de datum dat de betaling achterstallig werd. Bij een verplichting met een vaste betalingstermijn is de schuldenaar in gebreke na het verstrijken van de betalingstermijn, en wanneer er geen vaste termijn is, is de schuldenaar in gebreke nadat hij een kennisgeving heeft ontvangen van de schuldeiser, in overeenstemming met artikel 84, lid 2, van de wet inzake verplichtingen en overeenkomsten. Een vordering tot betaling van wettelijke rente vindt haar grond derhalve in een aantal omstandigheden, waaronder: er is een hoofdsom geleend, deze schuld is verschuldigd en de betalingsverplichting is niet nagekomen. Het voorwerp van de vordering is vergoeding van de objectieve schade die de schuldeiser logischerwijs heeft geleden als gevolg van de niet-betaling. De vordering tot betaling van wettelijke rente is bijkomend aan, maar tot op zekere hoogte ook autonoom van de hoofdvordering, en een van de essentiële elementen die de schuldeiser het recht verlenen om een dergelijke vordering in te stellen is verzuim (d.w.z. het in gebreke blijven door de schuldenaar ten aanzien van de aflossing van de verschuldigde hoofdsom).

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Op grond van artikel 86, lid 1, van de wet inzake verplichtingen en overeenkomsten is een schuldenaar die een geldelijke verplichting niet nakomt een schadevergoeding verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rente vanaf de dag waarop de betaling achterstallig wordt. De wettelijke rente wordt door de ministerraad vastgesteld.

Op grond van artikel 86, lid 2, van de wet inzake verplichtingen en overeenkomsten, en met het oog op de omzetting van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PB L 48 van 23 februari 2011, blz. 1), heeft de ministerraad besluit nr. 100 van 29 mei 2012 tot vaststelling van de wettelijke rente op achterstallige betalingen in lev en in vreemde valuta (dit besluit is op 1 juli 2012 in werking getreden en is later ingetrokken) en besluit nr. 426 van 18 december 2014 tot vaststelling van de wettelijke rente op achterstallige betalingen (van kracht sinds 1 januari 2015) aangenomen, waarin de wettelijke rente gelijk is gesteld aan het basisrentetarief van de Bulgaarse nationale bank voor de periode na het achterstallig worden van de betaling, vermeerderd met 10 procentpunten. De wettelijke rente per jaar op achterstallige betalingen is de basisrente van de Bulgaarse nationale bank die van toepassing is vanaf 1 januari of 1 juli van het lopende jaar plus 10 procentpunten. De wettelijke rente per dag op achterstallige betalingen bedraagt 1/360 van de jaarlijkse rente. De rente die met ingang van 1 januari van het lopende jaar van toepassing is, geldt voor de eerste helft van het jaar. De rente die met ingang van 1 juli van het lopende jaar van toepassing is, geldt voor de tweede helft van het jaar.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

De Bulgaarse nationale bank bepaalt de basisrente voor de betrokken periode volgens een door de raad van bestuur vastgestelde methode en publiceert de basisrente in het staatsblad. De basisrente en wijzigingen daarvan worden gepubliceerd op de website van de Bulgaarse nationale bank: http://www.bnb.bg/. Op deze website wordt ook de methode voor de vaststelling van de basisrente beschreven.

In artikel 10, lid 3, van de wet inzake verplichtingen en overeenkomsten wordt bepaald dat rente op achterstallige rente (samengestelde rente) verschuldigd is overeenkomstig de regels van de Bulgaarse nationale bank. Deze regels zijn echter niet gepubliceerd.

Volgens artikel 294, lid 2, van de handelswet (Targovski zakon) kan rente verschuldigd worden wanneer de partijen bij een handelstransactie dat uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Wanneer een vordering tot betaling van wettelijke rente wordt ingesteld in een handelsgeschil, moet de vordering vergezeld gaan van een verklaring met de berekening van de gevorderde rente. Deze verklaring, waarin wordt voorzien in artikel 366 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Grazhdanski protsesualen kodeks), is een voorwaarde voor de ontvankelijkheid van de vordering, en als de eiser deze verklaring niet heeft bijgevoegd, wordt hij gelast dit binnen een week na ontvangst van de kennisgeving daarvan te corrigeren. Indien deze instructie niet wordt opgevolgd, heeft de rechtbank gronden om de vordering niet-ontvankelijk te verklaren.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

Informatie over de basisrente en de wijzigingen daarvan is beschikbaar in het Engels en het Bulgaars op de website van de Bulgaarse nationale bank: http://www.bnb.bg/.

De wet inzake verplichtingen en overeenkomsten, de handelswet en de andere bovengenoemde wetteksten zijn in het Bulgaars beschikbaar op de website: https://lex.bg.

De wet inzake verplichtingen en overeenkomsten, de handelswet en besluit nr. 426 van de ministerraad van 18 december 2014 tot vaststelling van de wettelijke rente op achterstallige betalingen zijn in het Bulgaars ook beschikbaar op de website: https://www.tita.bg/.

Het bedrag van de wettelijke rente kan kosteloos worden berekend door het bedrag van de achterstallige hoofdsom en de periode van achterstalligheid in te voeren in een van de volgende online-rentecalculators: https://www.calculator.bg/1/lihvi_zadaljenia.html of http://balans.bg.

Laatste update: 16/10/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.