Rentetarieven

Tsjechië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

Ja, de rentes zijn op algemene wijze vastgelegd in de artikelen 1802 t/m 1806 van wet nr. 89/2012 Rec., Burgerlijk Wetboek. Zij worden gedefinieerd als een financiële sanctie om een debiteur te straffen voor vertraging bij het voldoen van een geldvordering. De boete in de vorm van rente wordt automatisch en van rechtswege opgelegd als gevolg van de vertraging bij het voldoen van een geldvordering door de debiteur. In dit geval is de wettelijke rentevoet vastgesteld middels een besluit van afgeleid recht, momenteel regeringsbesluit nr. 351/2013 Rec.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

De berekening van de wettelijke rentevoet is vastgelegd in het besluit dat van kracht is op de eerste dag van de vertraging.

Sinds 1 januari 2014 is regeringsbesluit nr. 351/2013 Rec. van de Tsjechische Republiek van 16 oktober 2013 het geldende besluit waarin de rentevoet voor betalingsachterstand en de kosten in verband met het opeisen van een vordering worden vastgesteld, evenals de vergoeding van de vereffenaar, de bewindvoerder en van het lid van het orgaan van de rechtspersoon dat door de rechtbank benoemd is en waarin bepaalde kwesties in verband met het Publicatieblad van vennootschappen en de openbare registers van natuurlijke en rechtspersonen zijn geregeld. Conform het voornoemde besluit is de jaarlijkse rentevoet voor betalingsachterstand gelijk aan het herdiscontotarief dat de Tsjechische nationale bank heeft vastgesteld voor de eerste dag van de kalenderperiode waarin de vertraging zich voordeed, vermeerderd met acht procentpunten. Deze rentevoet blijft vervolgens ongewijzigd tijdens de gehele vertragingsperiode.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

De vertragingsrentes die zijn ingegaan vóór de inwerkingtreding van regeringsbesluit nr. 351/2013 Rec. zijn vastgesteld in het besluit dat voordien van kracht was, te weten regeringsbesluit nr. 142/1994 Rec.; er dient altijd te worden gekeken naar de versie die van kracht is op de eerste dag van de vertraging.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=351&r=2013

Laatste update: 22/05/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.