Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Kroatisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels
Swipe to change

Rentetarieven

Kroatië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

Ja. Wettelijke rente (zakonska kamata) is de rente die de schuldenaar van een geldelijke verplichting moet betalen op een openstaande vordering voor een geldsom. Een schuldenaar die derhalve niet voldoet aan een geldelijke verplichting, is bovenop de hoofdsom eveneens wettelijke rente verschuldigd.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

De algemene wet betreffende wettelijke rente is de wet op de burgerrechtelijke verplichtingen [Zakon o obveznim odnosima, gepubliceerd in het staatsblad van de Republiek Kroatië (Narodne novine) nr. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 en 29/18] (artikelen 29-31). Deze wet is van toepassing, tenzij voor specifieke personen en betrekkingen anderszins wordt bepaald in bijzondere wetgeving. De moratoire rente op schulden die voortvloeien uit handelscontracten en contracten tussen een handelaar en een publiekrechtelijke persoon wordt ingevolge deze wet halfjaarlijks vastgesteld door de gemiddelde rentevoet op goedgekeurde leningen aan niet-financiële vennootschappen met een looptijd van meer dan één jaar die wordt berekend voor de referentieperiode die voorafgaat aan de lopende halfjaarlijkse periode, te laten stijgen met vijf procentpunten, en met drie procentpunten voor andere betrekkingen.

De gemiddelde rentevoet voor de referentieperiode wordt vastgelegd door de Nationale Bank van Kroatië (Hrvatska narodna banka), die de rentevoet op 1 januari en 1 juli moet publiceren in het staatsblad van de Republiek Kroatië.

De gemiddelde rentevoet die wordt gebruikt om de wettelijke rentevoet te bepalen voor de lopende halfjaarlijkse periode (van 1 januari 2020 tot 30 juni 2020), bedraagt 3,11 %. Voor de periode van 1 januari 2020 tot 30 juni 2020 bedraagt de wettelijke rente op schulden die voortvloeien uit handelscontracten en contracten tussen een handelaar en een publiekrechtelijke persoon, derhalve 8,11 %. Voor andere betrekkingen (bv. betrekkingen uit hoofde van kredietovereenkomsten en andere civielrechtelijke contracten, buitencontractuele betrekkingen – compensaties, ongegronde verrijking) bedraagt de wettelijke rente 6,11 %.

De bijzondere regeling die de wettelijke rentevoet voor bepaalde schulden voorschrijft, is de wet inzake financiële activiteiten en schikkingsregelingen bij faillissementen (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, gepubliceerd in het staatsblad van de Republiek Kroatië, nr. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 en 78/15). Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties is middels deze wet in het nationale recht omgezet. De wet is van toepassing op achterstallige betalingen bij commerciële transacties tussen ondernemers en publiekrechtelijke ondernemers en personen waarbij de publiekrechtelijke persoon de schuldenaar is en waarbij goederen of diensten worden geleverd in ruil voor een financiële tegenprestatie. Ingevolge deze wet is de wettelijke rente voor achterstallige betalingen de rentevoet die gelijk is aan de basisrentevoet, vermeerderd met acht procentpunten. De basisrentevoet is gelijk aan de gemiddelde rentevoet op goedgekeurde leningen aan niet-financiële vennootschappen met een looptijd van meer dan één jaar die wordt berekend voor de referentieperiode die voorafgaat aan de lopende halfjaarlijkse periode en die wordt verminderd met drie procentpunten.

De gemiddelde rentevoet voor de referentieperiode wordt vastgelegd door de Nationale Bank van Kroatië (Hrvatska narodna banka), die de rentevoet op 1 januari en 1 juli moet publiceren in het staatsblad van de Republiek Kroatië.

De basisrentevoet die wordt gebruikt om de wettelijke rentevoet te berekenen voor de lopende halfjaarlijkse periode (van 1 januari 2020 tot 30 juni 2020), bedraagt 0,11 %. Voor de periode van 1 januari 2020 tot 30 juni 2020 bedraagt de wettelijke rentevoet voor achterstallige betalingen bij handelstransacties tussen ondernemers en publiekrechtelijke ondernemers en personen waarbij de publiekrechtelijke persoon de schuldenaar is, derhalve 8,11 %.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

De gemiddelde rentevoet voor de referentieperiode wordt vastgelegd door de Nationale Bank van Kroatië, die de rentevoet op 1 januari en 1 juli moet publiceren in het staatsblad van de Republiek Kroatië.

Het staatsblad van de Republiek Kroatië kan geraadpleegd worden via de volgende link: https://narodne-novine.nn.hr/

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

Het staatsblad van de Republiek Kroatië kan kosteloos geraadpleegd worden via de volgende link: https://narodne-novine.nn.hr/

Laatste update: 14/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.