Rentetarieven

Cyprus
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

De nationale wetgeving van Cyprus voorziet niet in een "wettelijke rentevoet". Wanneer echter een rechtsvordering bij een rechtbank wordt ingesteld, kan de rechter bevelen dat wettelijke rente moet worden betaald tegen een vooraf bepaalde rentevoet vanaf de datum waarop de rechtsvordering wordt geregistreerd tot de datum waarop het vonnis wordt uitgesproken, indien de desbetreffende wetgeving niet voorziet in de betaling van rente of indien bij rechtsvorderingen die worden ingesteld voor contractbreuk of een inbreuk op een overeenkomst, voornoemd contract of voornoemde overeenkomst geen expliciete bepaling bevat waarin de rentevoet wordt vastgelegd.

In het bijzondere besluit van de minister van Financiën, die het recht heeft om de rentevoet aan te passen, wordt de rentevoet op dit moment vastgelegd op 2 %.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Zie het antwoord op vraag 1. De huidige rentevoet bedraagt 2 %.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

Niet van toepassing. Zie het antwoord op vraag 1.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

Niet van toepassing. Zie het antwoord op vraag 1.

Laatste update: 19/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.